• CELOŠKOLSKÉ ZDRUŽENIE RODIČOV

     •             Dovoľujeme si pozvať Vás na celoškolskú a zároveň členskú schôdzu Základnej organizácie Rady rodičov  pri našej škole, za školský rok 2019/2020.

      Zasadnutie sa bude konať dňa 26. septembra 2019 (štvrtok)  o 15 30 hod. v spoločenskej sále školy na Ul. Karola Supa 48.

       

       

      PROGRAM:

       

      1. Otvorenie
      2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019. Prerokovanie hlavných cieľov  školy na školský rok 2019/2020.

                                                                            Ref: riaditeľka školy

       

      1. Predloženie Plánu práce výboru Rady rodičov na školský rok 2019/2020 na odsúhlasenie.

                                                                                                     Predkladá: členka výboru   rodičov

       

      1. Prerokovanie Školského poriadku Spojenej školy internátnej zariadenia na školský rok 2019/2020.

                                                                          Referujú: zástupkyne riaditeľky školy

       

      1. Vykonanie voľby dvoch zákonných zástupcov detí a žiakov do Rady školy – z dôvodu doplnenia členov (ukončenie členstva v Rade školy).

                                                                        Ref.: riaditeľka školy, predsedníčka Výboru rodičov

       

      1. Správa o čerpaní rozpočtu ZRŠ za školský rok 2018/2019 a návrh na čerpanie rozpočtu ZRŠ na školský rok 2019/2020.

                                                                               Predkladajú: Mgr. A. Poltárska

                                                                                                    Mgr. E. Tóthová

                                                                                                    Mgr. Z. Cirjaková

      1. Diskusia, schválenie uznesení,  záver

                                                       

       

       

      Písomný návrh na kandidátov treba doručiť do podateľne školy na ulici Karola Supa 48 v termíne do 25. septembra 2019 (streda) do 12,00 hod.. K návrhu je potrebné doložiť písomný súhlas kandidáta na člena Rady školy – bez súhlasu návrh nebude možné akceptovať.

       

       PhDr. Lenka Hricová, riaditeľka  školy                                                 Výbor rodičov              

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje