• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13.05.2020. Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 z 18. 5. 2020 sa obnovuje prevádzka centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.

     Na základe uvedeného a po prerokovaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

     OBNOVUJE

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     svoju činnosť v obmedzenom režime.

      

     • Formou priamej individuálnej činnosti budú prebiehaťiba diagnostické vyšetrenie pre urgentné prípady.
     • Ostatná intervencia, najmä poradenstvo, podľa možností aj terapia, bude aj naďalej prebiehať v online, resp. telefonickom režime.

      

     • Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. Tzn.
     • realizácia alebo dokončenie diagnostiky:
     • z dôvodu návrhu opatrení k ďalšej výchove/zaškoleniu dieťaťa,
     • v súvislosti so zmenou vzdelávania dieťaťa k septembru 2020 na podnet zákonného zástupcu pre výrazný progres ťažkostí dieťaťa (zhoršenie prospechu, ŠVVP),
     • dokončenie diagnostík v súvislosti s riešením školskej zrelosti, resp. odkladu PŠD k septembru 2020,
     • v súvislosti so zhoršením aktuálneho stavu u dieťaťa s rizikovým vývinom, vrátane výskytu/zhoršenia problémov psychického charakteru  u klienta alebo jeho zákonného zástupcu,
     • realizácia diagnostických vyšetrení na žiadosť orgánov sociálnej kurately a orgánov činných v trestnom konaní,
     • ďalšie prípady po posúdení odborným zamestnancom a schválení riaditeľkou CŠPP v odôvodnených prípadoch.
     • Priamačinnosť  bude realizovaná len na základe telefonického objednania a za presne stanovených podmienok, o ktorých bude klient vopred informovaný.
     • Do priestorov CŠPP, resp. Spojenej školy internátnej nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
     • CŠPP je uzatvorené pre verejnosť, návštevy a cudzie osoby.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C