• 09.09.2019

     TLAČOVÁ SPRÁVA

     Úspech našej školy

      

      Projekt „ Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP“ sa môže realizovať vďaka financovaniu z programu Erasmus+.

      

      

     Spojená škola internátna v Lučenci bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

     Spojená škola internátna v Lučenci je základná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie v súlade so vzdelávacím programom a osnovami bežných ZŠ .V škole sa v prípravnom až 9.ročníku vzdeláva takmer 190 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školská úspešnosť týchto detí je ovplyvnená mnohými faktormi, konkrétnymi ťažkosťami detí, vzťahom k škole, vnútornou motiváciou, ale tiež osobnosťou a prístupom učiteľa.

      

     Náš projekt s názvom "Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP" je zameraný na učiteľa a žiaka.

     Jeho hlavným cieľom je rozvoj školy, skvalitnenie vyučovacieho procesu, premena školy na modernú.  

     Realizovaním projektu zlepšíme profesijné a odborné kompetencie vyučujúcich, skvalitníme vyučovanie cudzieho jazyka ale i ostatných predmetov na škole, prispejeme k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov,

     Očakávané výsledky a dlhodobé prínosy: Učitelia získajú nové informácie, vedomosti, podnety pre svoju prácu. Rozšíria si obzor o nové trendy vzdelávania, zlepšia si jazykové kompetencie. Získajú skúsenosti, nadviažu kontakty, partnerstvá s kolegami z iných európskych krajín. Získané skúsenosti využijú pri zvyšovaní svojej kvalifikácie. To všetko prispeje k ich osobnému rastu a skvalitneniu pedagogickej činnosti. Optimizmus, nadšenie pre aplikáciu nových postupov práce, radosť z učenia ovplyvní zároveň aj žiakov. Žiaci sa budú učiť ľahšie, hravým spôsobom, ich vedomosti budú trvalejšie. Aplikovaním metód a foriem práce podporujúcich aktívne zapojenie žiakov do vyučovania sa zlepšia ich výchovno-vzdelávacie výsledky.

      

      

     Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a luventa (v oblasti mládeže a športu).

      

     Náš projekt získal financovanie v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

     Dvaja pedagogickí zamestnanci: Erika Tóthová a Eva Švecová absolvovali študijný pobyt vo Veľkej Británii. V krásnom, historickom meste Cambridge strávili dva prázdninové týždne, počas ktorých sa zdokonaľovali v anglickom jazyku, spoznávali kultúru a históriu danej krajiny.

     Uvedených programov sa zúčastnilo i mnoho pedagógov zo Španielska, Libanonu, Číny, Nemecka, Brazílie... Kurzy absolvovalo spolu takmer 120 pedagógov zo 17 krajín sveta.

      

     Koordinátor projektu Erika Tóthová: „Sme veľmi radi, že sme boli úspešní pri získaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a tešíme sa na realizáciu projektu.

      Pobyt a štúdium splnil naše očakávania. Získali sme nové poznatky z teoretickej aj praktickej oblasti vyučovania anglického jazyka, nadviazali sme nové priateľstvá a kontakty. Veríme, že učitelia aj žiaci budú benefitovať z realizácie projektu a naše pozitívne skúsenosti, získané vedomosti prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania na našej škole.

     Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

      

      

      

     Tlačová správa - Erasmus+

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje