• OZNAM

    CELOŠKOLSKÉ ZRŠ – VOĽBY DO RADY ŠKOLY A DO VÝBORU RODIČOV

     

    Vážení rodičia!

     

                Voľby do Rady školy (4 členovia) sa budú konať z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy k 23. októbru 2021. Voľby do Výboru rodičov sa budú konať z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov a tiež z dôvodu, že deti členov ukončili dochádzku do našej školy.  

                V súčasnej situácii, kedy je odporúčané obmedziť vzájomné stretávanie sa a využívať online možnosti sme po prerokovaní vo vedení školy zvolili tento postup:

    • Celoškolské ZRŠ usporiadame podľa jednotlivých úsekov, tzn. 1. úsek: ZŠ v budove na ulici Dr. Herza, 2. úsek: ZŠ v budove na ulici Karola Supa, 3. úsek: MŠ v budove na ulici Karola Supa.
    • Termín:
     • MŠ – utorok, 14. 9. 2021 o 15:00 hod., budova na ulici K. Supa – dvor
     •  ZŠ – štvrtok 16. 9. 2021 o 15:30 hod., budova podľa toho, v ktorej budove má dieťa triedu – dvor
    • Rodičia si zvolia návrhovú a volebnú komisiu. Návrhová komisia oboznámi prítomných s návrhom kandidáta/kandidátov za členov Rady školy a tiež za členov Výboru rodičov. V prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny rodičov (voličov) sa uskutočnia voľby do Rady školy a do Výboru rodičov.
    • Počet kandidátov:
     •  Rada školy:  MŠ – 1 volený člen, budova Herza – 1 volený člen, budova Supa – 2  volení členovia
     •  Výbor rodičov: MŠ – 1 volený člen, budova Herza – 1 volený člen, budova Supa – 2 volení členovia; spoločný volený člen (SP)
    • Program ZRŠ ďalej bude pokračovať informáciami podľa programu.
    • V prípade, ak nebude prítomná nadpolovičná väčšina voličov, voľby sa budú opakovať s časovým odstupom.
    • Materiály budú rodičom poskytnuté aj v elektronickej, prípadne papierovej podobe a s výnimkou Plánu práce Výboru rady rodičov a Správy o čerpaní rozpočtu budú (alebo sú) zverejnené aj na stránke školy (Správa o činnosti školy, Školský poriadok a Školské vzdelávacie programy).

     

    Program celoškolskej schôdze ZRŠ:

    1. Otvorenie
    2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
    3. Voľby do Rady školy a do Výboru rodičov – v prípade nadpolovičnej väčšiny prítomných.
    4. Schválenie výšky príspevku – 15€.
    5. Plán práce Výboru rady rodičov na školský rok 2021/2022 na odsúhlasenie.
    6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2020/2021.
    7. Školské vzdelávacie programy – stručná informácia o úpravách. Školský poriadok – dodatok k platnému školskému poriadku.
    8. Správa o čerpaní rozpočtu ZRŠ za školský rok 2020/2021 a návrh na čerpanie rozpočtu ZRŠ na školský rok 2021/2022.
    9. Oznámenie výsledku volieb. Prípadné opakované vykonanie volieb do Rady školy a do Výboru rodičov.
    10. Diskusia, schválenie uznesenia, záver.

     

    Lučenec, 10. 9. 2021                                        

    PhDr. L. Hricová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje