• ĎAKUJEME!

     • Vážení rodičia,

      • ďakujeme, že nám svojím zodpovedným prístupom pomáhate chrániť zdravie Vašich detí a zamestnancov školy,
      • ďakujeme, že Vaše deti počas pobytu v škole nosia rúška a pomáhajú nám udržiavať v škole bezpečnejšie prostredie,
      • ďakujeme, že si prídete pre dieťa, ktoré v škole vykazuje známky ochorenia,
      • ďakujeme, že podpisujete vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak Vaše dieťa nie je v škole tri a viac po sebe nasledujúcich dní, a to aj napriek tomu, že keby Vaše dieťa malo nejaké príznaky ochorenia, tak ho do školy nedáte,
      • ďakujeme, že ste trpezliví aj po dlhých mesiacoch tejto náročnej situácie.

       

      ĎAKUJEME!

     • Vážení rodičia

     • Vážení rodičia,

      nakoľko pandemická situácia je stále problematická a neumožňuje nám osobné stretnutie, dovoľte mi, aby som Vám aspoň touto formou sprostredkovala niektoré informácie zo života školy za posledné mesiace. Verím, že všetci ste v pravidelnom kontakte s triednymi učiteľmi (a na I. stupni aj s vychovávateľmi) Vašich detí.

      Uplynulé mesiace boli pre školu náročné, a to aj z dôvodu často sa meniacich opatrení a usmernení zverejňovaných na „poslednú chvíľu“. Toto všetko spôsobovalo problémy nám aj Vám, rodičom. Bohužiaľ, túto situáciu sme nevedeli a ani v budúcnosti nevieme ovplyvniť. Dúfajme, že ďalšie dni a mesiace ukážu nádej a život školy sa postupne vráti do nejakého predvídateľného spôsobu fungovania.

      V priebehu I. polroku sa zmeny v škole prejavili najmä na realizácii hygienicko-epidemiologických opatrení. Pri vchodoch do budov školy (s výnimkou MŠ) boli inštalované bezdotykové stojany s dezinfekčným prostriedkom a meraním teploty. Boli vyčlenené priestory na izoláciu detí, u ktorých sa počas pobytu v škole vyskytli príznaky ochorenia. Postupne sme zakúpili germicídné žiariče, ktoré používame pri dezinfekcii priestorov – v triedach a podľa potreby aj v sociálnych zariadeniach. V priestoroch školy častejšie prebieha dôkladná dezinfekcie priestorov aj hračiek. Ďalšie zmeny sa týkajú organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu – či už je to organizácia príchodu do školy po triedach podľa časového harmonogramu, spôsob organizácie odoberania stravy v školskej jedálni – tak aby v jedálni nebolo spolu väčšie množstvo detí a aby sa deti pri stoloch nemiešali. Tiež sme prijali opatrenia týkajúce sa odborných a iných učební, ktorých používanie je obmedzené a podlieha určitým pravidlám tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia. Podobne, v zmysle usmernení, platia obmedzenia na vyučovanie hudobnej a telesnej výchovy. Podľa aktuálnej situácie prijímame opatrenia, ktorými zabezpečujeme, aby sa deti z jednotlivých tried v rámci vyučovania nemiešali. Domnievame sa, že aj vďaka týmto opatreniam a spolupráci s Vami, sme I. polrok zvládli celkom dobre a s výnimkou jediného jesenného  týždňa deti všetkých tried základnej aj materskej školy od septembra do decembra chodili do školy a do škôlky. Od januára aj pre našu školu platili výraznejšie obmedzenia a do škôlky a školy chodili istý čas len deti rodičov kritickej infraštruktúry – najmä zdravotníkov a hasičov, a tiež deti rodičov, ktorí nemohli ostať doma.

      V škole sa v spolupráci s mestom Lučenec dvakrát uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie covid-19.

      Podarilo sa nám dokončiť výmenu okien na chodbách v budove na ulici Dr. Herza. V tejto budove sme sprevádzkovali aj nový kotol. Vymenili sme okná v jednej spálni v budove na ulici K. Supa. Ku koncu roka 2020 sme zakúpili do kuchyne na ulici K. Supa novú chladničku a do jedálne novú dlažbu a cca 70 nových stoličiek. Postupne vymieňame dlážky v niektorých priestoroch – trieda, kancelárske priestory. Radi by sme v spolupráci so zriaďovateľom riešili havarijný stav v suteréne v budove na ulici Dr. Herza (aspoň triedu), kde vlhnú múry.

      Z finančných prostriedkov, ktoré uvoľnilo ministerstvo školstva, sme postupne dokúpili notebooky, tablety (tie s možnosťou zapožičať pre účely dištančného vzdelávania aj žiakom), kamery a mikrofóny k stolným PC. Pribežne počas I. polroka sme sa usilovali s ministerstvom školstva riešiť nedostatočné internetové pripojenie (problémy sú najmä v budove na ulici K. Supa), avšak ani po opakovaných urgenciách aj s využitím sociálnej siete (komunikácia priamo s pánom ministrom) sme neboli úspešní. Z uvedeného dôvodu riešime zabezpečenie internetového pripojenia s miestnym poskytovateľom.

      Boli sme úspešní v zapojení sa do výzvy „Čítame radi“ a získali sme 800,-€ na zakúpenie kníh pre žiakov. Zapojili sme sa aj do výzvy určenej pre školské jedálne (radi by sme získali finančné prostriedky na profesionálny kuchynský robot), ale výsledky ešte nie sú zverejnené.

      Dúfame, že v druhom polroku sa dočkáme postupného uvoľňovania opatrení a z väčšej časti sa budeme môcť vrátiť do režimu „bežnej“ školy.

      V prílohe Vám sú spracované správy ohľadom prospechu žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 a správy o čerpaní prostriedkov ZRŠ za rok 2020.

      Prajem Vám dostatok síl, energie a zdravia, aby ste dokázali zvládnuť aj ďalšie dni. Verím, že spoločne sa už dočkáme aj pozitívnych správ a pozitívnych bežných vecí v našom živote. Ďakujem za Vašu trpezlivosť a podporu. Zároveň Vám prajem krásne, aj keď netradičné, veľkonočné sviatky a veľa zdravia Vám aj Vašim rodinám.

       

       

      Za vedenie školy

                                                                                                                PhDr. Lenka Hricová

       

      Lučenec, 30. 3. 2021

     • Deň učiteľov

     • 28. marec sa oslavuje ako Deň učiteľov.

      My sme si ho na škole pripomenuli už v piatok 26.3.2021.

      Žiacky parlament pripravil pre učiteľov a vychovávateľov I. aj II. stupňa aspoň symbolické darčeky. 

      Ďakujeme všetkým zapojeným za peknú akciu.

       

      Text a foto: Mgr. K. Malatincová

     • Deň farebných ponožiek

     • 21. marca si pripomíname Deň farebných ponožiek.

      Je to celosvetová kampaň na podporu ľudí s Downovým syndrómom.

      Organizácia World Down Syndrome Day organizuje každý rok 21.3. udalosť s názvom
      Lots of socks (Veľa ponožiek). 

      Farebnosť a rôznorodosť ponožiek vyjadruje, že za odlišnosť sa netreba hanbiť.

      Na našej škole prebehol Deň farebných ponožiek v piatok 19. marca.

      Žiaci I. aj II. stupňa prišli do školy vo farebných ponožkách.

      Do akcie sme sa zapojili aj my – učitelia.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie aj do maľovania ponožiek na nástenku.

       

      Foto: I. stupeň: tr. učiteľky

      Foto II. stupeň a text: Mgr. K. Malatincová

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje