• Informácie ŠKD

    •  

     Školský klub detí

     pri Spojenej škole internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

     Školský rok 2018/2019

      

     Školský klub detí (ďalej len "ŠKD") tvorí organizačnú súčasť tunajšej školy.  Zriadený je pre žiakov prípravného ročníka až štvrtého ročníka ZŠ. V prevádzke je počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.30 hodiny do 16.30 hodiny.

      

     PRIJATIE  DO  ŠKD

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  o prijímaní žiakov do školského klubu rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do ŠKD sa podáva spravidla pri zápise do školy.  

     Riaditeľka si vyhradzuje právo neprijať do ŠKD žiaka, ktorý má dominantné iné zdravotné postihnutie (napr. poruchy správania), pretože dochádzka do ŠKD nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky.

      

     POPLATOK  ZA  ŠKD

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 114 je rodič povinný vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 114 ods. 4 vo výške 7,5 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka ŠKD zníži výšku príspevku na polovicu po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      

     Poplatok za ŠKD je zákonný zástupca dieťaťa povinný platiť, ak:

     -       dieťa navštevuje ŠKD pred vyučovaním (ranná družina),

     -       dieťa sa cez voľnú hodinu pripravuje s vychovávateľkou na vyučovanie na nasledujúci deň,

     -       chodí na obedy, ktoré sa realizujú spoločne – celá trieda s vychovávateľkou. 

     Nezaplatenie určeného príspevku v stanovenom termíne je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do klubu zo strany riaditeľky ŠKD. 

     Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku v ŠKD, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.

      

     Charakteristika výchovného programu ŠKD

     Hlavným východiskom je Štátny výchovný program a ciele a hodnoty našej školy a jej súčastí.

     • naším cieľom je umožniť deťom umiestnenie v ŠKD pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nakoľko sú to deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím, vyžadujú si špeciálno-pedagogický prístup zameraný na korekciu NKS a socializáciu správania a vzťahov u detí.
     • výchovný program ŠKD sa orientuje na dodržiavanie princípov etickej výchovy a VMR kde sa deti oboznamujú s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním.
     • pravidelnou a systematickou výchovnou prácou na základe výchovného programu  formou rôznych činností zabezpečujeme, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu e eliminovali sme poruchy správania a sociálneho vyčlenenia žiakov.
     • podporujeme rozvoj talentovaných detí.

      

     Ciele ŠKD

     Vychádzajúc z tradícii, dlhoročných skúseností, úspechov školy a z možností poskytovaných okolím, ako aj na základe analýzy záujmu rodičov detí a žiakov sa naša škola a jej súčasti zameriavajú  na to, aby boli:

     • ŠKD otvorený pre všetky deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Každoročne organizovať Deň otvorených dverí, s možnosťou zúčastniť sa výchovných aktivít.  Podporovať otvorenú komunikáciu s rodičmi, rôzne  formy spolupráce, aj netradičné.
     • ŠKD  občiansky, s demokratickým prístupom, rešpektovaním hodnôt školy a jej súčastí, práv dieťaťa, rešpektovaním osobnosti dieťaťa aj pedagóga. Uplatňujeme individuálny prístup, s rešpektovaním individuálnych osobitostí každého dieťaťa. Chceme vychovať deti schopné žiť v občianskej spoločnosti, podľa všeobecne uznávaných životných a morálnych hodnôt a občianskych princípov.
     • ŠKD rešpektu a tolerancie – poskytujeme výchovu deťom s viacerými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia, s rôznymi vlohami a schopnosťami. Zároveň poskytujeme výchovu v oblasti etickej a náboženskej výchovy, podľa záujmu rodičov.
     • ŠKD podporujúci talenty – formou možnosti výberu z bohatej ponuky činností hľadať a rozvíjať talent detí. Umožňujeme rozvoj zručností, ktoré podporujú možnosť ich následného pracovného uplatnenia.

      

     Zameranie ŠKD

     V ŠKD sa zameriavame hlavne na:

     • na kvalitnú prípravu na vyučovanie a zmysluplnú oddychovú a rekreačnú činnosť.

      

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov by malo prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  pri čítaní s porozumením a práce s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici.
     • učiť šetriť školský majetok,  šetriť elektrickú energiu a vodu.

     Oddychové aktivity: 

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci oddychových činností
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné oddelenia ŠKD
     • po prebratí detí z vyučovania sa budú konať komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľka dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť
     • realizovať formou vychádzok do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií.
     • časť činnosti ŠKD zamerať na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku
     • preferovať čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií, pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky

      

      

      

      

      Časovo-tematický plán práce v ŠKD pre vychovávateľov detí s NKS a SP

     v školskom roku 2020/2021

      

      

     September

     ☺      Imatrikulácia                                     Zodpovedná : Šutarová

     Október

       ☺      Zdravá výživa                                     Zodpovedná: Ševčíková

     November

         ☺       Tekvice v behu                                 Zodpovedná : Imrovičová

     December

      ☺       Mikuláš                                             Zodpovedná : Petiková

     Január

                            ☺       Olympijské hry                                Zodpovedná : Líšková

     Február

          ☺       Karneval                                           Zodpovedná : Imrovičová

     Marec

        ☺       Knihomoľ                                         Zodpovedná : Ševčíková

     ☺       Tradície Veľkej noci                        Zodpovedná : Petiková

     Apríl

     ☺       Deň bláznov                                     Zodpovedná : Líšková

     Máj

       ☺       Deň matiek                                      Zodpovedná : Liptáková

     Jún

                             ☺       Deň detí                                           Zodpovedná : Šutarová

      

     Záujmove krúžky v šk. roku 2020-2021 v škole v ŠKD a ŠI

     na ul. K.Supa

      

     ZK v škole a ŠKD

     Ved. ZK

     ZK v ŠI

     Ved. ZK

     Svet Farieb

     Líšková

     ZK Kuchárik

     Mgr.Ševčíková

     Šikovníček –ved.ZK –

     Petiková

     Poznajko

     Petiková

     Dejepisný ZK

     Mgr. Malatincová

     Tenisový

     Mgr.Štetka

     Šachový ZK

     Ing.Debnár

     Športový ml.deti

     Pivková Dis

      

      

     Umelecký

     Pivková Dis

      

      

     Športový st.deti

     Mgr.Štetka

      

      

     Futbalový

     Mgr.Štetka

      

      

     Folklórny

     Mgr. Ševčíková

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje