• Testovanie žiakov v školskom roku 2021/22

    Vážení rodičia,

    na začiatku školského roku 2021/2022 Vám pre Vaše deti ministerstvo školstva ponúka:

    1. Možnosť dobrovoľného bezplatného jednorazového testovania kloktacími PCR testami. Túto možnosť ministerstvo dáva za účelom zabezpečenia bezpečného prostredia v základných školách. Testovať sa môžu aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní, aj žiaci, ktorí ochorenie covid-19 prekonali.
    • Testovania sa zúčastňujú iba žiaci, ktorých rodičia nahlásia záujem škole.
    • Odporúčané je robiť test doma.
    • Záujem nahláste do školy písomne najneskôr v utorok 24. augusta 2021 do 15:00 hodiny. Záujem o testovanie škola nahlasuje v určenom termíne, neskôr už nie je možné počet záujemcov doplniť.
    • Spôsob nahlásenia záujmu:
     •  písomnou formou do školy (iba rodičia, ktorí majú záujem):
      • osobne - ulica Herza – p. Danišová, ulica Supa – vrátnica, noví žiaci – ulica Supa – vrátnica, kde vyplníte tlačivko
      • inou formou (mail – sken, messenger, obrazová správa) triednemu učiteľovi (vzor písomného prejavu záujmu je nižšie)
    • Ďalšie potrebné dokumenty:
     • Záujem o testovanie doma:  V škole si preberiete testovaciu sadu, po testovaní vyplníte iba formulár „Čestné prehlásenie – samoodber“. Stačí, keď si tento formulár vyzdvihnete v škole pri preberaní testovacej sady. Vyplnené tlačivo potom odovzdáte súčasne s použitou testovacou sadou.
     • Záujem o testovanie v škole: Do školy pred testovaním alebo v deň testovania doručíte vypísané formuláre (môžete ich vypísať aj priamo v škole) – tlačivá: „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Bez tohto nie je možné testovanie realizovať.
    • Všetky tlačivá budú od pondelka 23. augusta 2021 k dispozícii na vrátnici školy v budove na ulici K. Supa a u p. Danišovej v budove na ulici Dr. Herza, na webovej stránke školy a tiež sú k dispozícii na webovej stránke www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach.
    • Odobratie vzorky sa odporúča v domácom prostredí (k tomuto sa prikláňame aj my) a následne zákonný zástupca bezodkladne doručí odberovú sadu podľa pokynov poverenej osobe do školy.
    • Videá a informačné materiály sú dostupné na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-naskolach/. Inštruktážne video nájdete na https://testujemeskoly.sk/ Inštruktážne video si môžete prísť pozrieť aj do školy do budovy na ulici Karola Supa 48, a to dňa 31. 8. 2021 medzi 13:30 až 15:30 hod.
    • Testy budú do škôl distribuované od 30. 8. 2021.
    • Testovanie žiakov týmito kloktacími testami sa uskutoční v termíne od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021. O tom, kedy presne si testy budete môcť vyzdvihnúť, Vás budú informovať triedni učitelia (v prípade samoodberu).
    • Výsledok kloktacieho PCR testu bude doručený do 72 hodín od zozbierania testov rodičovi na mail alebo formou SMS.

     

    1. Možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.
    • Máte možnosť pre účely samotestovania dostať pre žiaka sadu 25 testov.
    • Aj záujem o toto samotestovanie je potrebné nahlásiť v termíne do 24. augusta 2021 (utorok) do 15:00 hodiny do školy. Záujem o testovanie Ag testami škola nahlasuje v určenom termíne, neskôr už nie je možné počet záujemcov doplniť.
    • Spôsob nahlásenia záujmu je rovnaký ako u kloktacích testov (písomne).
    • Testovať by sa deti mali vždy v pondelok a vo štvrtok pred nástupom do školy.
    • Testy vyzdvihneme v termíne od 30. 8. 2021 a potom Vám ich odovzdáme.

     

    V Lučenci 20. 8. 2021                                                                        Vedenie školy

     

     

    ________________________________________________________________________________

     

    Vzor pre písomný záujem o testovanie (ak si nemôžete vytlačiť a musíte ho písať rukou, napísané môžete odfotiť a poslať):

     

    Podpísaný/-á (titul, meno, priezvisko): ......................................................................................, zákonný zástupca žiaka (meno a priezvisko) ........................................................................................., nar.(dátum narodenia žiaka) .................................................... mám záujem o testovanie formou:

    kloktacie testy (samoodber)*                 kloktacie testy (škola)*                    Ag testy *

     

    Dátum: ....................................                                            Podpis: ......................................................

    • napíšte iba tie testy, o ktoré máte záujem

     

    Písomný záujem o testovanie

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje