•  

     

    POSTUP PRI PRIJÍMANÍ DETÍ DO ŠMŠI

     

    • Do našej materskej školy sa prijímajú iba deti so zdravotným znevýhodnením.
    • Riaditeľka materskej školy prijíma deti spravidla k začiatku septembra nasledujúceho školského roka. V prípade voľných kapacít môže byť dieťa prijaté aj v priebehu školského roka.
    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy možno podať do 31. mája kalendárneho roku. Neskôr prijaté žiadosti  (podané po 31. máji) budú vybavované podľa kapacitných možností školy.
    • žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, alebo zákonným zástupcom, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
    • Prijímanie detí do ŠMŠ je možné aj počas celého školského roka, vždy závisí od voľných kapacít.
    • K žiadosti, resp. prihláške, je potrebné doložiť:
    • potvrdenie ošetrujúceho detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa, ak ide o dieťa so zmyslovým postihnutím (sluchové, zrakové ...) je potrebné aj  vyjadrenie príslušného odborného lekára,
    • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CŠPP, a to hlavne formou správy zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia, ktoré obsahujú odporúčanie k vzdelávaniu dieťaťa v našej materskej škole,
     •  CŠPP, ktoré môže na základe diagnostiky vydať odporúčanie, funguje aj pri našej škole
    • V prípade, že zákonný zástupca po vyšetrení dieťaťa nebude mať správy do 31. mája kalendárneho roku, vyplní a doručí do tohto termínu tlačivo Informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktoré je na webovej stránke školy v časti „Prijímanie detí a žiakov“. Na základe tohto súhlasu sa overia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa formou kontaktu s CŠPP, ktoré poskytuje dieťaťu starostlivosť.
    • V prípade, že žiadosť o prijatie nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, nebude možné rozhodnúť o prijatí dieťaťa z dôvodu chýbajúcich podkladov.

     

    • Možnosti podania žiadosti do ŠMŠ – podáva sa spolu s potvrdením od ošetrujúceho detského lekára: (žiadosť podáva zákonný zástupca, musí byť podpísaná obidvomi rodičmi)
    • osobne v Spojenej škole internátnej na ul. Karola Supa 48,
    • poštou na adresu: Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec,
    • mailom: zsisplc@pobox.skameszarosova.ssilc@gmail.com
    • elektronická prihláška na stránke školy - https://zsisplc.edupage.org/  v časti Prijímanie detí a žiakov – Elektronická prihláška.
     • Ostatné prílohy (vyjadrenie centra a odporúčanie lekára) je potrebné v tomto prípade doručiť poštou.
    • tlačivo žiadosti aj potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa nachádza na webovej stránke školy v časti „Prijímanie detí a žiakov“ – žiadosti o prijatie, alebo je možné si tlačivá vyzdvihnúť osobne v škole u p. Mészárošovej
    • Riaditeľka školy v termíne do 15. júna kalendárneho roku vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do tunajšej materskej školy.
    • Pri rozhodovaní o prijatí sa do úvahy berie:
    1. počet voľných miest v materskej škole,
    2. splnenie podmienky zdravotného znevýhodnenia – do materskej školy sa neprijímajú deti bez zdravotného znevýhodnenia,
    3. vek dieťaťa – prednostne sa prijímajú deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, pre ktorých je predprimárne vzdelávanie povinné,
    4. charakter a miera ťažkostí dieťaťa,
    5. vek dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
    • Zákonní zástupcovia detí, ktoré budú prijaté do materskej školy, budú telefonicky vyzvaní k osobnému stretnutiu (bez dieťaťa) za účelom vypísania ďalšej dokumentácie.
    • Prípadné nejasnosti a otázky môžete konzultovať telefonicky s p. Mészárošovou na tel .č. 047/43314 59  alebo e-mailom na zsisplc@pobox.sk.

     

    • Prijímanie detí do školského internátu:

    Do internátu pri Spojenej škole internátnej sú prijímané deti  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Túto žiadosť je potrebné podať do 31. júla kalendárneho roka na školský rok, začínajúci nasledujúceho 1. septembra.

    Rozhodovanie o prijatí dieťaťa do školského internátu pre školský rok, ktorý sa začína         1. septembra daného kalendárneho roka, sa koná zvyčajne od 21. do 25. augusta.

    O prijatí dieťaťa do školského internátu na príslušný školský rok rozhoduje riaditeľ školy.

    V prípade, ak počet podaných žiadostí na ubytovanie prevyšuje kapacitné možnosti školského internátu (možný počet ubytovaných detí), sa do úvahy berú aj nasledujúce kritériá:

    1. vzdialenosť bydliska a existencia pohľadávok voči Spojenej škole internátnej (pohľadávky vysporiadané aj existencia pohľadávok v minulosti),
    2. či dieťa už na tunajšom internáte ubytované bolo,
    3. dátum podania žiadosti.

    Pobyt v školskom internáte skončí:

    • ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa ,
    • ak dieťa alebo žiak prestali navštevovať tunajšiu ŠMŠ alebo ZŠ,
    • ak zákonný zástupca nezaplatí v stanovenom termíne určený poplatok za internátny pobyt, ktorý pozostáva z príspevku za ubytovanie v internáte a poplatku za celodennú stravu,
    • ak sa dieťa dopustí závažného previnenia voči školskému poriadku,
    • ak nastanú závažné zmeny v zdravotnom stave dieťaťa, pre ktoré nie je internátny pobyt vhodný aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje