• Záujmové krúžky ŠI

    • Názov krúžku: Športový krúžok

     Charakteristika krúžku:

     • naučiť žiakov základy športových hier (futbal, vybíjaná, prehadzovaná, nohejbal).
     • ich naučiť pravidlá hier,
     • správnu taktiku a dodržiavať ich v hre,
     • vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti
     • zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb resp. o šport a viesť ich k zdravému životnému štýlu,
     • zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti,
     • všeobecnej pohybovej výkonnosti,
     • rozšíriť pohybové zručnosti,
     • skvalitniť pohybový prejav,
     • zameraná na hry v prírode,
     • loptové hry a pohybové aktivity v telocvični ,
     • posilniť záujem a aktívny vzťah žiakov k športovej činnosti aktelesnej kultúre,
     • pripraviť žiakov na vnútroškolské a medziškolské športové súťaže.

      

     Vedúci krúžku: Bc. Jaroslav Štetka

        

     Názov krúžku: Futbalový krúžok

     Charakteristika krúžku:

     • naučiť žiakov základy futbalu
     • oboznámiť ich s pravidlami futbalu, naučiť základy taktiky hry a dodržiavanie ich v hre
     • vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti,
     • zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb resp. o šport a viesť ich k zdravému životnému štýlu
     • činnosť zameraná na rozvoj koordinačných schopností, techniky, streľby, vedenia lopty, čítania hry, priestorového bránenia atď.

      

     Vedúci krúžku: Bc. Jaroslav Štetka

        

      

     Názov krúžku: Výtvarný krúžok

     Charakteristika krúžku:

     Výtvarný krúžok v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa. Výtvarná činnosť rozvíja u detí senzibilitu, racionalitu, intuíciu, predstavivosť, fantáziu a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu. Deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať. Oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom. Deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

     Vedúca krúžku: Dominika Pivková

        

         

     Názov krúžku: Šikovníček

      

     Názov krúžku: Poznajko

     Charakteristika krúžku:

     Šikovníček je krúžok zameraný na rozvoj kreativity a podporu pracovných činností a zručností. Deti pracujú s rôznymi materiálmi. Na krúžku veľa striháme, lepíme, maľujeme, kreslíme a robíme kopu zaujímavých činností. Činnosť prebieha v skupinovej, ale aj individuálnej forme. Upriamujeme sa na rozvoj jemnej motoriky a sebaobslužných činností. Práce detí skrášľujú vstupnú časť školy a priestory na chodbách. Budujeme atmosféru spolupráce, tolerancie a priateľstva, čím rozvíjame aj sociálne zručnosti deti a utvárame pozitívny vzťah k umeniu a kultúre.

     Vedúca krúžku: Hedviga Petiková

         

      

      

     Názov krúžku:Digital

     Charakteristika krúžku:

     V záujmovom krúžku deti rozvíjajú vnímanie, kreativitu, digitálne, IT a foto(grafické) zručnosti. Pokúsime sa spoločne „pozrieť na svet cez fotohľadáčik“, naučíme sa základy obsluhy fotoaparátu, ako aj v neposlednom rade alternatívne záznamové médiá ako mobilné telefóny či tablety. Deti sa dozvedia čo je to kompozícia, expozícia či zlatý rez a vyskúšajú si zachytiť aktuálne momenty z ich blízkeho okolia. Celé to zastreší práca na počítačoch, kde si skúsia jednoduché grafické úpravy vlastných fotografií, s ich využitím v rôznych prezentáciách, deti sa oboznámia s prácou v grafických editoroch či prezentačnom softvéri. Nebudú chýbať ani súťaže o naj fotografie podľa vopred daných kritérií, aj keď nebude treba zabudnúť, že vnímanie umenia, aj toho fotografického, je individuálne a každá tvorba má svoje prednosti.

     Vedúci krúžku: Mgr. Róbert Tóth

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku