• História školy

    • História vzdelávania sluchovo postihnutých detí a detí s chybami reči v Lučenci.

      

     Aby čitateľ získal stručný a základný prehľad o histórii vzdelávania sluchovo postihnutých v Lučenci, o udalostiach, ktoré predchádzali vzniku školy v Lučenci, uvádzame krátky prehľad najvýznamnejších medzníkov zo života školy. Záujemca o podrobný prehľad dejín školy môže čerpať z uvedenej literatúry, prípadne z kroník školy a ďalších historických materiálov.

      

     ROK

      U D A L O S T I   :

     15.10.1901

     Založenie Ústavu pre hluchonemých a zrakovo postihnutých v Jelšave, pri príležitosti stého výročia založenia 1. uhorského ústavu pre hluchonemých vo Vacove. 

     1919

     Premenovania ústavu v Jelšave na slovenský, trieda s vyučovacím jazykom maďarským presídlila do Komárna, kde sa stala základom novej školy. 

     17. 7.1939

     Po okupácii Komárna presídlenie ústavu do Lučenca, do budovy bývalého učiteľského ústavu na Komenského ulici. Presídlenie chovancov a zariadenia z Jelšavy. 

      5. 9. 1945

     Znovuzriadenie slovenského Štátneho ústavu pre hluchonemých v Lučenci. 

      1. 7. 1949

     Národná škola pre rozumovo normálne, nahluchlé deti v Lučenci. Oficiálny predchodca dnešnej školy. Nedostatky v priestorovom a materiálnom vybavení. 

     1961/62

     Premenovanie na Základná deväťročná škola internátna pre nedoslýchavých v Lučenci. Priestorové problémy stále nevyriešené, dočasné riešenia, nevhodné, závadné priestory. 

     1. 9. 1965

     Ako prvá na Slovensku bola v Lučenci zriadená pri ZŠI MŠ pre nedoslýchavé deti. Boli zavedené funkcie zdravotnej sestry, sociálneho pracovníka, zlepšenie technického personálu. Zlepšovanie metodiky práce.

     1. 2. 1968

     Za riaditeľa školy bol vymenovaný Ondrej Matuška. Zlepšenie spolupráce s odbornými foniatrickými pracoviskami. Zavádzanie progresívnych metód vzdelávania. 

     1974

     Medzinárodný odborný seminár k  25. výročiu začatia systematickej starostlivosti o nedoslýchavých v Lučenci. Začatie výstavby novej budovy školy na Rúbanisku. 

     1979-1982

     Pretrvávajúce problémy s výstavbou školy, sústavné presúvanie termínov ukončenia. Zotrvávanie v nevyhovujúcich podmienkach.

     1983

     Zriadenie funkcie školského psychológa. Celoštátne surdopedické sympózium s medzinárodnou účasťou: „Výchova sluchovo postihnutých detí s percepčnou poruchou.“

     15. 8. 1983

     Po sústavnom poklese stavu žiakov zlúčenie so ZŠI pre nepočujúcich s vyučovacím jazykom maďarským. 

     25. 3. 1985

     Slávnostné začatie prevádzky v novej účelovej budove školy. 

     1988

     I. surdopedické dni v rámci SR v Lučenci: „Rozvíjanie matematických schopností u SP detí“. 

     1989

     Po politických zmenách potvrdenie O. Matušku vo funkcii riaditeľa školy. Zástupkyňami riaditeľa sa stali: A. Novohradská, A. Kováčová. Vedúcou výchovy B. Kvaková. Na podnet rodičov SP detí vznikol Zväz rodičov a priateľov SP detí na Slovensku. 

     1. 1. 1992

     Vznik špeciálnopedagogickej poradne. Vznik divadla pantomímy. 

     1. 9. 1992

     Vytvorenie prvých dvoch tried pre žiakov s chybami reči, začiatok systematického vzdelávania žiakov s uvedeným postihnutím v Lučenci. EASE (Európska asociácia pre špeciálnu výchovu) z iniciatívy O. Matušku usporiadala v rokoch 1993 - 1996 vzdelávacie fóra pre špeciálnych pedagógov s medzinárodnou účasťou. Každoročne sa na nich zúčastňovalo okolo 100 pedagógov z celého sveta. Významné zviditeľnenie školy i mesta Lučenec. 

     1. 9. 1996

     Po odchode O. Matušku do dôchodku nastupuje na miesto riaditeľky školy Ľ. Porubovičová. Prvý sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodičov so SP deťmi s celého Slovenska. Otvorenie tried II. stupňa pre žiakov s chybami reči. Zavedenie prípravného ročníka pre žiakov s chybami reči formou experimentálneho overovania. 

     14. 1. 1998

     Rozšírenie pôsobnosti špeciálnopedagogickej poradne o poskytovanie starostlivosti žiakom s NKS (logopedická poradňa). 

     1999

     Surdopedické dni s medzinárodnou účasťou z príležitosti 50. výročia začatia starostlivosti o SP v Lučenci. Prípravný ročník pre žiakov s chybami reči je po ukončení experimentu súčasťou ZŠI pre ŽsCHR, boli schválené jeho učebné osnovy. 

     1. 9. 2001

     Zriadenie špeciálnej materskej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Škola poskytuje žiakom s NKS komplexný servis  - ŠPP aj zaškolenie, až po ukončenie základného vzdelania. 

     2000- 2002

     Rekonštrukcia budovy ZŠI pre žiakov s chybami reči na Herzovej ul. Budova je v historickom centre, postavená v r. 1910. Súčasťou GO bolo vybudovanie ubytovacích kapacít, kúpeľní, dvoch bezbariérových tried s WC, kuchyne a školskej jedálne s novým, moderným vybavením. Škola plne zodpovedá požiadavkám moderného vzdelávania. Celkové náklady boli viac ako 8 mil. Sk. Prostredníctvom projektu INFOVEK získanie dvoch počítačových učební s bezplatným pripojením na internet. 

     2003

     Zavedenie nepovinného predmetu práca s počítačom. Škola bola usporiadateľom 39.celoštátnych športových hier pre SP. 

     2004

     Počet žiakov školy prvýkrát v histórii školy presiahol číslo 200. Vzdelávanie sa konalo v 27  triedach. Prvýkrát sa konalo podujatie pre rodičov „Deň otvorených dverí“. Rozšírenie ponuky cudzích jazykov o anglický jazyk. 

     2005

     Ukončenie rekonštrukcie strechy ZŠI pre SP v Lučenci.Celkový objem finančných prostriedkov GO: 9 mil. Sk. PK slovenského jazyka a matematiky vykonalo skúšobné testovanie žiakov 9-tych ročníkov - MONITOR.

     2006

     V škole sa spolu vzdeláva 213 žiakov v 28 triedach. V starostlivosti ŠPP je 237 klientov, ktorí nie sú žiakmi školy ani MŠI, prichádzajú s rodičmi na dohodnuté stretnutia, diagnostiku ap. Škola sa zapojila do projektu Európskeho sociálneho fondu – Sektorový operačný program Ľudské zdroje: „Systém komplexnej starostlivosti o žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou až po úspešné ukončenie prípravy na povolanie“. Na uvedený projekt boli schválené prostriedky v objeme: 1.201.668,- Sk. Ziskom z projektu bude vzdelanie cieľových skupín: 25 žiakov, ich rodičov a 20 učiteľov z bežných ZŠ, SŠ. Zároveň sa zlepší materiálne vybavenie na Herzovej ul., zlepší sa informovanosť o škole a jej súčastiach – ŠPP.

      Zdroje:

     1. Matuška, O. a kol.: Pamätnica ZDŠI pre nedoslýchavých v Lučenci a zborník       prednášok zo seminára uskutočneného 27. - 29. 6. 1974 v Lučenci pri príležitosti 25.  výročia jej založenia. Lučenec, 1974.

     2. Tarjáni, P.: Pamätnica ZŠ pre sluchovo postihnutých a ZŠ pre žiakov s chybami reči vydaná pri príležitosti 50. výročia začatia systematického vzdelávania nedoslýchavých detí v Lučenci. Lučenec, 1999.

     3. Matuška, O.: Úvod do dejín vzdelávania detí a mládeže s narušenou komunikačnou schopnosťou. Metodické centrum Banská Bystrica, 1999.

     4. Kroniky školy, vnútroškolské dokumenty, zriaďovacie listiny, archív školy.

      

     Spracovala: Mgr. Ľuboslava Porubovičová, 2006.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C