•  

    Prijímanie detí do ZŠ

     

    Klasický zápis detí do prípravného alebo prvého ročníka, ako ho poznáte z bežných ZŠ, sa u nás nerealizuje.

    Do školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa prijímajú deti a žiaci, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vzdelávať v bežnej ZŠ. V našej škole sa vzdelávajú deti s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo so sluchovým postihnutím, v obidvoch prípadoch bez mentálneho postihnutia.

     

    Podmienky prijatia:

    • absolvovanie diagnostického vyšetrenia (psychologického a špeciálno-pedagogického) v zariadení poradenstva a prevencie – CŠPP (CŠPP, ktoré môže vydať odporúčanie, funguje aj pri našej škole),
    • odporúčanie k vzdelávaniu  v našej škole,
    • dovŕšenie veku 6 rokov,
    • absolvovanie zápisu na bežnej (kmeňovej) základnej škole – odporúčame najmä vzhľadom na rovnaký termín prijímacieho konania a obmedzené kapacity našej školy,
    • písomný súhlas oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

    Zákonný zástupca podáva „Žiadosť na prijatie dieťaťa “:

    • osobne v Spojenej škole internátnej,  Karola Supa 48, Lučenec,
    • osobne v ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6, Lučenec,
    • poštou na adresu: Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec,
    • mailom: zsisplc@pobox.sk,
    • elektronicky na stránke školy- https://zsisplc.edupage.org/

     

    Tlačivo žiadosti je dostupné:

    • na webovej stránke školy v časti: „Prijímanie detí a žiakov“,
    • priamo v CŠPP pri diagnostickom vyšetrení,
    •  u sociálnej pracovníčky - p. Mészárošovej.

     

    Súčasťou žiadosti je odporúčanie k vzdelávaniu dieťaťa v našej škole, ktoré po absolvovaní psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia vydáva Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Bez tohto vyjadrenia žiadosť nie je kompletná a budete vyzvaní k jej doplneniu v termíne do 15. mája daného kalendárneho roku.

    • V prípade, že zákonný zástupca po vyšetrení dieťaťa nebude mať správy do 15. mája kalendárneho roku, vyplní a doručí do tohto termínu tlačivo Informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktoré je na webovej stránke školy v časti „Prijímanie detí a žiakov“. Na základe tohto súhlasu sa overia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a odporúčanie k vzdelávaniu dieťaťa formou kontaktu s CŠPP, ktoré poskytuje dieťaťu starostlivosť.
    • V prípade, že žiadosť o prijatie nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, nebude možné rozhodnúť o prijatí dieťaťa z dôvodu chýbajúcich podkladov.

     

    Žiadosti do prípravného a 1. ročníka školy sa môžu podávať do 15. mája kalendárneho roku pre nástup od septembra. Neskôr podané žiadosti budú vybavované podľa kapacitných možností školy.

    • Pri rozhodovaní o prijatí sa do úvahy berie:
    1. počet voľných miest v ročníku,
    2. splnenie podmienky zdravotného znevýhodnenia – do základnej školy sa neprijímajú deti bez zdravotného znevýhodnenia,
    3. charakter a miera ťažkostí dieťaťa.

    Riaditeľka školy vydá do 15. júna rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do školy (prípravný, prvý ročník). Zákonní zástupcovia prijatých detí budú telefonicky vyzvaní k osobnému stretnutiu (bez dieťaťa) za účelom vypísania ďalšej dokumentácie.

                Žiadosti do prvého a vyšších ročníkov ZŠ sa vybavujú aj priebežne podľa kapacitných možností školy.

     

    Prípadné nejasnosti a otázky týkajúce sa zaškolenia dieťaťa, informácie o prípravnom ročníku môžete konzultovať  so zástupkyňou riaditeľky školy - Mgr. Erika Tóthová - telefonicky alebo osobne (v súlade s pandemickými opatreniami) po telefonickom dohovore v ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6, Lučenec, číslo tel.: 047/4325246, alebo telefonicky - p. Mészárošová, tel. č. : 047/4331459 alebo e-mailom: zsisplc@pobox.sk .


     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje