• Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov, ktorí môžu byť online

     

    1. Žiaci majú určený rozvrh online hodín – každý deň 3 – max. 4 hodiny v čase od 8:30 do 11:15 hod. Výnimkou je rozvrh pre 8. a 9. ročníky, kde predmet chémia je v troch triedach v popoludňajších hodinách (je to prispôsobené možnostiam vyučujúceho). Online rozvrh je zostavený tak, aby žiaci mali 3x v týždni slovenský jazyk a literatúru a matematiku. Ostatné predmety sú zastúpené 1x v priebehu týždňa.
    2. Online hodiny sa realizujú prostredníctvom Googlemeet. Žiaci si nemusia nič inštalovať, dostanú link na „Bezkriedy“, na ktorý kliknú, a tak vstúpia na online hodinu. K účasti na online hodine potrebuje žiak pripojenie na internet, PC alebo notebook, príp. tablet alebo smartfon.
    3. Triedny učiteľ si na začiatku školského roka v spolupráci s rodičmi vopred zisťuje možnosť online pripojenia žiakov. Mená „online“ žiakov oznámi vedeniu školy a kolegom. Ak nastanú zmeny, informuje zákonný zástupca triedneho učiteľa a žiak prejde z online vzdelávania do vzdelávania pomocou pracovných listov. Triedny učiteľ o zmenách následne informuje ostatných vyučujúcich a vedenie školy.
    4. U online žiakov sa pri ich neúčasti na online hodinách postupuje ako pri neúčasti na vyučovaní v škole. Zo strany zákonného zástupcu je potrebné neúčasť na online hodinách ospravedlniť, resp. objasniť (ospravedlniť z dôvodu choroby, objasniť – problémy s pripojením, nutná starostlivosť o mladšieho súrodenca apod.). Ak sa žiak nemôže pripájať (napr. z dôvodov viacerých súrodencov), zákonný zástupca dohodne s triednym učiteľom úpravu spôsobu dištančného vzdelávania žiaka. S touto úpravou oboznámi triedny učiteľ vedenie školy a vyučujúcich.
    5. Každý vyučujúci si eviduje účasť žiakov na online hodine aj odovzdávanie úloh. O neúčasti alebo nútenom odpojení žiaka pre nevhodné správanie učiteľ bezodkladne informuje triedneho učiteľa. 
    6. Na online hodinu žiak vstupuje pod svojím menom. Žiadne prezývky, iné slová a vulgarizmy nebudú pre vstup na hodinu akceptované, žiakovi nebude povolený vstup na hodinu alebo bude z hodiny odpojený. Toleruje sa prihlásenie pod menom rodiča alebo pod menom iného rodinného príslušníka.
    7. Žiak je povinný mať na online hodine zapnutý mikrofón (zvuk). Mikrofón si vypína iba na pokyn vyučujúceho.
    8. Online hodina je považovaná za bežnú vyučovaciu hodinu, čomu má zodpovedať aj správanie sa žiakov. Tzn., že žiak na online hodine nebude jesť, hrať sa, odbiehať apod. Hovorené alebo do chatu písané vulgarizmy, nadávky či nevhodné poznámky sú považované za porušovanie školského poriadku, podobne ako je to v škole. Vyučujúci predmetu s nevhodným správaním žiaka oboznámi triedneho učiteľa. Triedny učiteľ bude preukázateľným spôsobom informovať zákonného zástupcu. V prípade opakovania nevhodného správania sa žiaka s núteným odpojením bude hodina považovaná za neospravedlnenú s dôsledkami v zmysle školského poriadku.
    9. Úlohy budú žiaci dostávať podľa rozvrhu aj mimo online hodín prostredníctvom portálu Bezkrieda (na ktorý ste ich registrovali), prípadne mailom tak, aby si učivo precvičovali a fixovali.
    10. Predmety výchovného zamerania nebudú v prípade krátkeho prerušenia vyučovania realizované online formou. Ak by prerušenie bolo dlhodobejšieho charakteru, budú tieto predmety realizované formou zasielania primeraných úloh každý pondelok.
    11. Hodnotiť sa bude:
    1. Účasť žiakov na online hodinách – je povinná (ak má žiak doma zodpovedajúce podmienky, čo zistí triedny učiteľ, príp. upraví na základe informácií od zákonného zástupcu).
    2. Aktivita a ústne odpovede žiaka na online hodine.
    3. Vypracovanie a odovzdávanie zadávaných úloh – je požadované, aby žiak odovzdal – pri krátkodobom prerušení vyučovania všetky zadané úlohy, pri dlhodobom prerušení 80% a viac vypracovaných zadaných úloh. Úlohy sa odovzdávajú do termínu, ktorý stanoví učiteľ.
    4. Písomné odpovede žiakov získané dostupnými prostriedkami.
    1. Ak sa žiak nebude zapájať a nebude plniť úlohy, bude triedny učiteľ kontaktovať rodičov.
    2. Neplnenie úloh môže byť dôvodom preskúšania žiaka v súlade s platnou legislatívou.

     

    Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov, ktorí nemôžu byť online

     

    1. Žiaci (členovia rodiny alebo iná kontaktná osoba) si budú pravidelne preberať učivo aj zadania a podľa možností odovzdávať vypracované úlohy (v ideálnom prípade každý týždeň, v prípade obmedzení najneskôr po uvoľnení opatrení alebo – žiaci, ktorí sú mimo okresu Lučenec – po návrate do školy). Pri krátkodobom prerušení vyučovania odovzdajú žiaci úlohy po návrate do školy. Žiakom, ktorí nemajú možnosť si zabezpečiť donášku pracovných listov, zabezpečí distribúciu škola. Vypracované zadania odovzdajú ihneď po návrate do školy.
    2. Termín pre preberanie materiálov od učiteľov (a zároveň aj pre odovzdávanie vypracovaných zadaní) – každý piatok od 10:00 do 15:00 hod. na vrátnici školy v budove na ulici Karola Supa (Rúbanisko). Vypracované úlohy možno vhodiť aj v iný deň do poštovej schránky zvonka pri vrátnici.
    3. Ak sa žiak nebude zapájať a nebude plniť úlohy, bude triedny učiteľ kontaktovať rodičov a dohodne ďalší postup tak, aby bolo zabezpečené dištančné vzdelávanie.
    4. Vypracované úlohy treba odovzdať podpísané – meno, priezvisko a trieda (ak sú jednotlivé pracovné listy alebo strany) a v zodpovedajúcej forme (čisté, nedokrčené).
    5. Hodnotiť sa bude:
    1. Aktivita žiaka vynaložená na preberanie a odovzdávanie úloh.
    2. Vypracovanie a odovzdávanie zadávaných úloh je požadované, aby žiak odovzdal – pri krátkodobom prerušení vyučovania všetky zadané úlohy, pri dlhodobom prerušení 80% a viac vypracovaných zadaných úloh.
    3. Ústne a písomné doskúšanie žiaka po uvoľnení opatrení, resp. po návrate do školy
    1. Predmety výchovného zamerania nebudú v prípade krátkeho prerušenia vyučovania realizované touto formou. Ak by prerušenie bolo dlhodobejšieho charakteru, budú tieto predmety realizované formou zasielania primeraných úloh (projekty, témy) a budú odovzdané pri návrate do školy.
    2. Vypracované úlohy žiaci odovzdajú najneskôr v prvý deň vyučovania predmetu po začiatku prezenčného vyučovania v škole (po obnovení vyučovania v škole). Úlohy, ktoré nebudú odovzdané do tohto termínu, sa považujú za nevypracované.
    3. Ak žiak neplnil úlohy z dôvodu choroby, je potrebné riadne ospravedlnenie zo strany zákonného zástupcu (max. 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní) alebo lekára, čo sa bude evidovať ako neprítomnosť v škole (ospravedlnené hodiny).
    4. V prípade, že nebude zabezpečené preberanie pracovných listov a žiak nevypracuje úlohy, bude to považované za zanedbávanie plnenia školských povinností.
    5. Neplnenie úloh bude dôvodom preskúšania žiaka v súlade s platnou legislatívou.

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje