• O nás

    • Milí klienti nášho CŠPP, milí rodičia!

      

      

     V súvislosti s epidémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré prijala vláda SR, pracuje aj naše poradenské zariadenie v obmedzenom režime, systémom „Homeoffice“, t.j. práce z domu.

      

     Hoci nemáme možnosť priameho kontaktu s klientom, ponúkame pre klientov nášho CŠPP a samozrejme ich rodičov, možnosť poradenstva dištančnou formou – t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Túto službu budeme poskytovať v čase trvania prerušeného vyučovania na školách a školských zariadeniach, ktoré prijala vláda SR v súvislosti so šírením epidémie koronavírusu.

      

     V prípade, že potrebujete poradiť  v oblasti logopedickej, špeciálno-pedagogickej alebo psychologickej, kontaktujte nás v pracovných dňoch na nižšie uvedených e-mailových adresách.

     Obratom, resp. najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa,Vás budeme kontaktovať e-mailom, a podľa potreby si dohodneme ďalšiu formu i čas komunikácie s Vami.

      

      

      

     Píšte e-maily na adresu:  aloksova.ssilc@gmail.com– Mgr. Andrea Lokšová – logopéd

                                                    vbartkova.ssilc@gmail.com– Mgr. Vladimíra Bartková – logopéd

                                                    hslavikova.ssilc@gmail.com– PhDr. Hortenzia Sláviková – šp. pedagóg

                                                    mnemcekova.ssilc@gmail.com– PhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ

                                                    vtokarova.ssilc@gmail.com– PhDr. Veronika Tokárová - psychológ

      

      

      

     Budeme sa čo najviac snažiť aj takouto formou Vám odborne poradiť.

      

      

      

     !!!Samozrejme,  so všetkými zistenými údajmi budeme narábať v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov!!!

      

     Ďalšie informácie nájdete v časti CŠPP.


      

      

     !!! PONUKA PSYCHOLOGICKEJPOMOCI!!!

      

     Uvedomujeme si, že súčasná neobvyklá a nesporne veľmi zaťažujúca situácia, ktorá vznikla v súvislosti s epidémiou koronavírusu, veľmi závažným spôsobom zasiahla a ovplyvňuje jednak životný štýl  a materiálne podmienky, ale predovšetkým oblasť  psychického  prežívania nás všetkých.

      

     Citlivo vnímame, že hlavne deti sa musia vyrovnávať s neobvyklou situáciou neistoty, ktorú vnímame všetci veľmi intenzívne. Výrazné zmeny sa dotýkajú nielen  pocitov izolácie od rodiny, kamarátov a spolužiakov, ale aj  pocitov úzkosti a neistoty.

     Natískajú sa otázky: Čo bude ďalej? – či neochorejú, či neochorie člen ich rodiny, či rodičia neprídu o zamestnanie, či sa zvládnu naučiť učivo,  ktoré im je prezentované úplne inou formou, kedy sa budú môcť ísť zahrať do parku s kamarátmi, ísť do kina, alebo na pizzu a pod...

      

     O to ťažšie to navyše vnímajú deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí často ešte citlivejšie reagujú na zmeny a potrebujú zvýšený počet bezpečia a istoty.

      

     Ako psychológovia cítime preto potrebu POMÔCŤ!

      

     V prípade, že cítite potrebu poradiť sa:

     • v oblasti psychického prežívania,
     •  v oblasti postupov vo vzdelávaní
     •  v oblasti výchovného pôsobenia,
     •  v oblasti regulácie správania,
     •  v oblasti vzťahov s členmi rodiny, 
     •  ak vnímate narastajúce pocity úzkosti, strachu a neistoty (u seba, alebo svojich  

      blízkych), 

     •  alebo máte iné otázky, týkajúce sa psychologickej oblasti

      

     ozvite sa nám:

     mnemcekova.ssilc@gmail.comPhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ

      vtokarova.ssilc@gmail.comPhDr. Veronika Tokárová - psychológ

      

      

      

      

     Milí rodičia, informácie môžete čerpať aj z podcastu VÚDPaP: „Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse“, ktorý pripravila PhDr. A. Kopányiová, PhD. https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/.


      

      

     Rodičom a zákonným zástupcom našich klientov naďalej ponúkame:

     • konzultácie a poradenstvo v oblasti domácej prípravy dieťaťa:

      

     • práca s nahromadeným textovým materiálom – nové učivo (vypracovanie myšlienkovej mapy a pod.)

      

     • osvojenie si nového učiva s rešpektovaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka

      

     • poradenstvo v oblasti rozvíjania:

      

     • čiastkových funkcií (jemná motorika, zrakové vnímanie, sluchové vnímanie,...)
     • čítania
     • písania-pravopisu
     • matematických schopností

      

     V prípade záujmu pošlite e-mail na:  hslavikova.ssilc@gmail.com(dohodneme si ďalší postup).


      

     LOGOPÉDIA POKRAČUJE ...

     Máme zatvorenú logopedickú poradňu.  Nevadí.

     „Nedokonalé niečo je lepšie ako dokonalé nič.“

     Tak teda, poďme to skúsiť spolu trochu inak ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Nič nie je stratené. Bude to nové, iné, ...ale bude.

     Podeľte sa s nami o Vaše pocity, potreby, starosti,ale aj radosti. Radi Vás budeme ďalej sprevádzať čarovnou krajinou zvanou reč.

     Čo Vám môžeme ponúknnuť:

     • konzultácie , poradenstvo rodičom pri napredovaní v logopedických cvičeniach a v domácich prípravách,
     • nové materiály na precvičovanie správnej výslovnosti,
     • zhodnotenie aktuálneho stavu reči z audio/video nahrávky.

      

     POĎME SPOLU DO TOHO !!!

      

     Ozvite sa nám na vyššie uvedené e-mailové ADRESY  a dohodneme si ďalší postup.

     Adka a Vlaďka.

      


     OZNAM!

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v zmysle prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že s platnosťou od 11. marca 2020 sa rušia všetky vyšetrenia a terapie klientov, predbežne do 20. Marca 2020, resp. do odvolania. Dôvodom je šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. O novom termíne vyšetrenia budú klienti telefonicky informovaní.

      

     „Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
     ukáž mi niečo a ja si to zapamätám, 
     dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať, 
     dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“


                                                               (Jan Amos Komenský) 


      

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je od 01.09.2017 súčasťou Spojenej školy internátnej a sídli  na Ul. Karola Supa 48 v Lučenci. Jeho vysunuté pracovisko sa nachádza v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej na ulici Dr. Herza 6 v Lučenci.

      C ŠPP je  školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, je od roku 1991 zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zriaďovateľom C ŠPP je  Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

     Kontakty: 

     Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 

             047/ 433 14 59 - spojovateľka,

             0911 941 273 

     Ul. Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 

             047/ 432 52 68

      Objednávky: cspplc@centrum.sk

      

     Poskytujeme

     • depistáž a prevenciu,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú diagnostiku,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú rehabilitáciu,
     • včasnú stimuláciu postihnutých detí,
     • individuálnu špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť,
     • stimulačné programy pre deti raného a predškolského veku: podľa Laheyovej modelu, metóda podľa Guberina, rytmika rúk a prstov podľa V. A. Gladica, Auditívno-verbálna metóda podľa W. Estabrooksa, rozvíjanie fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina; Škola Pozornosti od Achutinovej – Pylajevovej, prvky Montessori metódy a iné,
     • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
     • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách,
     • HRV biofeddback;
     • kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu;
     • autogénny tréning, progresívnu svalovú relaxáciu podľa Jacobsona;
     • špeciálno-pedagogické, psychologické a sociálno-právne poradenstvo;
     • spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálno-pedagogických metód, postupov a programov;
     • prednášky, semináre a krátkodobé pobyty pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov;
     • osvetovú činnosť.

      

     Platná legislatíva

     Zákon č. 245/2008 § 130 a§133 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v platnom znení.

      

     Klienti

     deti, žiaci a študenti so sluchovým postihnutím a s kochleárnym implantátom,

     deti, žiaci a študenti s vývinovou poruchou učenia,

     deti, žiaci a študenti s poruchou aktivity a pozornosti,

     deti, žiaci a študenti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

     deti, žiaci a študenti s viacnásobným postihnutím,

     deti, žiaci a študenti s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami,


     NÁŠ  TÍM

     PhDr. Hortenzia Sláviková - špeciálny pedagóg.

     Mgr. Vladimíra Bartková - logopéd

     PhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ.

     PhDr. Veronika Tokárová - psychológ, kognitívno-behaviorálna psychoterapia.

     Bc. Renáta Novenková - sociálna pracovníčka.

      

     CŠPP Dr. Herza 6, Lučenec (vysunuté pracovisko):

     Mgr. Andrea Lokšová - špeciálny pedagóg – logopéd.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C