• O nás

    •  

      

     „Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
     ukáž mi niečo a ja si to zapamätám, 
     dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať, 
     dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“


                                                               (Jan Amos Komenský) 


      

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je od 01.09.2017 súčasťou Spojenej školy internátnej a sídli  na Ul. Karola Supa 48 v Lučenci. Jeho vysunuté pracovisko sa nachádza v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej na ulici Dr. Herza 6 v Lučenci.

      C ŠPP je  školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, je od roku 1991 zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zriaďovateľom C ŠPP je  Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

     Kontakty: 

     Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 

             047/ 433 14 59 - spojovateľka,

             0911 941 273 

     Ul. Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 

             047/ 432 52 68

      Objednávky: cspplc@centrum.sk

      

     Poskytujeme

     • depistáž a prevenciu,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú diagnostiku,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú rehabilitáciu,
     • včasnú stimuláciu postihnutých detí,
     • individuálnu špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť,
     • stimulačné programy pre deti raného a predškolského veku: podľa Laheyovej modelu, metóda podľa Guberina, rytmika rúk a prstov podľa V. A. Gladica, Auditívno-verbálna metóda podľa W. Estabrooksa, rozvíjanie fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina; Škola Pozornosti od Achutinovej – Pylajevovej, prvky Montessori metódy a iné,
     • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách,
     • HRV biofeddback;
     • kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu;
     • autogénny tréning, progresívnu svalovú relaxáciu podľa Jacobsona;
     • špeciálno-pedagogické, psychologické a sociálno-právne poradenstvo;
     • spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálno-pedagogických metód, postupov a programov;
     • prednášky, semináre a krátkodobé pobyty pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov;
     • osvetovú činnosť.

      

     Platná legislatíva

     Zákon č. 245/2008 § 130 a§133 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v platnom znení.

      

     Klienti

     deti, žiaci a študenti so sluchovým postihnutím a s kochleárnym implantátom,

     deti, žiaci a študenti s vývinovou poruchou učenia,

     deti, žiaci a študenti s poruchou aktivity a pozornosti,

     deti, žiaci a študenti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

     deti, žiaci a študenti s viacnásobným postihnutím,

     deti, žiaci a študenti s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami,


     NÁŠ  TÍM

     PhDr. Hortenzia Sláviková - špeciálny pedagóg.

     Mgr. Vladimíra Bartková - logopéd

     PhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ.

     PhDr. Veronika Tokárová - psychológ, kognitívno-behaviorálna psychoterapia.

     Bc. Renáta Novenková - sociálna pracovníčka.

      

     CŠPP Dr. Herza 6, Lučenec (vysunuté pracovisko):

     Mgr. Andrea Lokšová - špeciálny pedagóg – logopéd.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku