• Informácie

    •  

      

      

     • základná škola = poskytované vzdelávanie je v súlade so vzdelávacím programom a osnovami bežných ZŠ,
     • otvorená škola – žiak sa po zmiernení ťažkostí (na odporúčanie triedneho učiteľa, logopéda C ŠPP alebo na žiadosť zákonného zástupcu) môže kedykoľvek vrátiť späť na kmeňovú ZŠ, kde pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky,
     • škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec.

      

     Profil žiaka školy:

     • dieťa so zdravotným znevýhodnením - dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou , vývinovými poruchami učenia
     •  dieťa so sluchovým postihnutím
     • dieťa  s ADHD, ADD (poruchy aktivity a pozornosti), nie s dominantnými poruchami správania!
     • dieťa s intaktným  intelektom.

      

     Čo ponúkame:

     • sme škola rodinného typu- menšie triedy= nižší počet žiakov v triede (max.10)
     • špeciálno-pedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť
     • triedy od prípravného ročníka až po 9.ročník;

     - triedy prípravného až 3.ročníka sú na ulici Dr. Herza 6,

     - 4.- 9 . ročník sa nachádzajú v budove  Spojenej školy internátnej na ul. Karola Supa 48, Lučenec

     • žiaci majú v popoludňajších hodinách (14.00-15.00) PNV= prípravu na vyučovanie , t.j. s vychovávateľkou si zopakujú, čo sa naučili, napíšu si časť domácich úloh, pripravia sa na vyučovanie na nasledujúci deň
     • pre deti  dochádzajúce z väčšej vzdialenosti – možnosť týždenného  internátneho pobytu (internát je v budove na ul. Karola Supa 48, kam sa dochádza autobusmi MHD alebo peši)
     • špecializované učebne: lego učebňa, počítačová učebňa, psychomotorická herňa, muzikoterapeutická miestnosť, učebňa na vyučovanie cudzieho jazyka – angličtiny

      

     Rozdelenie tried ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Ul.Dr. Herza6, Lučenec

     Školský rok : 2019/2020

      

     P.A-Mgr. Katriňáková, Mgr. Csobonyei

     P.B- PaedDr. Salajová, Sekerešová

     P.C- Mgr. Ondrušová, Hilšerová

     P.D- Mgr. Mužíková, Bc. Domesová

     1.A- Mgr. Pohorelcová, Bc. Šutarová

     1.B-Mgr. Kyseľová, Kulišiaková

      2.A- Mgr. Malatincová, Mgr. Kohútová

     2.B- PhD. Novodomská, Imrovičová

     3.A- Mgr. Klejová, Mgr. Egedová

     Asistent uč. Bc. Šutarová – 1.A /SP žiaci/

      

      Osobitosti:

     • Vyučovací predmet ILI  ( Individuálne logopedické intervencie) - v prípravnom ročníku – 8 hodín, v ostatných ročníkoch - 5 hodín týždenne. Na týchto hodinách pracuje žiak s vyučujúcim logopédie individuálne, kým ostatní žiaci triedy pracujú s triednou učiteľkou, resp. s vychovávateľkou
     • Výcvik fonematického uvedomovania (v prípravnom ročníku)
     • Škola pozornosti (v prípravnom ročníku)
     • Tréning deficitných čiastkových funkcií (v prípravnom ročníku)
     • V šk. roku 2014/2015 sme začali aplikovať v prípravnom a v 1.ročníku prvky matematiky podľa Hejného.

      

     Podmienky na prijatie dieťaťa do ZŠ pre žiakov s NKS internátnej:

     • absolvovanie psychologického  a špeciálnopedagogického  vyšetrenia   (odporúčanie školského poradenského zariadenia - CŠPP, CPPPaP, S CŠPP; nestačí odporúčanie lekára alebo odborného  zamestnanca z rezortu zdravotníctva)
     • dovŕšenie veku 6 rokov
     • absolvovanie zápisu v bežnej (kmeňovej, spádovej) základnej škole.

      

     Prípravný ročník


     Deti, ktoré dosiahli vek šesť rokov a nedosiahli školskú spôsobilosť, môžu byť prijaté do prípravného ročníka.

     Prípravný ročník je určený pre deti so zdravotným znevýhodnením – s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s vývinovými poruchami, ktoré vyžadujú špeciálno–pedagogické vedenie, pričom ich intelekt je v norme.
     Jeho  hlavnou úlohou je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Spôsob vyučovania v prípravnom ročníku je ovplyvnený  nedostatočnou zrelosťou žiakov – strieda sa pracovná a oddychová, relaxačná časť hodín. Postupne sa  vplyvom cielených cvičení  pracovná výdrž a pozornosť žiakov predlžuje, rozvíjajú sa všetky fyzické a psychické funkcie potrebné pre  zvládnutie 1.ročníka. Je to jedinečná príležitosť na prevenciu neskoršieho zlyhávania v bežnej škole pre nezrelé, rizikové deti.

     Osobitosťou vyučovacieho procesu v prípravnom ročníku sú:

     • individuálny prístup ku každému dieťaťu, pretože počet žiakov v triede nepresiahne počet 10 
     • hodiny ILI ( individuálne logopedické intervencie ) - 8 hod. týždenne, na ktorých učiteľ pracuje s dieťaťom individuálne, kým vychovávateľ pracuje s ostatnými žiakmi triedy. Rodičia žiakov nemusia zabezpečovať inú  logopedickú starostlivosť svojho dieťaťa.
     • hodiny matematiky – sú zamerané na  formovanie návykov plánovania a kontroly, ktorá je založená na práci s číselným radom –„Škola  pozornosti“,
     • v šk. roku 2014/2015 sme začali aplikovať do vyučovania prvky matematiky podľa Hejného – podporuje v deťoch potrebu objavovať, experimentovať, učiť sa a komunikovať - žiaci na hodinách matematiky diskutujú, argumentujú, kreatívne objavujú vlastné cesty riešenia, neboja sa chyby, pretože s chybou pracujú, aby sa našlo správne riešenie,
     • hodiny slovenského jazyka, na ktorých sa venujeme nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia si písanej reči dieťaťa. Jednoduchý a hravý prístup, ktorý ponúka a umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu a syntézu slov = Tréning fonematického uvedomovania podľa  Eľkonina.

      

     Vážení rodičia, v prípade, že má Vaše dieťa niektoré vyššie spomínané ťažkosti a Vy sa stále neviete rozhodnúť , či ho zaškolíte v našej ZŠ, neváhajte. Navštívte nás, radi Vám pomôžeme, poradíme, zodpovieme na Vaše otázky.

                    

      

      

                                                  Mgr. Erika Tóthová

                                                                                                                                                 zástupkyňa riaditeľky

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C