• Informácie

    •  

      

     ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Dr. Herza 6 , Lučenec

      

        •  
     • základná škola = poskytované vzdelávanie je v súlade so vzdelávacím programom a osnovami bežných ZŠ
     • otvorená škola – žiak sa po zmiernení ťažkostí (na odporúčanie triedneho učiteľa, logopéda C ŠPP alebo na žiadosť zákonného zástupcu) môže kedykoľvek vrátiť späť na kmeňovú ZŠ, kde pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky
     • škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec

      

     Profil žiaka školy:

        •  
     • dieťa so zdravotným znevýhodnením - dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou , vývinovými poruchami učenia
     •  dieťa so sluchovým postihnutím
     • dieťa  s ADHD, ADD (poruchy aktivity a pozornosti), nie s dominantnými poruchami správania
     • dieťa s intaktným  intelektom

      

     Čo ponúkame:

        •  
     • triedy od prípravného ročníka až po 9.ročník
     • nižší počet žiakov v triede (max.10)
     • špeciálno-pedagogickú , logopedickú, psychologickú starostlivosť
     • pre deti  dochádzajúce z väčšej vzdialenosti – možnosť týždenného  internátneho pobytu (internát je v budove na ul. Karola Supa 48)
     • špecializované učebne: lego učebňa, počítačová učebňa, psychomotorická herňa, muziko-terapeutická miestnosť, učebňa na vyučovanie cudzieho jazyka – angličtiny
     • žiaci majú v popoludňajších hodinách (14.00-15.00) PNV= prípravu na vyučovanie

      

     Podmienky na prijatie dieťaťa do ZŠ pre žiakov s NKS internátnej:

        •  
     • absolvovanie psychologického  a špeciálnopedagogického  /logopedického  vyšetrenia 

      (odporúčanie školského poradenského zariadenia - CŠPP, CPPPaP, S CŠPP)-

      nestačí odporúčanie lekára alebo odborného  zamestnanca z rezortu zdravotníctva

        •  
     • dovŕšenie veku 6 rokov
     • absolvovanie zápisu v bežnej (kmeňovej, spádovej) základnej škole

      

      

      

     Rozdelenie tried :

     Školský rok : 2020/2021

     P.AS -Mgr. Katriňáková, Mgr. Csobonyei

     P.BS - PaedDr. Salajová, Sekerešová

     P.C - Mgr. Ondrušová, Hilšerová

     P.D - Mgr. Mužíková, Kulišiaková

     1.B- Mgr. Malatincová, Mgr. Kohútová

     1.C – PhDr. Novodomská, Rechtoríková

     4.AS – Mgr. Obročníková, Mgr. Melicherčíková

     4.B  -  Mgr. Klejová, Mgr. Egedová

      

     Prípravný ročník

     Prípravný ročník je určený pre deti so zdravotným znevýhodnením – s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s vývinovými poruchami, ktoré vyžadujú špeciálno–pedagogické vedenie, pričom ich intelekt je v norme.
     Je určený pre deti, ktoré dosiahli vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Spôsob vyučovania v prípravnom ročníku je ovplyvnený  nedostatočnou zrelosťou žiakov – strieda sa pracovná a oddychová, relaxačná časť hodín. Postupne sa  vplyvom cielených cvičení  pracovná výdrž a pozornosť žiakov predlžuje, rozvíjajú sa všetky fyzické a psychické funkcie potrebné pre  zvládnutie 1.ročníka. Je to jedinečná príležitosť na prevenciu neskoršieho zlyhávania v bežnej škole pre nezrelé, rizikové deti.

      

     Osobitosťou vyučovacieho procesu v prípravnom ročníku :

        •  
     • individuálny prístup ku každému dieťaťu, pretože počet žiakov v triede nepresiahne počet 10 
     • hodiny ILI ( individuálne logopedické intervencie ) - 8 hod. týždenne, na ktorých učiteľ pracuje s dieťaťom individuálne, kým vychovávateľ pracuje s ostatnými žiakmi triedy. Rodičia žiakov nemusia zabezpečovať inú  logopedickú starostlivosť svojho dieťaťa.
     • hodiny matematiky – sú zamerané na  formovanie návykov plánovania a kontroly, ktorá je založená na práci s číselným radom –„Škola  pozornosti“,
     • v šk. roku 2014/2015 sme začali aplikovať do vyučovania prvky matematiky podľa

     Prof. Hejného – podporuje v deťoch potrebu objavovať, experimentovať, učiť sa a komunikovať - žiaci na hodinách matematiky diskutujú, argumentujú, kreatívne objavujú vlastné cesty riešenia, neboja sa chyby, pretože s chybou pracujú, aby sa našlo správne riešenie,

     • hodiny slovenského jazyka, na ktorých sa venujeme nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia si písanej reči dieťaťa. Jednoduchý a hravý prístup, ktorý ponúka a umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu a syntézu slov = Tréning fonematického uvedomovania podľa  Eľkonina.

      

     Osobitosťou vyučovacieho procesu vo vyšších ročníkoch :

     • Vyučovací predmet ILI  - v  1.- 3. ročníku  - 4 hodiny, vo 4.ročníku-3 hodiny týždenne.
     • Anglický jazyk  sa vyučuje od 2.ročníka

      

      

          Vážení rodičia, v prípade, že sa stále neviete rozhodnúť, či je naša škola vhodná pre Vaše dieťa, neváhajte. Navštívte nás, radi Vám pomôžeme, poradíme, zodpovieme na Vaše otázky.

         

      

                                                                                                                        Mgr. Erika Tóthová

                                                                                                                       zástupkyňa riaditeľky

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje