• Informácie ŠKD

    •  

     Školský klub detí

     pri Spojenej škole internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

     Školský rok 2018/2019

      

     Školský klub detí (ďalej len "ŠKD") tvorí organizačnú súčasť tunajšej školy.  Zriadený je pre žiakov prípravného ročníka až štvrtého ročníka ZŠ. V prevádzke je počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.30 hodiny do 16.30 hodiny.

      

     PRIJATIE  DO  ŠKD

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  o prijímaní žiakov do školského klubu rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do ŠKD sa podáva spravidla pri zápise do školy.  

     Riaditeľka si vyhradzuje právo neprijať do ŠKD žiaka, ktorý má dominantné iné zdravotné postihnutie (napr. poruchy správania), pretože dochádzka do ŠKD nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky.

      

     POPLATOK  ZA  ŠKD

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 114 je rodič povinný vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 114 ods. 4 vo výške 7,5 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka ŠKD zníži výšku príspevku na polovicu po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      

     Poplatok za ŠKD je zákonný zástupca dieťaťa povinný platiť, ak:

     -       dieťa navštevuje ŠKD pred vyučovaním (ranná družina),

     -       dieťa sa cez voľnú hodinu pripravuje s vychovávateľkou na vyučovanie na nasledujúci deň,

     -       chodí na obedy, ktoré sa realizujú spoločne – celá trieda s vychovávateľkou. 

     Nezaplatenie určeného príspevku v stanovenom termíne je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do klubu zo strany riaditeľky ŠKD. 

     Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku v ŠKD, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.

      

     Charakteristika výchovného programu ŠKD

     Hlavným východiskom je Štátny výchovný program a ciele a hodnoty našej školy a jej súčastí.

     • naším cieľom je umožniť deťom umiestnenie v ŠKD pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nakoľko sú to deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím, vyžadujú si špeciálno-pedagogický prístup zameraný na korekciu NKS a socializáciu správania a vzťahov u detí.
     • výchovný program ŠKD sa orientuje na dodržiavanie princípov etickej výchovy a VMR kde sa deti oboznamujú s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním.
     • pravidelnou a systematickou výchovnou prácou na základe výchovného programu  formou rôznych činností zabezpečujeme, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu e eliminovali sme poruchy správania a sociálneho vyčlenenia žiakov.
     • podporujeme rozvoj talentovaných detí.

      

     Ciele ŠKD

     Vychádzajúc z tradícii, dlhoročných skúseností, úspechov školy a z možností poskytovaných okolím, ako aj na základe analýzy záujmu rodičov detí a žiakov sa naša škola a jej súčasti zameriavajú  na to, aby boli:

     • ŠKD otvorený pre všetky deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Každoročne organizovať Deň otvorených dverí, s možnosťou zúčastniť sa výchovných aktivít.  Podporovať otvorenú komunikáciu s rodičmi, rôzne  formy spolupráce, aj netradičné.
     • ŠKD  občiansky, s demokratickým prístupom, rešpektovaním hodnôt školy a jej súčastí, práv dieťaťa, rešpektovaním osobnosti dieťaťa aj pedagóga. Uplatňujeme individuálny prístup, s rešpektovaním individuálnych osobitostí každého dieťaťa. Chceme vychovať deti schopné žiť v občianskej spoločnosti, podľa všeobecne uznávaných životných a morálnych hodnôt a občianskych princípov.
     • ŠKD rešpektu a tolerancie – poskytujeme výchovu deťom s viacerými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia, s rôznymi vlohami a schopnosťami. Zároveň poskytujeme výchovu v oblasti etickej a náboženskej výchovy, podľa záujmu rodičov.
     • ŠKD podporujúci talenty – formou možnosti výberu z bohatej ponuky činností hľadať a rozvíjať talent detí. Umožňujeme rozvoj zručností, ktoré podporujú možnosť ich následného pracovného uplatnenia.

      

     Zameranie ŠKD

     V ŠKD sa zameriavame hlavne na:

     • na kvalitnú prípravu na vyučovanie a zmysluplnú oddychovú a rekreačnú činnosť.

      

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov by malo prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  pri čítaní s porozumením a práce s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici.
     • učiť šetriť školský majetok,  šetriť elektrickú energiu a vodu.

     Oddychové aktivity: 

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci oddychových činností
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné oddelenia ŠKD
     • po prebratí detí z vyučovania sa budú konať komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľka dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť
     • realizovať formou vychádzok do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií.
     • časť činnosti ŠKD zamerať na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku
     • preferovať čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií, pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky

     Dodatok  č.1

     k Výchovnému programu ŠKD zo dňa 01.09.2019 na školský rok 2019/2020 vyplývajúci zo Zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§10,ods.3 a ods.4)

     Školský klub detí

     ako súčasť Spojenej školy internátnej,

     Karola Supa 48, Lučenec

      

     Výchovné oddelenia v ŠKD sa delia na základné oddelenia a špecifické výchovné oddelenia podľa režimu dňa v ŠKD.

      

     Zoznam pedagogických vychovávateľov a špecifikácia ich výchovno-vzdelávacej činnosti   Základné oddelenia

     Meno vychovávateľky

     Výchovno-vzdelávacie činnosti

     Čas trvania  Od –do

     Bližšie špecifikovaný v rozvrhu týždennej činnosti

     Mgr. Ševčíková Dominika

     II. oddelenie

     Príprava na vyučovanie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Animačné činnosti

     Po. : 13:30-16:30

     Ut. : 12:30-16:30

     St. : 13:30-16:30

     Št. : 13:30-16:30

     Pi. : 12:30-15:00

     Petiková Hedviga

     I. oddelenie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     Animačné činnosti

     Kolektívne hodiny ILI-6hod.

     Po. : 11:30-16:30

     Ut. : 10:30-16:30

     St. : 10:30-16:30

     Št. : 12:30-16:30

     Pi. : ------

     Liptáková Alica

     III. oddelenie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

     Kolektívne hodiny ILI- 6hod

     Po. : 11:30-16:00

     Ut. : 10:30-16:30

     St. : 10:30-16:00

     Št. : 13:30-16:00

     Pi. : 10:30-15:00

     Predmeská Andrea

      

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Príprava na vyučovanie

      

     Po. : 12:30-15:30

     Ut. : 13:30-16:00

     St. : 12:30-15:30

     Št. : 13:30-15:30

     Pi. : 12:00-14:30

     Mgr. Štetka Jaroslav

     Rekreačná, relaxačná činnosť

     Animačné činnosti športové

     Vyučovanie TSV-4hod.

     Po. : 12:30-14:00

     Ut. : 13:30-14:00

     St. : 12:30-14:0 0

     Št. : 13:30-14:00

     Pi. : 11:30-16:30

     Pivková Dominika

     IV. oddelenie

     Príprava na vyučovanie

     Rekreačna, relaxačná činnosť

      

     Po. : 13:30-16:30

     Ut. : 13:30-16:30

     St. : 13:30-16:30

     Št. : 13:30-16:30

     Pi :  6:30-8:30

     Líšková Jana

     V. oddelenie

     Príprava na vyučovanie

     Rekreačná, relaxačná činnosť

      

     Po. : 13:30-15:30

     Ut. : 13:30-16:00

     St. : 13:30-16:00

     Št. : 13:30-15:30

     Pi. : 12:30-13:30

      

      

     Špecifické výchovné oddelenia

     Ranný školský klub

     Všetky triedy ŠKD

     Všetky odd.

     Pálová

     6:30– 7:45

     Zberná družina

     Rekreačná činnosť

      

     III. A-R

     IV. A-R

     IV. R

     V. AR

     V. R

      

     I.

     II.

     III.

     IV.

     V.

     Liptáková,  Petiková,  Ševčíková,

     Predmeská, Pivková, Líšková

      

     15:30- 16:30

      

      

     Školský klub detí navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Spojenej škole internátnej od 1. do 5. ročníka.  ŠKD pracuje ako súčasť ZŠ a nachádza sa v budove školy. Skladá sa z heterogénnych oddelení. Výchovný program sa vzťahuje na všetky typy oddelení s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti detí. ŠKD pre svoju každodennú činnosť využíva učebne, herne (legoherňa, psychomotorická), učebne IKT, telocvičňu, spol. miestnosť, kuchynku.

     Ranný klub je špecifické oddelenie pre deti s pravidelnou aj nepravidelnou dochádzkou do ŠKD pred školským vyučovaním.

     Náplňou práce  ranného školského klubu je schádzanie detí, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, hry a hravé činnosti, čítanie, odvádzanie detí do tried.

      

     Popoludňajšia zberná družina je špecifické oddelenie do ktorého sa deti spájajú na základe rozvrhu týždennej činnosti  a denného režimu ŠKD.

     Náplňou práce popoludňajšieho stretávacieho klubu sú pohybové hry na školskom dvore, voľné hry podľa vlastného výberu detí, individuálne zamestnanie, práca na PC, pozeranie rozprávok a hlavne zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      

     Režimové momenty sú súčasťou špecifických oddelení ŠKD a patria sem osobná hygiena, sebaobslužné činnosti, úprava oddelenia, upratovanie hračiek a podobne.

     Vypracovala: Alica Liptáková –ved. vychovávateľka

     V Lučenci 2.9.2019

      

     Schválila:                                                                                   Spojená škola internátna

                                                                                               Riaditeľka PhDr. Lenka Hricová

      

     Časovo-tematický plán práce v ŠKD a ŠI pre vychovávateľov detí s NKS a SP v školskom roku 2019/2020

     • September
      • Imatrikulácia (ŠKD aj ŠI)
       • Zodpovedná: Ševčíková
     • Október
      • Moja trieda varí lepšie ako tvoja (2. stupeň ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
      • Zdravá výživa (ŠKD)
       • Zodpovedná: Petiková
     • November
      • Orientačný beh – Novembrová stíhačka (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedný: Štetka
      • Plaváreň Rimavská Sobota-testovanie piatakov
       • Zodpovedný: Pivková
     • December
      • Mikuláš (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Petiková
       • Vianočný večierok- Diskotéka
       • Zodpovedná Ševčíková
     • Január
      • Spoločenské hry I. (ŠKD)
       • Zodpovedný: Líšková
      • Spoločenské hry II. (ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
     • Február
      • Karneval (ŠKD)
       • Zodpovedná: Líšková
      • Fašiangový pochod mestom
       • Zodpovedný: Štetka
     • Marec
      • Noc v škole (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Pivková
     • Apríl
      • Tradícia Veľkej noci (ŠKD + ŠI)
       • Zodpovedná: Ševčíková
      • Turistika okolie Lučenca- testovanie deviatakov
       • Zodpovedný: Štetka
     • Máj
      • Deň matiek (1. stupeň)
       • Zodpovedná: Liptáková
      • Opekačka
       • Zodpovedný: Petiková
     • Jún
      • Deň detí (ŠKD)
       • Zodpovedná: Líšková
      • Turistika na Ľadovo alebo plávanie (ŠI)
       • Zodpovedný: Štetka

     Spracovala: Hedviga Petiková                                                           V Lučenci, 14.09.2018

     Schválilo zasadnutie MZ vychovávateľov dňa 14.09.2018

     Predložené vedeniu školy dňa:  17. septembra 2018

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C