•  

    Prípravný ročník ?

    Povedzme áno, povedzme nie, povedzme možno, povedzme, že........... J

    Prečo ÁNO

    V rámci plnenia povinnej školskej dochádzky plní prípravný ročník diagnostickú a stimulačnú funkciu.

    Je určený  pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

     

    Rozvíjanie komunikačných schopností v prípravnom ročníku je dôležitou, ale nie jedinou oblasťou, na ktorú sa zameriavame. Obsah učiva je volený tak, aby boli komunikačné schopnosti cielene rozvíjané, ale dôraz kladieme na komplexný rozvoj všetkých schopností podieľajúcich sa na tvorbe predpokladov úspešnej školskej práce od prvého ročníka základnej školy. Dôraz kladieme najmä na vývin čitateľskej gramotnosti ako základu pre ostatné druhy gramotnosti (a následne základu úspechu v škole). Ďalej sú rozvíjané matematické predstavy, priestorová orientácia, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímanie, taktilno-kinestetické vnímanie, pamäť, pozornosť. nezabúdame ani na rozvíjanie osobnosti a adekvátnych sociálnych vzťahov žiaka.

    V našej škole žiaci prípravného ročníka absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu a syntézu slova, čím sa vytvárajú rozhodujúce predpoklady pre osvojenie si čítania a písania a deti pochopia ako z hlások vznikajú slová. Táto skúsenosť pozitívne ovplyvňuje čítanie dieťaťa najmä v počiatočnej fáze, kedy si osvojuje jeho techniku. Podobne vplýva aj na písanie – najmä pri diktovaní.   

    U žiakov v prípravnom ročníku rozvíjame pozornosť cez ucelenú metodiku Tréning pozornosti podľa T. V. Achutina. Metodika je založená na práci s číselným radom, ktorej hlavným cieľom nie je počítať, ale rozvíjať pozornosť, návyky programovania a kontrolu činností. Tréning napomáha tomu, aby deti boli sústredenejšie, pozornejšie, prispieva k rozvoju matematických predstáv a grafomotoriky.

    Že matematika môže byť pre deti zdrojom radosti? Áno, a nielen to.  Hejného metóda nie je založená na pamätaní si postupov a vzorcov, ktoré sa deti mechanicky učia, ale naopak. Pri riešení úloh sami prichádzajú na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi. Táto matematika deti jednoducho baví.

    Súčasťou učebného plánu v prípravnom ročníku je aj vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia. Vyučujú ho kvalifikovaní logopédi, ktorí využívajú najnovšie logopedické postupy, pracovný zošit Kupoz  a iné. A tým zabezpečujú dennú logopedickú starostlivosť. Individuálna logopedická intervencia sa v prípravnom ročníku vyučuje v rozsahu 8 hodín týždenne.

    Vyučovacia hodina má tradičných 45 minút, škola si však môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania s prihliadnutím na osobitosti žiakov. 

     

    Áno, v prípravnom ročníku rozvíjame :

    • oromotoriku a artikuláciu,
    • zrakovú  a sluchovú diferenciáciu,
    • fonologické  uvedomovanie,
    • pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,
    • tvorbu  gramaticky správnej stavby prehovorov,
    • schopnosť  počúvať s porozumením,
    • naratíva (rozprávanie príbehov, zážitkov),
    • grafomotoriku,
    • pozornosť,
    • pracovnú pamäť,
    • logické myslenie.

     

    ÁNO, a to všetko v podnetnom prostredí hravou formou.

     Dosiahnutá úroveň rozvoja dieťaťa – žiaka (absolventa prípravného ročníka)

    s odstránenou alebo maximálne eliminovanou narušenou komunikačnou schopnosťou

    je výraznou podporou sociálnej a edukačnej adaptácie a integrácie  do 1. ročníka bežnej školy.

     

    Podmienky pre prijatie dieťaťa do prípravného ročníka sú nasledovné:   

     

    - veková hranica 6 rokov,

    - žiadosť rodiča.
    - odporučenie psychológa (CŠPP),
    - odporučenie logopéda (CŠPP).


     

    Odporučenie pod jednou strechou. Pri našej škole funguje CŠPP. Odborný zamestnanci Vám radi a ochotne poradia.

     

    Možno posledné áno. Školský rok 2021/2022 zrejme bude poslednou možnosťou, kedy vieme povedať  ÁNO  pre prípravný ročník, čo nás, pedagógov, veľmi mrzí.

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje