• Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      začína sa nový školský rok. Prinesie nám veci známe a tradičné – písanie, čítanie, počítanie, domáce úlohy ...., ale aj veci menej známe a nové – rúška, dezinfekciu, menej spoločných akcií... Najmä však tento školský rok znamená ZMENU. Zmenou je napríklad aj iné, netradičné rozmiestnenie tried v našich budovách. V budove na ulici Dr. Herza budú tohto roku všetky prípravné ročníky, dve prvé triedy a obidva štvrté ročníky. Na ulici Karola Supa bude jedna prvá trieda, druhé a tretie ročníky a tiež všetky triedy druhého stupňa. Aj spôsob zahájenia školského roku je iný, nebude spoločný, ale bude prebiehať podľa harmonogramu, s ktorým už Vás oboznámili triedni učitelia. Ďalšie zmeny, ktoré nás pravdepodobne v priebehu školského roka čakajú, vyplynú z aktuálnej situácie s ochorením COVID-19. Môžu to byť zmeny v organizácii vyučovania v škole, ale aj zmeny, ktoré budú pre niektorých znamenať dištančné vzdelávanie. Veríme a dúfame, že väčšinu z desiatich mesiacov školského roka 2020/2021 sa budeme môcť spoločne učiť v škole a že opatrenia, ktoré bude potrebné dodržiavať, nám školský život nebudú znepríjemňovať. Najmä však chceme veriť tomu, že budeme všetci zdraví a budeme sa môcť sústrediť na to hlavné, čo sa v škole zvyčajne robí – na získavanie nových vedomostí a zručností.

      Do nového školského roku Vám, milí rodičia a milí žiaci, ako aj nám zamestnancom, želám pevné zdravie, veľa energie, trpezlivosti a vzájomnej tolerancie, aby sme zvládli všetko to, čo nás čaká.

                                                                             Za vedenie školy        PhDr. Lenka Hricová

     • Oznam pre rodičov

     • Do začiatku školského roku nám ostáva už len niekoľko prázdninových dní, ktoré si, dúfam, ešte užijete pri peknom počasí.

      Školský rok sa začína 2. septembra 2020 (streda) a zahájenie bude prebiehať v zmysle platných odporúčaní ministerstva školstva.

      Zahájenie

      Materská škola:

      Od 2. septembra 2020 bude príchod aj odchod detí do MŠ do 23. 9. 2020 (resp. podľa aktuálnych usmernení) podľa harmonogramu, s ktorým budú rodičia oboznámení.

      Základné školy:

      Zahájenie bude v dvoch etapách pod taktovkou triednych učiteľov, bude trvať približne pol hodinky a bude prebiehať vonku.

      • Na ulici Dr. Herza sa o 8:00 hod. stretnú prípravné ročníky a o 9:00 ostatné triedy, ktoré sú v tejto budove.
      • Na ulici Karola Supa o 8:00 hod. začínajú triedy I. stupňa (ktoré sú v tejto budove) a o 10:00 hod. triedy II. stupňa.

      Ďalšie pokyny

      Prosíme, aby do školy prišli deti bez zdravotných ťažkostí. Pri prvom príchode do školy/ škôlky zákonný zástupca vypisuje a podpisuje tlačivá – čestné prehlásenia a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni). Tlačivá si v prípade záujmu môžete vytlačiť a vypísať vopred (v sekcii na stiahnutie), k dispozícii sú aj na vrátnici budovy na ulici Karola Supa a k dispozícii budú aj pri zahájení školského roku. Najmä zákonných zástupcov žiakov II. stupňa, ktorí prichádzajú do školy sami, prosíme, aby si tlačivo zabezpečili vopred – vyplnené a podpísané ho dieťa donesie v stredu 2. 9. do školy. 

      Od štvrtka, 3. septembra, budú príchody do základnej školy školy organizované podľa harmonogramu, aby sa nám deti vo väčšom množstve nestretávali. Informácie Vám poskytnú učitelia pri zahájení, prípadne Vám ich vopred oznámia na uvedené kontakty. Žiaci II. stupňa dostanú organizačné pokyny na ďalšie dni do ruky pri zahájení školského roka (v stredu). Tieto pokyny budú zverejnené aj na webovej stránke školy. Pri vstupe do školy bude poverený zamestnanec vykonávať ranný filter (podľa aktuálnej fázy, v ktorej škola bude).

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie na COVID-19 alebo je ochorenie na COVID-19 potvrdené, informuje zákonný zástupca o tejto situácii bezodkladne príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Ak dieťa/žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, ihneď si nasadí rúško a bude umiestnené/ý do samostatnej izolačnej miestnosti. Triedny učiteľ, vychovávateľ, resp. zdravotná sestra bude kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne, následne bude kontaktovať svojho detského lekára a bude postupovať podľa jeho pokynov.

      Zákonný zástupca oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) je podozrenie na ochorenie COVID-19.

      Prosíme, aby všetky deti/všetci žiaci pri nástupe do školy (MŠ v stredu, ZŠ vo štvrtok) doniesli 2 balenia papierových vreckoviek, 1 balenie kuchynských papierových utierok a 1 tekuté mydlo. Je potrebné, aby všetky deti mali v škole rúško (+ jedno čisté náhradné vo vrecúšku) – budú ho potrebovať pri pohybe v spoločných priestoroch školy a v rámci ochrany zdravia považujeme za vhodné, aby ho prvé týždne používali na prvom stupni aj na vyučovacích hodinách v triede. Pre žiakov II. stupňa je nosenie rúšok počas vyučovania v zmysle odporúčaní až do odvolania povinné.

       Od začiatku školského roku bude organizačne upravený aj výdaj stravy (desiate, obedy, olovranty).

      Tzv. ranná ani popoludňajšia zberná trieda (MŠ) ani ranný zberný a popoludňajší zberný klub detí (ZŠ) zatiaľ nebude – podľa usmernenia sa neodporúča do 23. septembra 2020.

      S opatreniami podľa jednotlivých fáz v škole (tzv. semafor) budete postupne oboznámení. Na webovej stránke sú k dispozícii aj dokumenty „Semafor“ pre MŠ a ZŠ, ktoré spracovalo ministerstvo školstva SR.

      Školský internát bude v prevádzke v septembri pre deti a žiakov, ktorí sú prijatí na internát a nie je možná denná dochádzka. Ubytované deti budú vo vnútorných priestoroch školy (internátu) nosiť rúška, preto žiadame rodičov, aby im pripravili po dve rúška na každý deň. Zároveň prosíme, aby podľa možnosti mali deti aj osobný dezinfekčný prostriedok, ktorý môžu mať v prípade potreby pri sebe mimo priestory školy a internátu. V súlade s odporúčaniami a podľa počasia sa budeme usilovať organizovať aktivity detí najmä vonku.

      Veríme, že spoločnými silami, ústretovosťou a s dodržiavaním odporúčaných opatrení nový školský rok zvládneme.

                                                                                                     Za vedenie školy L. Hricová

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      stojíme pre pomyselnou bránou školského roka 2020/2021. Je to školský rok, ktorý už                 od začiatku bude iný, ako boli tie predchádzajúce. Okrem bežných školských činností (vzdelávanie a výchova) a tých našich špeciálnych (zameraných na narušenú komunikačnú schopnosť a sluchové postihnutie) je pred nami v tejto ťažkej dobe dôležitá požiadavka na zabezpečenie ochrany života a zdravia. Povinnosť prijímať opatrenia na predchádzanie ochoreniam a realizovať opatrenia na ochranu verejného zdravia nám ukladá zákon                        č. 355/2007 Z. z. o podpore a rozvoji verejného zdravia.

      Nakoľko sa nám zmenili kapacitné možnosti tried v budove na ulici Dr. Herza a najmä v záujme ochrany zdravia Vašich detí, je potrebné dôsledne rešpektovať priestorové možnosti v tejto budove. Preto v dobe ohrozenia zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli rozmiestniť triedy do budov tak, aby triedy s vyšším počtom žiakov boli vo väčších triedach. Budova na ulici Dr. Herza v súčasnosti disponuje len obmedzeným počtom takýchto tried. Sú tu k dispozícii skôr menšie priestory. Chápeme, že po dlhé roky tu bola v rozmiestňovaní tried istá tradícia, na ktorú ste boli zvyknutí a Vaše deti si privykli na priestory svojej školy. Zároveň ale veríme tomu, že pochopíte naše úsilie vytvoriť pre nich v dnešnej náročnej dobe čo najbezpečnejšie podmienky. Podmienky, ktoré nám umožnia rešpektovať požiadavku na obmedzenie bezprostrednej fyzickej blízkosti a chrániť tak zdravie detí, Vaše aj naše.

      V priebehu budúceho školského roku by sme radi zistili možné úpravy priestorov v budove na ulici Dr. Herza.

      Ďakujeme za Vaše pochopenie.  

                                                                                                                PhDr. Lenka Hricová

                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Máme za sebou prvý týždeň otvorenia školy

     • Otvorili sme triedy v budove na Rúbanisku.

      Do školy sa vrátili škôlkari a najmä žiaci nižších ročníkov. K nim sa pridali niektorí žiaci druhého stupňa.

      V škole sa stretli so svojimi učiteľkami, vychovávateľkami a s novými podmienkami. Zmeny vidno hneď ráno – „zarúškované“ deti prichádzajú do škôlky a školy podľa časového harmonogramu tak, aby sa skupiny a triedy vzájomne nemiešali. Farebné čiary im pomáhajú dodržiavať odstupy. Do budovy vstupujú rôznymi vchodmi, školáci aj predškoláci bez rodičov. Pri vstupe do budovy sa pýtame na ich zdravotný stav a meriame im teplotu. Tiež si všetci dezinfikujú ruky. Od utorka to všetci zvládali na jednotku.

      Školský zvonček oddychuje. Edukačné činnosti a vyučovanie sú celkom v réžii pani učiteliek a prebiehajú v triedach aj v priestoroch školského dvora. Učíme sa nové pravidlá správania, aby sme všetci ostali zdraví.

      A čo máme ešte nové?

      Desiatu a olovrant donesú deťom pani kuchárky do tried, čo sa im veľmi páči.

      Škôlkari v triede aj obedujú, školáci idú na obed do školskej jedálne. Aj tam je to trochu iné – s obsluhou, podobne ako v reštaurácii.

      A po celý čas si často a poctivo umývame ruky (a dezinfikujeme). Pani upratovačky priebežne, niekoľkokrát denne, všetko čistia a dezinfikujú.

      Aj odchod domov po obede prebieha podľa určeného harmonogramu.

      Prvý týždeň sme spolu všetko zvládli.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli, ktorí školu pripravili a ktorí rešpektujú pravidlá.

      Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, učiteľom, vychovávateľkám, vedúcim, kuchárkam, upratovačkám, údržbárom aj našim technikom.

      Ďakujemevšetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme prvý týždeň zvládli!

     • Vážení rodičia

     • týždne uvažovania o tom, či sa školy otvoria alebo neotvoria, sú u konca. Je určený dátum a sú určené aj podmienky, ktoré školy potrebujú zabezpečiť a musia dodržať, aby návrat do škôl bol čo najbezpečnejší pre Vás, Vaše deti aj pre ich učiteľov a vychovávateľov. V týchto dňoch Vás Vaše triedne učiteľky oslovujú s dotazom, ako rozmýšľate o návrate svojho dieťaťa do škôlky alebo do školy, a poskytujú Vám základné informácie.

      Momentálne riešime, čo všetko je potrebné zabezpečiť a či je reálne to zvládnuť. V tejto situácii škola potrebuje vychádzať zo svojich možností a podmienok, pretože otvorenie školy s rešpektovaním stanovených pravidiel znamená, že budeme potrebovať väčšie priestory, viac zamestnancov, aby sme to dokázali, a tiež budeme potrebovať vynaložiť viac finančných prostriedkov (najmä na dezinfekciu a realizáciu povinných opatrení).Tiež je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní aj pri oddychu. Sprísnené sú podmienky fungovania školských jedální a tiež nároky na upratovanie a dezinfekciu priestorov. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že vyučovanie bude sústredené do budovy na ulici K. Supa. Sú tu väčšie triedy, väčšia jedáleň aj väčší školský dvor. Zároveň nám to umožňuje zabezpečovať povinné prostriedky len pre jednu budovu, čo je pre nás finančne únosnejšie. Vieme, že pre niektorých z Vás toto riešenie môže znamenať problém, pretože táto budova sa nachádza v inej časti mesta. Verte však, že sa usilujeme v danej situácii zvoliť to najlepšie riešenie, aby sme vytvorili dostatočne bezpečné podmienky pre Vaše deti, pre Vás aj pre zamestnancov školy. Prevádzku budú podľa potreby zabezpečovať zamestnanci z obidvoch budov. Viaceré otázky ešte chceme konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravia v Lučenci.

      Deti budú zaradené do skupín, ktoré sa budú vytvárať podľa počtu prihlásených detí. Vytvorená skupina sa nemení. V prípade poklesu počtu detí sa skupina môže zmeniť od nasledujúceho týždňa. Z toho dôvodu je veľmi otázny ranný klub detí, nakoľko sa tam bežne schádzajú deti z rôznych tried (tým pádom by to boli rôzne skupiny), čo dnes nie je možné. Ranný klub detí zvážime v prípade, že bude možné vytvoriť v rámci ročníka skupinu detí, ktoré budú tento ranný klub navštevovať. Táto skupina detí by potom bola spolu počas celého dňa.

      Niektorí pedagogickí zamestnanci budú pracovať so skupinami detí v škole a ďalší budú aj naďalej pracovať s deťmi doterajším spôsobom. Ak nám to technika umožní, pokúsime sa v škole nastaviť aj systém online vyučovania. V prípade, že sa nám to podarí, by aspoň čiastočne mohli takto byťaj deti, ktoré ostanú doma a majú internetové pripojenie, „prítomné v škole“. Zmení sa teda doterajší systém organizácie práce.

      Čo sa týka školského internátu, bol podaný dotaz na nášho zriaďovateľa, ktorý poslal dopyt na ministerstvo školstva. Na vyjadrenie čakáme. Zatiaľ je stanovená prevádzka školy maximálne na deväť hodín denne a o školských internátoch sa v pokynoch nehovorí.

      Veríme, že spoločnými silami nasledujúce obdobie zvládneme a že si deti školu a škôlku aspoň v mesiaci jún užijú – aj keď v inej podobeJ.

                                                                                                                                   Za vedenie školy L. Hricová

     • POĎAKOVANIE

     • Včera mi prišlo poštou  prekvapenie. Darček  prišiel síce mne, ale nebol len pre mňa.

       Bol pre „všetky dievčatá v našej škole“ ako to povedala mamina Ivka Kudláka z P.A.

      Dostali sme rúška, pri šití ktorých jej pomáhal aj malý Ivko.

      Keď som sa jej opýtala, ako sa jej odvďačíme, odpovedala:

      „ Už to dávno robíte. Staráte sa o to najcennejšie čo mám, môjho syna...

      A vyzerá to tak , že sa do školy  pôjde a Vaše zdravie a bezpečie je prvoradé, aby ste sa mohli starať o naše deti a meniť ich životy zo sna rodičov na realitu....“

      Ďakujeme Vám, pani Hirnerová, za toto nádherné gesto úcty, pokory a lásky.  Veľmi si to  vážime.

       

      Tóthová v mene všetkých kolegýň

      zo ZŠ pre žiakov s NKS- z Herzovej

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje