• PhDr. Miroslava Nemčeková

     psychológ ČSPP, školský psychológ

      

     email: cspplc@centrum.sk

     telefón: 0911 941 273

     spojovateľka: 047/ 43 31 459

      

     Konzultačné hodiny

     Piatok 12:30 - 15:00


      

     Popis práce psychológa

      

     Psychológ v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie / poradenský psychológ:

     a) vykonáva komplexnú psychologickú diagnostiku,

     b) poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením; so  zameraním sa na výchovu a vzdelávanie, psychické prežívanie

     c) poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných a sociálnych vzťahov v súvislosti so zdravotným znevýhodnením detí a žiakov.

      

      

     Školský psychológ v škole a školskom zariadení / školský psychológ:

     a) vykonáva orientačnú psychologickú diagnostiku,

     b) poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo

     c) poskytuje psychologickú intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,

     d) poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

     e) realizuje aktivity zamerané na prevenciu vzniku problémov v oblasti prežívania, v súvislosti zo zdravotným znevýhodnením;  na prevenciu vzniku  sociálno-patologických javov

     f) spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov

     e) zabezpečuje súčinnosť psychológov s inými odborníkmi (odbornými zamestnancami,  sociálnymi pracovníkmi, lekármi,...)

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje