• Pokyn riaditeľky

    Spojenej školy internátnej, K. Supa 48, 984 03 Lučenec

     

     

    Rozsah platnosti pokynu:

    1. Pokyny a informácie pre zákonných zástupcov k realizácii preventívnych opatrení nákazy COVID-19.
    2. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 alebo pri ochorení COVID-19.
    3. Postup pri návratu zo zahraničia

     

    1. Pokyny a informácie pre zákonných zástupcov
    • Zákonný zástupca vstupuje do areálu ZŠ iba v odôvodnených prípadoch (s rúškom), pohybuje sa vo vyznačenom priestore ZŠ. Do priestorov ZŠ (triedy, šatne ...) zákonný zástupca nevstupuje. Sprevádzať dieťa do školy (ku šatni) môže v prípade potreby len JEDEN zákonný zástupca žiaka prípravného a prvého ročníka, a to len v prvé dni školského roku.
    • Zákonný zástupca pri každom prerušení dochádzky na viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak nejaví príznaky ochorenia ani nemá nariadené karanténne opatrenie (bezinfekčnosť – podpisuje zákonný zástupca).
     • Tlačivo je na stránke školy alebo si ho treba pýtať od triedneho učiteľa.
    • Pre svoje dieťa zabezpečí na každý deň dve rúška (jedno náhradné), na každý týždeň 1 ks rolky papierových utierok a podľa potreby papierové vreckovky.
    • Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter – podľa potreby aj s meraním telesnej teploty.

    Do priestorov ZŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak).

    • Dôležité je spolupracovať s triednym učiteľom a vytvoriť si dohodnutý systém komunikácie pre účely dištančného vzdelávania, ak ho bude potrebné realizovať (mailová adresa, aktuálny telefonický kontakt, aktuálna poštová adresa).
    • Ak bude žiakom poskytnuté riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia na COVID-19 (jedna trieda alebo aj viac tried), je to mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. Podobne to platí, ak sa preruší prevádzka materskej školy. Na účely poskytovania ošetrovného škola v týchto prípadoch oznamuje údaje príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.
    • V prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania bude podľa možností realizovaná dištančná forma vzdelávania.

     

    1. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 alebo pri ochorení na COVID-19
    • Zákonný zástupca bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa, ak u je dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, tiež bezodkladne nahlasuje do školy karanténu, ak bola  dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
    • Do školy chodia len zdravé deti. Pri podozrení na ochorenie (nielen COVID-19) sa dieťa do ZŠ neprijme. Neprijme sa ani dieťa, ktoré má nariadenú karanténu alebo potvrdené ochorenia COVID-19. Triedny učiteľ bude kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si bezodkladne príde pre dieťa.
    • Ak je dieťa v škole a v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, umiestni sa do samostatnej miestnosti a následne bude zamestnanec školy kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú. Podľa individuálnych možností a času, kedy sú zákonní zástupcovia telefonicky informovaní, si prídu bezodkladne vyzdvihnúť aj dieťa zo školského internátu. Ak to nie je objektívne v ten deň možné, vyzdvihnú si dieťa najneskôr ďalší deň do 10:00 hod.
    • Zákonný zástupca telefonicky (podľa stavu dieťaťa) kontaktuje detského lekára a postupuje podľa jeho pokynov (škola lekára ani RÚVZ nekontaktuje).  Ak je u dieťaťa vyslovené podozrenie na ochorenie COVID-19 (detský lekár alebo RÚVZ) bezodkladne informuje prostredníctvom triedneho učiteľa školu a postupuje podľa pokynov detského lekára alebo RÚVZ. V domácej izolácii sú potom všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
    • Zákonný zástupca môže počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ospravedlniť dieťa päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

     

    1. Postup pri návrate zo zahraničia
    • platia príslušné rozhodnutia ÚVZ
    • od 1. 9. 2020 platí pre všetky osoby, ktoré od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá je uvedená v zozname bezpečných krajín (či už EÚ alebo mimo EÚ), je nariadená izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo, v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí, do dovŕšenia jej 10. dňa. Táto izolácia je povinná aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Výnimku majú deti do troch rokov veku ak pediater alebo RÚVZ neurčí inak.
    • bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky sú tieto osoby povinné oznámiť túto skutočnosť (telefonicky alebo elektronicky) príslušnému RÚVZ a svojmu všeobecnému lekárovi budú mať vystavenú PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
    • počas trvania domácej izolácie podľa vyššie uvedených pravidiel dieťa nenavštevuje školu.

     

     

    V Lučenci, 10. 09. 2020                                                                                      PhDr. Lenka Hricová

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje