• Poslanie, vízia a hodnoty školy

     

    Poslanie školy

    Motto: „Som schopný dokázať veci robiť sám a aktívne sa stavať k životu.“

    Zameriavame sa na rozvoj komunikačných schopností detí a žiakov, na rozvoj schopnosti učiť sa, podporujeme samostatnosť, objavujeme a rozvíjame individuálne danosti. Vytvárame prostredie, ktoré rozvíja dôveru vo vlastné schopnosti, vzájomnú spoluprácu a akceptovanie. Pripravujeme deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovým postihnutím na ich uplatnenie v budúcom osobnom aj pracovnom živote. Objavujeme a rozvíjame potenciál detí viacnásobne postihnutých a detí s autizmom.

     

    Vízia školy – vyjadruje predstavu o tom, kam smerujeme:

    „Škola pre teba a pre mňa“

    Chceme vybudovať školu, ktorá stavia na prítomnosti a smeruje k budúcnosti. Školu, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj detí a žiakov nielen v oblasti ich ťažkostí. Školu, ktorá súčasne rozvíja a mení nás všetkých, vrátane tých, ktorí nám pomáhajú a ktorí s nami spolupracujú.

     

    Hodnoty, ktorým v našej škole veríme:

    Integrácia do spoločnosti – usilujeme sa o to, aby deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením rozvinuli svoje schopnosti a zručnosti a dokázali kompenzovať  svoje znevýhodnenie takým spôsobom, aby sa dokázali zaradiť do spoločnosti a prežiť spokojný osobný aj pracovný život.

    Inovatívnosť– do výchovno-vzdelávacieho procesu vnášame nové prístupy a metódy, ktoré zodpovedajú súčasným trendom a vedeckým poznatkom, meníme tradičnú školu na školu modernú.

    Individualita – rešpektujeme danosti každého dieťaťa, žiaka, jeho rozvoj a pokroky posudzujeme najmä vo vzťahu k nemu samotnému, hľadáme a rozvíjame jeho potenciál, usilujeme sa o individualizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, poznávame sami seba – svoje silné aj slabé stránky.

    Komunikácia– vzájomnou a otvorenou komunikáciou rozvíjame pozitívnu klímu školy a atmosféru dôvery a rešpektu, učíme sa tolerancii a kompromisom ako spôsobu predchádzania a riešenia konfliktov.

    Empatia– aktívne počúvame jeden druhého, usilujeme sa chápať jeho postoj, problémy a prežívanie bez posudzujúceho hodnotenia

    Spolupráca – pri vzájomnom rešpektovaní individuálnych daností podporujeme a rozvíjame vzájomnú spoluprácu, spoločne vytvárame akceptujúce a podporujúce prostredie, venujeme si pozornosť a pochopenie.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje