• Informácia pre Vás

     

    Prijímanie detí a žiakov do školského internátu

    Do internátu pri Spojenej škole internátnej sú prijímané deti a žiaci na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné podať v termíne do 31. júla kalendárneho roka na školský rok, začínajúci nasledujúceho 1. septembra.

    Rozhodovanie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu pre školský rok, ktorý sa začína 1. septembra daného kalendárneho roka, sa koná zvyčajne od 21. do 25. augusta.

    O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok rozhoduje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka. Vzhľadom na celodennú starostlivosť sa prihliada na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa alebo žiaka.

    Do školského internátu môže byť prijaté dieťa alebo žiak, ktorý nemá závažné zdravotné problémy, vylučujúce ubytovanie v školskom internáte a nastavené podmienky v školskom internáte mu vyhovujú. Školský internát nie je personálne ani materiálne vybavený pre sústavnú odbornú starostlivosť o deti/žiakov so špeciálnymi a závažnými chorobami (napr. závažné orgánové ochorenia, psychické ochorenia).

    Pri existencii pohľadávok voči Spojenej škole internátnej vzniknutých v predchádzajúcom školskom roku môže riaditeľ školy postupovať ku každému prípadu individuálne.

    V prípade, ak počet podaných žiadostí na ubytovanie prevyšuje kapacitné možnosti školského internátu (možný počet ubytovaných detí), sa do úvahy berú aj nasledujúce kritériá:

    1. vzdialenosť bydliska a existencia pohľadávok voči Spojenej škole internátnej (pohľadávky vysporiadané aj existencia pohľadávok v minulosti),
    2. či dieťa už na tunajšom internáte ubytované bolo,
    3. dátum podania žiadosti.

    Pobyt v školskom internáte skončí:

    • ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,
    • ak dieťa alebo žiak prestali navštevovať tunajšiu ŠMŠ alebo ZŠ,
    • ak zákonný zástupca nezaplatí v stanovenom termíne určený poplatok za internátny pobyt, ktorý pozostáva z príspevku za ubytovanie v internáte a poplatku za celodennú stravu,
    • ak sa dieťa alebo žiak dopustia závažného previnenia voči školskému poriadku,
    • ak nastanú závažné zmeny v zdravotnom stave dieťaťa, pre ktoré nie je internátny pobyt vhodný aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje