• O nás

    •  

      


      

     Čo chceš, aby deti vedeli, ukáž im to.

     Čo chceš, aby deti robili, urob to sám pred ich očami.

     Čo chceš, aby deti hovorili, hovor to sám v ich prítomnosti.“

                                                                                                 

                                                                                                             Ján  Amos  Komenský

      

     Materská škola pre nedoslýchavé deti v Lučenci bola zriadená pri ZŠI pre nedoslýchavých 01.septembra 1965, ako prvá na Slovensku.

     Neskôr,  01. septembra 2001 bola do siete špeciálnych materských škôl zaradená aj  špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci. Od 01. septembra 2012 nesie názov Špeciálna materská škola internátna.

     Špeciálna materská škola internátna je organizačnou zložkou Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej a Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej. Je umiestnená v účelovej budove spoločne so základnou školou a školským internátom, v osobitnom trakte. Triedy sú vybavené moderným, variabilným a farebným nábytkom. Deti majú k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu, psychomotorickú miestnosť, lego herňu a miestnosť s interaktívnou tabuľou.         

     Špeciálna materská škola internátna, pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ŠIKOVNÉ JAZÝČKY“ so zameraním na  správny rozvoj vnímania reči, porozumenia reči a jej produkcie. Deťom  od 3 rokov poskytujeme každodennú odbornú individuálnu logopedickú intervenciu, vykonávanú vlastnými špeciálnymi pedagógmi – logopédmi. Cieľom logopedickej intervencie je:

     • rozvíjať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu
     • rozvíjať poznávacie procesy
     • rozvíjať pamäťové schopnosti
     • rozvíjať jemnú a hrubú motoriku
     • nácvik fonematickej diferenciácie
     • nácvik fyziologicky správneho dýchania
     • rozvíjať motoriku artikulačných orgánov
     • vyvodzovanie, fixácia a automatizácia hlások
     • rozvíjať zrakové vnímanie, sluchové vnímanie a taktilno – kinestestické vnímanie
     • rozvíjať rytmické cítenie

      

     V triedach pracujú pani učiteľky s maximálnym počtom 10 detí. Deťom sa poskytuje špeciálno -  pedagogická starostlivosť s ohľadom na ich individuálny rozvoj osobnosti. V rámci denných aktivít pri práci s deťmi používame moderné špecifické metódy a postupy. Komunikačná schopnosť dieťaťa je rozvíjaná stimulačnými programami, cielene a komplexne počas edukačných aktivít. Deti sa oboznamujú s prácou s počítačom, s interaktívnou tabuľou, zúčastňujú sa výletov, exkurzií, vychádzok do blízkeho okolia, divadelných predstavení a spoločných akcií s rodičmi.

     V školskom roku 2017/2018 máme sedem tried ŠMŠ:

     1. MOTÝLIKOVÁ:     Silvia Golianová, Mgr.Tatiana Danková
     2. KURIATKOVÁ:     Mgr. Eva  Kučerová , Mgr. Lucia Apjárová
     3. RYBIČKOVÁ:       Eva Vargová, Mgr. Andrea Hriňová
     4. SLNIEČKOVÁ :    Mgr.Linda Čampová, Monika Kremská
     5. SOVIČKOVÁ:       Bianka Tóthová
     6. MRAVČEKOVÁ:   Lenka  Gáliková , Mgr.Vanda Janštová  
     7. LIENKOVÁ:          Diana Árvaiová, Jana Líšková                                                                                                                                                  

     Areál špeciálnej materskej školy sa nachádza v príjemnom prostredí s moderným detským ihriskom a pieskoviskom.

       

     V školskom roku 2014-2015 bolo vybudované ďalšie detské environmentálne ihrisko „Detský raj“, ktoré je vytvorené recykláciou starých pneumatík.

       

     Vybavenie exteriéru poskytuje deťom možnosti športových aktivít ako kolobežkovanie, vozenie na odrážadlách, loptové hry pre pohybový rozvoj detí.       

     Špeciálna materská škola poskytuje poldennú, celodennú a týždennú formu výchovy a vzdelávania. Zaškoľuje deti s odloženou povinnou dochádzkou a pripravuje deti na povinnú školskú dochádzku.

     Pri špeciálnej materskej škole sídli a pracuje Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva. Poskytuje individuálne terapie psychológa i špeciálneho pedagóga. Vypracúva podklady a odporúčania k ďalšiemu zaškoleniu detí, vykonáva testy školskej zrelosti.

     Naša špeciálna materská škola je vhodná pre deti  s chybami reči, deti nehovoriace, viacnásobne postihnuté, deti sluchovo postihnuté a deti s diagnózou autizmus. Tieto deti sa vzdelávajú podľa individuálnych výchovno - vzdelávacích programov.

     Prevádzka ŠMŠ:

     Denne: pondelok - piatok od 7.00 hod do 16.00. Deti, majú možnosť aj týždenného  pobytu na našej ŠMŠI. Vo večerných hodinách sú v starostlivosti pomocných nepedagogických zamestnancov. V čase školských prázdnin v materskej škole nie je prevádzka.

      

       DENNÝ PORIADOK

     6.00 – 7.30

      

     Pre internátne deti:

     budíček, osobná hygiena, raňajky

     7.00 – 9.30

      

     Príchod detí do tried

     Hry a hrové činnosti

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     Edukačné aktivity

     Rozvíjanie komunikačných zručností

     Individuálna logopedická intervencia

     Pohybové a relaxačné cvičenie

      

     9.30 – 9.50

      

     Osobná hygiena

     Desiata

      

     9.50 – 11.45

      

     Hry a hrové činnosti

     Edukačné aktivity

     Individuálna logopedická intervencia

     Rozvíjanie komunikačných zručností

     Pohybové a relaxačné cvičenia

     Osobná hygiena

     Pobyt vonku

      

     11.45 – 12.45

      

     Osobná hygiena

     Obed

      

     12.45 – 14.30

      

     Odpočinok

     Relaxačné cvičenie

     Edukačné aktivity

     Hry a hrové činnosti

      

     14.30 – 15.00

      

     Osobná hygiena

     Olovrant

      

     15.00 – 16.00

      

     Hry a hrové činnosti

     Edukačné aktivity

     Odchod detí domov

      

     16.00 – 18.00

      

     Pre internátne deti:

      

     hry a hrové cvičenia

     Pohybové a relaxačné cvičenia

     Pobyt vonku

      

     18.00 – 20.00

      

     Osobná hygiena

     Večera

     Hra a hrové činnosti

     II. večera

     Osobná hygiena, nočný kľud

      

      

     Podmienky prijatia detí do ŠMŠI

     Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej je priebežné počas celého školského roka. 

     1. Do materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením sa prijímajú deti, ktoré  vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne zvládať výchovno – vzdelávací proces bežnej materskej školy.
     2. Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od marca príslušného kalendárneho roka. Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivá nájdete v časti „Na stiahnutie“). Podmienkou prijatia je aj doručenie správy z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s odporúčaním k prijatiu. Ak ide o dieťa so zmyslovým postihnutím,  je potrebné doručiť  aj  správu od príslušného odborného lekára. U dieťaťa s odkladom povinnej školskej dochádzky je potrebné do 15.apríla príslušného kalendárneho roka predložiť  o tom rozhodnutie.
     3. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do 30.júna príslušného kalendárneho roka.
     4. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti so sluchovým postihnutím, deti s diagnózou autizmu, ostatné diagnózy zohľadňujeme podľa odborného zamerania a  kapacitných možností materskej školy.
     5. Prijatiu dieťaťa do ŠMŠI môže predchádzať diagnostický pobyt v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako jeden rok.
     6. Dieťa môže byť prijaté aj v priebehu školského roka, s ohľadom na kapacitné možnosti materskej školy.

      

     Úhrada príspevkov za dochádzku :

     1. Za pobyt dieťaťa v špeciálnej materskej škole internátnej prispieva zákonný zástupca/rodič na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorá sa každoročne vypočítava vo výške 7,5 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
     2. Ak sa dieťa v špeciálnej materskej škole internátnej stravuje, rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť uhrádza okrem príspevku v bode 1 aj výdavky na stravovanie dieťaťa.
     3. Príspevok podľa bodu 1 sa neuhrádza za dieťa:
     • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
     • ak zákonný zástupca/rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky     v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
     • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
     1. Príspevok v ŠMŠI na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

      


      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C