Informácie pre rodičov - 9. ročník

   • Kritériá prijímania na stredné školy


    Kritériá prijímacieho konania na stredné školy

    Prijímanie na stredné školy

    Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na stredné školy

     

    Informácie pre rodičov žiakov deviatych ročníkov – dôležité termíny

     

    Z dôvodu pokračujúceho prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach došlo k zmene niektorých dôležitých termínov.

     

    • Testovanie deviatakov T9-2020 je zrušené (v dôsledku toho bude vydané usmernenie riaditeľom stredných škôl, týkajúce sa úpravy kritérií prijímania).
    • Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca riaditeľke školy do 15. mája 2020.K prihláškam nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.Upozorňujeme, že prihlášku podpisujú obaja rodičia! V priebehu mesiaca apríl sa s Vami skontaktuje výchovná poradkyňa a overí si zadávané údaje na prihláške. Prihláška Vám príde poštou. Podpísanú prihlášku bude potrebné v dohodnutom termíne doručiť na adresu školy (termín a spôsob Vám oznámi triedna učiteľka). Prosíme o dodržanie termínu (vtedy bude prítomná pracovníčka školy) a dohodnutého postupu. Ďakujeme.
    • Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne po odvolaní prerušenia vyučovania. Budú sa konať v priebehu jedného kalendárneho týždňa. Na nenaplnený počet miest tried prvého ročníka sa následne prijímacia skúška koná najskôr 23. júna, najneskôr do 30. júna 2020.
    • Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebonadania na školský rok 2020/2021 (talentové skúšky) sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a tonajskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania;
     • konkrétne termínypre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spoluprácis riaditeľmi škôl.

    Zatiaľ je predpoklad, že šk. rok bude ukončený v riadnom termíne, teda 30. 6. 2020.

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje