• Vážení rodičia, milí žiaci,

    prinášame Vám rozhodnutia ministra školstva a krátky prehľad najdôležitejších zmien, ktoré v školách platia od pondelka 12. októbra 2020:

    1. V materskej škole sa dôrazne odporúča deťom, aby nosili rúško. Od začiatku školského roka vidíme, že rúško ste cez letné prázdniny zvládli a väčšina detí nemá s jeho nosením problém. Veríme, že v tomto spoločne s Vami vytrváme.

     

     

    2. V základnej škole je rúško teraz povinné pre všetkých žiakov aj v triedach aj vonku.   

     

    3. Povinnosť nosiť rúško sa rozširuje aj na vonkajšie priestory. Toto platí aj pre dospelé osoby, ktoré sa v týchto priestoroch nachádzajú. Prosíme preto všetkých, ktorí vstupujú do priestorov školy, aby mali nasadené rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty.

     

    4. Pedagogickí a odborní zamestnanci nosia povinne rúško v priestoroch školy aj v exteriéri školy! Rovnako aj nepedagogickí zamestnanci.

     

     


    5. Výnimky z nosenia rúška  

           

    • rúško nemusia mať deti a žiaci so sluchovým postihnutím, s mentálnym postihnutím a s autizmom, deti do troch rokov.

    Ostatné výnimky boli zrušené, môžu byť upravené usmernením hlavného hygienika.

     

    6. Hromadné akcie a podujatia (napr. ZRŠ, besiedky, venček, dni otvorených dverí ...) sa až do odvolania nekonajú.

     

    7. Školský klub funguje aj naďalej za sprísnených opatrení - nesmie dochádzať k premiešavaniu detí v ŠKD a deti majú rúška. Nakoľko ich majú od rána, zvážte, prosím, podľa Vašich pracovných možností dĺžku ich pobytu v školskom klube.

     

    8. Nekonajú sa žiadne exkurzie, výlety, športové výcviky a súťaže, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy pohybových aktivít ani záujmové krúžky. Až do odvolania škola organizuje len aktivity, ktoré sú z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu nevyhnutné.

     

    9. Telesná a športová výchova bude realizovaná podľa možností vonku, formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 – čiže bez výraznejšej pohybovej aktivity ako je behanie, skákanie, loptové hry apod. tak sa zoznámime napr. so strečingom, nacvičíme si správne držanie tela, budeme chodiť na prechádzky alebo sa aj budeme rozprávať o pravidlách športových hier, pravidlách fair-play a športového správania. Prosíme rodičov, aby dohliadli na vhodné oblečenie a vhodnú obuv detí (vzhľadom na počasie a ročné obdobie), aby nám prechádzky slúžili ku zdraviu a nie k chorobe.

     

    10. V školskom internáte platia rovnaké zásady ako v škole. Aj tu sa skupiny detí podľa možností nebudú premiešavať.  Podľa možností (najmä počasia) sa činnosti presunú najmä vonku na miestach, kde nebude veľa ľudí (ako napr. na detských ihriskách).

     

    11. Na záver jedna prosba – máme tu jeseň so svojím typickým jesenným počasím a rôznymi zdravotnými ťažkosťami. prosíme Vás o rešpektovanie pravidla, aby do škôlky a školy prišlo len zdravé dieťa. Ďakujeme. Chránime sa tým všetci.

    12. Ospravedlňovanie neprítomnosti Vášho dieťaťa v škole – rodič môže ospravedlniť 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní.

    • Ak je vaše dieťa doma z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (tzn., že hygiena alebo lekár označí dieťa ako „úzky kontakt“) alebo ak má potvrdené ochorenie COVID-19 (hygienou, lekárom), pri návrate do škôlky a do školy je potrebné predložiť „Potvrdenie o chorobe“, ktoré vydá Váš detský lekár bez ohľadu na to, ako dlho dieťa nechodí do školy.

     

    Rozhodnutie ministra

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje