• Informácie ŠI

    • Charakteristika školského internátu

     Náš školský internát je súčasťou základnej školy, zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre spravidla 36 detí od prípravného až po deviaty ročník a ubytovanie pre spravidla 30 – 36 detí vo veku od materskej školy až po deviaty ročník. Celkove máme v ŠI 3-6 výchovných skupín. Priemerný počet v jednotlivých  výchovných skupinách je priemerne 8-12 detí.

     V našom školskom internáte (ďalej ŠI) poskytujeme:

     • oddych a relaxáciu po ukončení školského vyučovania
     • podmienky na  kvalitnú prípravu detí na vyučovanie na nasledujúci deň
     • podporu tvorivosti detí na ich sebarealizáciu v pestrej záujmovej činnosti
     • vytvárame podmienky ku tvorbe priateľských vzťahov
     • v rehabilitačnej, reedukačnej a kompenzačnej činnosti vo vzťahu ku sluchovému postihnutiu a narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS) detí nadväzujeme na odbornú činnosť vykonávanú pedagógmi a odbornými zamestnancami.

     K dispozícii máme herne, spoločenskú miestnosť, žiacku čitáreň, počítačové učebne, kuchynku, LEGO herňu, interaktívne učebne, psychomotorickú herňu, telocvičňu, posilňovňu, školské ihriská.

     Areál školy tvorí školský dvor a školské ihriská (na loptové hry a atletiku) a detské ihrisko. .

     V internáte sa nachádza 12 spální..

     Pitný a stravovací režim detí  je zabezpečený v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou.

     Cieľ školského internátu vychádza z uvedeného strategického cieľa, ktorý je spoločný pre všetky organizačné súčasti školy.

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov by malo prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  pri čítaní s porozumením a práce s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici
     • učiť šetriť školský majetok, šetriť elektrickú energiu a vodu

      

     Záujmové krúžky, výchovno-vzdelávacia činnosť a oddychové aktivity: 

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci záujmových krúžkov, výchovno-vzdelávacej činnosti a  oddychových činností
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné skupiny ŠI
     • po prebratí detí z vyučovania sa konajú komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľ dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť
     • realizujeme pohybovú činnosť na školskom dvore a vychádzky do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií
     • časť činnosti ŠI zameriavame na športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života detí školského veku
     • preferujeme čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií
     • pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky.
     • rozvíjame špecifické schopnosti a talent detí v bohatej záujmovej činnosti, s prihliadnutím na to, aby si dokázalo každé dieťa vybrať nejaký záujmový krúžok.

      

     KONZULTAČNÉ  HODINY  VYCHOVÁVATEĽOV:

      

      

     PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte účinnej od 01. 07. 2009 riaditeľka školy rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa .

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 117 je rodič povinný vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 117 ods. 5 vo výške 14 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka školy rozhodne o odpustení poplatku za školský internát po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.


     Pobyt v školskom internáte skončí:

     ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa,
     ak dieťa alebo žiak prestali navštevovať tunajšiu ŠMŠ alebo ZŠ,
     ak zákonný zástupca nezaplatí v stanovenom termíne určený poplatok za internátny pobyt, ktorý pozostáva z príspevku za ubytovanie v internáte a poplatku za celodennú stravu.

     Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠI j realizovaná v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z. z., Dohovoru  o právach dieťaťa zo 6.2. 1991 § 104 / 91 Z.z.,  podľa príslušných paragrafov Zákonníka práce týkajúcich sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených orgánov, školským poriadkom škôl, ktorých žiaci sú ubytovaní v ŠI, organizačnými pokynmi MŠVVaŠ  SR.

      

     REŽIM  DŇA  INTERNÁTNYCH  DETÍ

      

     6:30 - 7:15 BUDÍČEK
     Ranná hygiena
     Úprava izieb
     7:15 - 8:00 RAŇAJKY
     Presun do školy
     8:00 - 13:30 VYUČOVANIE - podľa rozvrhu jednotlivých ročníkov
     (2-krát v týždni podľa podmienok školy môže byť zaradené aj popoludňajšie vyučovanie až do 15:30
     12:00 - 14:00 OBED
     13:00 - 14:30 Relaxačná činnosť, pobyt žiakov vonku v priaznivom počasí
     14:00 - 15:00 PNV - I. stupeň
     15:00 - 15:30 OLOVRANT - I. stupeň
     14:30 - 16:00 PNV - II. stupeň
     16:00 - 16:30 OLOVRANT - II. stupeň
     15:30 - 16:30 Relaxačná činnosť, pobyt žiakov vonku v priaznivom počasí
     16:30 - 18:00 Organizovaná výchovná činnosť a záujmové krúžky
     V dňoch popoludňajšieho vyučovania (do 15:30) - II. stupeň - PNV
     18:00 - 18:30 VEČERA
     18:30 - 19:15 Osobné voľno, záujmové krúžky
     19:15 - 19:30 II. VEČERA
     19:30 - 20:30 Osobná hygiena
     20:00 - 21:30 Osobné voľno
     20:00 Večierka - deti predškolského veku
     21:00 Večierka mladších detí (I. stupeň)
     21:30 Večierka starších detí (II. stupeň)

      

     Dodatok  č.2

     k Výchovnému programu ŠI zo dňa 01.09.2018  na školský rok 2019/2020 vyplývajúci zo Zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§10,ods.3 a ods.4)

     Školský internát

     ako súčasť Spojenej školy internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

      

     Výchovné skupiny v ŠI sa delia na základné skupiny a špecifické výchovné skupiny podľa režimu dňa v ŠI.

      

     Zoznam pedagogických vychovávateľov a špecifikácia ich výchovno-vzdelávacej činnosti

     Meno vychovávateľky

     Výchovno-vzdelávacie činnosti

     Čas trvania  Od –do

     Bližšie špecifikovaný v rozvrhu týždennej činnosti

     Pivková Dominika

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     ZK- Umelecký

     ZK- športový ml. deti

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:30-20:00

     Ut. : 16:30-20:00

     St. : 16:30-20:00

     Št. : 16:30-20:00

      

     Mgr. Ševčíková Dominika

     Príprava na vyučovanie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

      ZK -Kuchárik

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:30-19:30

     Ut. : 16:30-18:00

     St. : 16:30-19:30

     Št. : 16:30-19:30

      

     Hedviga Petiková

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     ZK- Poznajko

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:30-18:00

     Ut. : 16:30-18:00

     St. : 16:30-18:00

     Št. : 16:30-18:00

      

     Mgr. Jaroslav Štetka

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     Športový krúžok I.

     Športový krúžok II

     Futbalový krúžok

     Tenisový krúžok

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

      

     Po.: 14:00-18:00

     Ut. : 14:00-19:30

     St.: 14:00-18:00

     Št. : 14:00-18:00

      

      

     V Lučenci 2.9.2019                          Vypracovala: Alica Liptáková- vedúca vychovávateľka

      

     Schválila:                                                                           Riaditeľka PhDr. Lenka Hricová

       

      

     Časovo-tematický plán práce v ŠKD a ŠI pre vychovávateľov detí s NKS a SP v školskom roku 2019/2020

     • September
      • Imatrikulácia (ŠKD aj ŠI)
       • Zodpovedná: Ševčíková
     • Október
      • Moja trieda varí lepšie ako tvoja (2. stupeň ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
      • Zdravá výživa (ŠKD)
       • Zodpovedná: Petiková
     • November
      • Orientačný beh – Novembrová stíhačka (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedný: Štetka
      • Plaváreň Rimavská Sobota-testovanie piatakov
       • Zodpovedný: Pivková
     • December
      • Mikuláš (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Petiková
       • Vianočný večierok- Diskotéka
       • Zodpovedná Ševčíková
     • Január
      • Spoločenské hry I. (ŠKD)
       • Zodpovedný: Líšková
      • Spoločenské hry II. (ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
     • Február
      • Karneval (ŠKD)
       • Zodpovedná: Líšková
      • Fašiangový pochod mestom
       • Zodpovedný: Štetka
     • Marec
      • Noc v škole (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
     • Apríl
      • Tradícia Veľkej noci (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Ševčíková
      • Turistika okolie Lučenca- testovanie deviatakov
       • Zodpovedný: Štetka
     • Máj
      • Deň matiek (1. stupeň)
       • Zodpovedná: Liptáková
      • Opekačka
       • Zodpovedný: Petiková
     • Jún
      • Deň detí (ŠKD)
       • Zodpovedná: Líšková
      • Turistika na Ľadovo alebo plávanie (ŠI)
       • Zodpovedný: Štetka

     Spracovala: Hedviga Petiková                                                           V Lučenci, 14.09.2018

     Schválilo zasadnutie MZ vychovávateľov dňa 14.09.2018

     Predložené vedeniu školy dňa:  17. septembra 2018


      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C