• Záujmové krúžky ŠI

    • Názov krúžku: Športový krúžok

     Charakteristika krúžku:

     • naučiť žiakov základy športových hier (futbal, vybíjaná, prehadzovaná, nohejbal).
     • ich naučiť pravidlá hier,
     • správnu taktiku a dodržiavať ich v hre,
     • vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti
     • zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb resp. o šport a viesť ich k zdravému životnému štýlu,
     • zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti,
     • všeobecnej pohybovej výkonnosti,
     • rozšíriť pohybové zručnosti,
     • skvalitniť pohybový prejav,
     • zameraná na hry v prírode,
     • loptové hry a pohybové aktivity v telocvični ,
     • posilniť záujem a aktívny vzťah žiakov k športovej činnosti aktelesnej kultúre,
     • pripraviť žiakov na vnútroškolské a medziškolské športové súťaže.

      

     Vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav Štetka

        

     Názov krúžku: Futbalový krúžok

     Charakteristika krúžku:

     • naučiť žiakov základy futbalu
     • oboznámiť ich s pravidlami futbalu, naučiť základy taktiky hry a dodržiavanie ich v hre
     • vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti,
     • zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb resp. o šport a viesť ich k zdravému životnému štýlu
     • činnosť zameraná na rozvoj koordinačných schopností, techniky, streľby, vedenia lopty, čítania hry, priestorového bránenia atď.

      

     Vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav Štetka

        

      

     Názov krúžku: Umelecký krúžok

     Charakteristika krúžku:

     Výtvarný krúžok v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa. Výtvarná činnosť rozvíja u detí senzibilitu, racionalitu, intuíciu, predstavivosť, fantáziu a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu. Deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať. Oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom. Deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

     Vedúca krúžku: Dominika Pivková

        

         

     Názov krúžku: Kuchárik

     Vedúca krúžku: Mgr. Dominika Ševčíková

     Charakteristika krúžku:

     Kuchárik je záujmový krúžok, kde si žiaci môžu vyskúšať prípravu rôznych jedál a nápojov. Je zameraný na získavanie základných zručností pre praktický život, rozvíjanie tvorivých schopností, zručností a talentu. Žiaci môžu predviesť alebo získať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave jedál a preukázať vzťah k ľudovej kultúre a tradíciám. Zámerom krúžku je tiež kultivovať základné a sebaobslužné návyky a dodržiavanie zásad zdravej výživy. Snažíme sa o podporu spolupráce v skupine, utužovanie priateľstiev a celkovú pozitívnu atmosféru.

      

     Názov krúžku: Poznajko

     Charakteristika krúžku:

     Šikovníček je krúžok zameraný na rozvoj kreativity a podporu pracovných činností a zručností. Deti pracujú s rôznymi materiálmi. Na krúžku veľa striháme, lepíme, maľujeme, kreslíme a robíme kopu zaujímavých činností. Činnosť prebieha v skupinovej, ale aj individuálnej forme. Upriamujeme sa na rozvoj jemnej motoriky a sebaobslužných činností. Práce detí skrášľujú vstupnú časť školy a priestory na chodbách. Budujeme atmosféru spolupráce, tolerancie a priateľstva, čím rozvíjame aj sociálne zručnosti deti a utvárame pozitívny vzťah k umeniu a kultúre.

     Vedúca krúžku: Hedviga Petiková

         

      

     Názov krúžku: Športový krúžok ml. deti

     Charakteristika krúžku:

     Vedúca krúžku: Dominika Pivková

      

     Názov krúžku: Tenisový krúžok

     Charakteristika krúžku:

     Vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav Štetka

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C