• Informácie ŠKD

    •  

     Školský klub detí

     pri Spojenej škole internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

     Školský rok 2018/2019

      

     Školský klub detí (ďalej len "ŠKD") tvorí organizačnú súčasť tunajšej školy.  Zriadený je pre žiakov prípravného ročníka až štvrtého ročníka ZŠ. V prevádzke je počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.30 hodiny do 16.30 hodiny.

      

     PRIJATIE  DO  ŠKD

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  o prijímaní žiakov do školského klubu rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do ŠKD sa podáva spravidla pri zápise do školy.  

     Riaditeľka si vyhradzuje právo neprijať do ŠKD žiaka, ktorý má dominantné iné zdravotné postihnutie (napr. poruchy správania), pretože dochádzka do ŠKD nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky.

      

     POPLATOK  ZA  ŠKD

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 114 je rodič povinný vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 114 ods. 4 vo výške 7,5 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka ŠKD zníži výšku príspevku na polovicu po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      

     Poplatok za ŠKD je zákonný zástupca dieťaťa povinný platiť, ak:

     -       dieťa navštevuje ŠKD pred vyučovaním (ranná družina),

     -       dieťa sa cez voľnú hodinu pripravuje s vychovávateľkou na vyučovanie na nasledujúci deň,

     -       chodí na obedy, ktoré sa realizujú spoločne – celá trieda s vychovávateľkou. 

     Nezaplatenie určeného príspevku v stanovenom termíne je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do klubu zo strany riaditeľky ŠKD. 

     Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku v ŠKD, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.

      

     Charakteristika výchovného programu ŠKD

     Hlavným východiskom je Štátny výchovný program a ciele a hodnoty našej školy a jej súčastí.

     • naším cieľom je umožniť deťom umiestnenie v ŠKD pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nakoľko sú to deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím, vyžadujú si špeciálno-pedagogický prístup zameraný na korekciu NKS a socializáciu správania a vzťahov u detí.
     • výchovný program ŠKD sa orientuje na dodržiavanie princípov etickej výchovy a VMR kde sa deti oboznamujú s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním.
     • pravidelnou a systematickou výchovnou prácou na základe výchovného programu  formou rôznych činností zabezpečujeme, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu e eliminovali sme poruchy správania a sociálneho vyčlenenia žiakov.
     • podporujeme rozvoj talentovaných detí.

      

     Ciele ŠKD

     Vychádzajúc z tradícii, dlhoročných skúseností, úspechov školy a z možností poskytovaných okolím, ako aj na základe analýzy záujmu rodičov detí a žiakov sa naša škola a jej súčasti zameriavajú  na to, aby boli:

     • ŠKD otvorený pre všetky deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Každoročne organizovať Deň otvorených dverí, s možnosťou zúčastniť sa výchovných aktivít.  Podporovať otvorenú komunikáciu s rodičmi, rôzne  formy spolupráce, aj netradičné.
     • ŠKD  občiansky, s demokratickým prístupom, rešpektovaním hodnôt školy a jej súčastí, práv dieťaťa, rešpektovaním osobnosti dieťaťa aj pedagóga. Uplatňujeme individuálny prístup, s rešpektovaním individuálnych osobitostí každého dieťaťa. Chceme vychovať deti schopné žiť v občianskej spoločnosti, podľa všeobecne uznávaných životných a morálnych hodnôt a občianskych princípov.
     • ŠKD rešpektu a tolerancie – poskytujeme výchovu deťom s viacerými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia, s rôznymi vlohami a schopnosťami. Zároveň poskytujeme výchovu v oblasti etickej a náboženskej výchovy, podľa záujmu rodičov.
     • ŠKD podporujúci talenty – formou možnosti výberu z bohatej ponuky činností hľadať a rozvíjať talent detí. Umožňujeme rozvoj zručností, ktoré podporujú možnosť ich následného pracovného uplatnenia.

      

     Zameranie ŠKD

     V ŠKD sa zameriavame hlavne na:

     • na kvalitnú prípravu na vyučovanie a zmysluplnú oddychovú a rekreačnú činnosť.

      

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov by malo prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  pri čítaní s porozumením a práce s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici.
     • učiť šetriť školský majetok,  šetriť elektrickú energiu a vodu.

     Oddychové aktivity: 

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci oddychových činností
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné oddelenia ŠKD
     • po prebratí detí z vyučovania sa budú konať komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľka dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť
     • realizovať formou vychádzok do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií.
     • časť činnosti ŠKD zamerať na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku
     • preferovať čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií, pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky

      

      

      

      

     Časovo-tematický plán práce v ŠKD pre vychovávateľov detí s NKS a SP

     v školskom roku 2021/2022

     Akcie budú uskutočňované podľa aktuálnej situácie a menené aj podľa dostupných akcií v meste.

      

      

      

     September

     8.9. Park / telocvičňa,spoločenská

     22.9. IMATRIKULÁCIA

     29.9. Hľadanie pokladu

     Október

     6.10. Príprava videa k mesiacu  Úcty k starším

     13.10. Tvorivé dielne- výroba masiek

     20.10. HALLOWEEN

     November

     3.11. Gaštaniáda - park

     10.11. ZÁBAVNÉ HRY

     24.11. Kvíz

     December

     1.12. Tvorivé dielne- Mikuláš Vianoce
     6.12. Mikuláš

     8.12. Korčuľovanie, vyťahovanie papierika na darčeky

     15.12. VIANOČNÝ VEČIEROK

     Január

     12.1. Stavanie snehuliaka

     19.1.  ZIMNÁ OLYMPIÁDA

     26. 1. Človečina


     Február
     2.2. Activity –hádaj kto som,čo     robím?
     9.2. Valentín
     16.2. Tvorivé dielne- výroba masiek

     23.2. KARNEVAL

     Marec

     2.3. Zmeny v prírode-pobyt vonku

     16.3. Mesiac kníh -knižnica

     23.3. Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY (noc v škole)

     30.3.Orientácia v meste

     Apríl

     6.4. TRADÍCIE VEĽKEJ NOCI

     27.4. Deň Zeme

     Máj

     4.5. Príprava na deň Matiek

     11.5. Turistika/prechádzka

     18.5. DETI vs. VÝCHOVA

     25.5. Trieda hostí triedu

     Jún

     1.6. MDD

     8.6. Deň najlepších priateľov

     15.6. Záchranné zložky

     22.6.Vodné hry
     29.6. Rozlúčková párt

      


      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje