• Informácie ŠI

    • Charakteristika školského internátu

     Náš školský internát je súčasťou základnej školy, zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre spravidla 50 detí od prípravného až po deviaty ročník a ubytovanie pre spravidla 30 – 50 detí vo veku od materskej školy až po deviaty ročník. Celkove máme v ŠI 3-6 výchovných skupín. Priemerný počet v jednotlivých  výchovných skupinách je priemerne 8-12 detí.

     V našom školskom internáte (ďalej ŠI) poskytujeme:

     • oddych a relaxáciu po ukončení školského vyučovania
     • podmienky na  kvalitnú prípravu detí na vyučovanie na nasledujúci deň
     • podporu tvorivosti detí na ich sebarealizáciu v pestrej záujmovej činnosti
     • vytvárame podmienky ku tvorbe priateľských vzťahov
     • v rehabilitačnej, reedukačnej a kompenzačnej činnosti vo vzťahu ku sluchovému postihnutiu a narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS) detí nadväzujeme na odbornú činnosť vykonávanú pedagógmi a odbornými zamestnancami.

     K dispozícii máme herne, spoločenskú miestnosť, žiacku čitáreň, počítačové učebne, kuchynku, LEGO herňu, interaktívne učebne, psychomotorickú herňu, telocvičňu, posilňovňu, školské ihriská.

     Areál školy tvorí školský dvor a školské ihriská (na loptové hry a atletiku) a detské ihrisko. .

     V internáte sa nachádza 10 spální..

     Pitný a stravovací režim detí  je zabezpečený v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou.

     Budova má novo zrekonštruovanú strechu a bezbariérovo upravený vstup, vrátane hygienického zariadenia na prízemí. V triedach a herniach sú vymenené podlahové krytiny, plastové okná v triedach a školský nábytok. Sociálne zariadenia pre internát a školu sú zrekonštruované. Inštalované boli nové vchodové dvere. Vo výchovnom procese je dostatok modernej audiovizuálnej techniky a výučbových počítačových programov.

     Cieľ školského internátu vychádza z uvedeného strategického cieľa, ktorý je spoločný pre všetky organizačné súčasti školy.

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov by malo prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  pri čítaní s porozumením a práce s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici
     • učiť šetriť školský majetok, šetriť elektrickú energiu a vodu

      

     Záujmové krúžky, výchovno-vzdelávacia činnosť a oddychové aktivity: 

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci záujmových krúžkov, výchovno-vzdelávacej činnosti a  oddychových činností
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné skupiny ŠI
     • po prebratí detí z vyučovania sa konajú komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľ dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť
     • realizujeme pohybovú činnosť na školskom dvore a vychádzky do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií
     • časť činnosti ŠI zameriavame na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku
     • preferujeme čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií
     • pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky.
     • rozvíjame špecifické schopnosti a talent detí v bohatej záujmovej činnosti, s prihliadnutím na to, aby si dokázalo každé dieťa vybrať nejaký záujmový krúžok.

      

     KONZULTAČNÉ  HODINY  VYCHOVÁVATEĽOV:

      

      

      

     P.č.:

      

     Meno a priezvisko:

      

     Deň:

      

     Hodina:

      

     E-mail/Telefónne číslo:

     1.  

     Alica Liptáková –vedúca výchovy

     Piatok

     13:30-14:30

     liptalica@gmail.com

     1.  

     Hedviga Petiková

     Piatok

     14:30 – 15:30

     hedviga.petikova@gmail.com

     1.  

     Bc.Štetka Jaroslav

     Piatok

     11.45 – 12.45

     stetka.jaroslav@gmail.com

     1.  

     Mgr. Tóth Róbert

     Piatok

     15.30 – 16.30

     r.toth@hotmail.com

     1.  

     Pivková Dominika

     Piatok

     15.30 – 16.30

     dominikapivkova@gmail.com

      

     PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte účinnej od 01. 07. 2009 riaditeľka školy rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa .

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 117 je rodič povinný vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 117 ods. 5 vo výške 14 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka školy rozhodne o odpustení poplatku za školský internát po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.


     Pobyt v školskom internáte skončí:

     ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa,
     ak dieťa alebo žiak prestali navštevovať tunajšiu ŠMŠ alebo ZŠ,
     ak zákonný zástupca nezaplatí v stanovenom termíne určený poplatok za internátny pobyt, ktorý pozostáva z príspevku za ubytovanie v internáte a poplatku za celodennú stravu.

     Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠI j realizovaná v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z. z., Dohovoru  o právach dieťaťa zo 6.2. 1991 § 104 / 91 Z.z.,  podľa príslušných paragrafov Zákonníka práce týkajúcich sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených orgánov, školským poriadkom škôl, ktorých žiaci sú ubytovaní v ŠI, organizačnými pokynmi MŠVVaŠ  SR.

      

     REŽIM  DŇA  INTERNÁTNYCH  DETÍ

      

     6:30 - 7:15 BUDÍČEK
     Ranná hygiena
     Úprava izieb
     7:15 - 8:00 RAŇAJKY
     Presun do školy
     8:00 - 13:30 VYUČOVANIE - podľa rozvrhu jednotlivých ročníkov
     (2-krát v týždni podľa podmienok školy môže byť zaradené aj popoludňajšie vyučovanie až do 15:30
     12:00 - 14:00 OBED
     13:00 - 14:30 Relaxačná činnosť, pobyt žiakov vonku v priaznivom počasí
     14:00 - 15:00 PNV - I. stupeň
     15:00 - 15:30 OLOVRANT - I. stupeň
     14:30 - 16:00 PNV - II. stupeň
     16:00 - 16:30 OLOVRANT - II. stupeň
     15:30 - 16:30 Relaxačná činnosť, pobyt žiakov vonku v priaznivom počasí
     16:30 - 18:00 Organizovaná výchovná činnosť a záujmové krúžky
     V dňoch popoludňajšieho vyučovania (do 15:30) - II. stupeň - PNV
     18:00 - 18:30 VEČERA
     18:30 - 19:15 Osobné voľno, záujmové krúžky
     19:15 - 19:30 II. VEČERA
     19:30 - 20:30 Osobná hygiena
     20:00 - 21:30 Osobné voľno
     20:00 Večierka - deti predškolského veku
     21:00 Večierka mladších detí (I. stupeň)
     21:30 Večierka starších detí (II. stupeň)

      

     Dodatok č.2


     k Výchovnému programu ŠI zo dňa 01.09.2018  na školský rok 2018/2019 vyplývajúci zo Zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§10,ods.3 a ods.4)
     Dodatok  č.2

     Školský internát

     ako súčasť Spojenej školy internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

      

     Výchovné skupiny v ŠI sa delia na základné skupiny a špecifické výchovné skupiny podľa režimu dňa v ŠI.

      

     Zoznam pedagogických vychovávateľov a špecifikácia ich výchovno-vzdelávacej činnosti

     Meno vychovávateľky

     Výchovno-vzdelávacie činnosti

     Čas trvania  Od –do

     Bližšie špecifikovaný v rozvrhu týždennej činnosti

     Pivková Dominika

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     ZK-Výtvarný,

     ZK-Divadelno-tanečný

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:00-20:30

     Ut. : 16:00-20:30

     St. : 16:00-21:00

     Št. : 16:00-21:00

      

     Mgr. Tóth Róbert

     Príprava na vyučovanie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Digital-ZK

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:00-18:00

     Ut. : 16:00-19:30

     St. : 16:00-19:30

     Št. : 16:00-19:30

     Pi. : 12:00-16:30

     Hedviga Petiková

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     ZK- Šikovníček

     ZK- Poznajko

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Po. : 16:00-18:00

     Ut. : 16:00-18:00

     St. : 16:00-18:00

     Št. : 16:00-18:00

     Pi. : 16:00-14:30

     Bc. Jaroslav Štetka

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     Športový krúžok

     Futbalový krúžok

     Tenisový krúžok

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Animačná činnosť

     Po.: 13:30-19:30

     Ut. : 13:30-19:30

     St.: 13:30-19:30

     Št. : 14:00-20:00

     Pi.: 12:30-15:30

      

     V Lučenci 3.9.2018                                                                         Vypracovala: Alica Liptáková

       

      

      


      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku