• Mikuláš

     • Tak ako každý rok aj v tomto roku sme privítali Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Deti už netrpezlivo očakávali jeho príchod, najmä tí najmenší , ktorý ho milo prekvapili riekankami a pesničkami. On ich obdaroval  plnými balíčkami. Aj väčšie deti ho čakali kvôli sladkej odmene. Mikulášovi tak rýchlo ubehol čas v našej škole, že odchádzal až kolo obeda obdarovať ďalšie deti.
      Rozlúčil sa s deťmi,  s vetou: „ O rok znova prídem!“
      Touto cestou sa chceme poďakovať študentom SošPg a pánovi prof.P.Paulovičovi.

     • 70 ročná dáma v zrelom veku

     • Vo štvrtok 28. novembra 2019  dáma menom Spojená škola internátna oslavovala svoje okrúhle životné jubileum. Slávnostnú atmosféru Domu kultúry v Lučenci umocnila prítomnosť samotného ducha oslávenkyne. Duša školy bola očarená programom, ktorý si pre ňu učitelia a vychovávatelia s jej žiakmi pripravili. Po prvých gratuláciách a príhovoroch domácich i hostí prehovorila. Zaspomínala si na časy dávno minulé, na deň svojho narodenia, neľahkú životnú púť a najmä na ľudí, ktorí vždy pri nej stáli. Tešilo ju, že aj po toľkých rokoch má svoje stále sídlo v milovanom Lučenci na uliciach Karola Supa a Dr. Herza, kde naďalej poskytuje výchovu a vzdelávanie nielen deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, ale aj s narušenou komunikačnou schopnosťou. Brány jej MŠ sú otvorené aj pre najmenšie deti s chybami reči, deti nehovoriace, viacnásobne postihnuté a deti s diagnózou autizmus. A práve deti a žiaci svojim úprimným prejavom pohladili dušu oslávenkyne a naplnili jej srdce pretrvávajúcim elánom a optimizmom, ktorý jej želáme aj  do ďalších úspešných rokov.

       

       Mgr. Eva Vaňová

     • Červené stužky

     • Celoslovenská kampaň Červené stužky sa už stala neodmysliteľnou súčasťou nášho školského preventívneho programu „Štvorlístok“. V tomto ročníku sme podporili prevenciu HIV/AIDS  aktívnou účasťou vo výtvarnej súťaži, pripravili sme prednášky na tému prevencia HIV/AIDS pre žiakov 8. a 9.ročníka, pozreli si film Anjeli i film o AIDS. Žiaci na hodinách etickej výchovy vlastnoručne zhotovovali červené stužky, ktoré potom 27.novembra 2019 rozdávali naši PEERáci (preventívna rovesnícka skupina) žiakom, učiteľom i rodičom  pri vstupe do školy. V tento deň sme  v spoločenskej miestnosti školy vytvorili aj „Živú“ Červenú stužku. Žiaci i učitelia sa veľmi aktívne zapojili do výzvy a priniesli si červený odev. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník kampane, do ktorého sa určite zapojíme.

     • Práva detí

     • PRÁVA DETÍ  a ich význam sme si pripomenuli  22.novembra 2019 zaujímavým podujatím. Naši PEERáci, pod vedením koordinátorky prevencie PaedDr.M.Kortišovej, pre spolužiakov pripravili PC prezentáciu, v ktorej prezentovali  konkrétne práva detí a ich dodržiavanie. Potom pani riaditeľka PhDr.L.Hricová spolu s p.psychologičkou PhDr.V.Tokárovou pokrstili  Schránku dôvery. Schránka  bude ponúkať našim žiakom priestor pre vyjadrenie svojich pocitov,  nápadov, ale aj riešenie ich problémov. Dôležitosť  dobrej klímy a spolupráce medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi potvrdil aj  pozvaný hosť -p.starosta  A.Barcík, ktorý porozprával nielen o pôsobení obecnej samosprávy. Následne na tému nadviazala p.uč.Mgr.V.Malatinská a priblížila žiakom zámer zriadiť na pôde našej školy Žiacky parlament.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje