• Prijímanie detí do materskej školy

    na školský rok 2021/2022

     

     

     

    • Termín prijímania žiadostí:
     • Žiadosť o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy možno podať do 31. mája 2021. Neskôr prijaté žiadosti budú vybavované podľa kapacitných možností školy.
     • Prijímanie detí do ŠMŠ je možné aj počas celého školského roka, vždy závisí od voľných kapacít.
    • K žiadosti, resp. prihláške, je potrebné doložiť:
     • potvrdenie ošetrujúceho detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa,
     • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CŠPP, a to hlavne formou správy zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia, ktoré obsahujú odporúčanie k vzdelávaniu dieťaťa v našej materskej škole,
     • V prípade, že zákonný zástupca po vyšetrení dieťaťa nebude mať správy do 31. mája 2021, vyplní a doručí do tohto termínu tlačivo Informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktoré je na webovej stránke školy v časti „Prijímanie detí a žiakov“. Na základe tohto súhlasu sa overia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa formou kontaktu s CŠPP, ktoré poskytuje dieťaťu starostlivosť.
    • Možnosti podania žiadosti do ŠMŠ – podáva sa spolu s potvrdením od ošetrujúceho detského lekára: (žiadosť podáva zákonný zástupca)
     • osobne v Spojenej škole internátnej na ul. Karola Supa 48,
     • poštou na adresu: Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec,
     • mailom: zsisplc@pobox.sk, ameszarosova.ssilc@gmail.com
     • elektronická prihláška na stránke školy - https://zsisplc.edupage.org/ , v tomto prípade doručíte potvrdenie od detského lekára dodatočne (napr. so správami z CŠPP),
     • tlačivo žiadosti aj potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa nachádza na webovej stránke školy v časti „Prijímanie detí a žiakov“, alebo je možné si tlačivá vyzdvihnúť osobne v škole u p. Mészárošovej
    • Riaditeľka školy v termíne do 15. júna 2021 vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do tunajšej materskej školy. Zákonní zástupcovia detí, ktoré budú prijaté do materskej školy, budú telefonicky vyzvaní k osobnému stretnutiu (bez dieťaťa) za účelom vypísania ďalšej dokumentácie.
    • Prípadné nejasnosti a otázky môžete konzultovať telefonicky s p. Mészárošovou na tel .č. 047/43314 59  alebo e-mailom na zsisplc@pobox.sk.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje