• O klube

    •  

      

     ŠKD Stonožka na ulici Dr. Herza

     Harmonogram činností ŠKD:

      

     Ranný stretávací školský klub                      6:30 - 7:45

     Oddychová činnosť a TOV                                       11:40-14:00

     Príprava na vyučovanie                                14:00 - 15:00

     Olovrant                                                         15:00 - 15:15

     Popoludňajší  stretávací školský klub                  15:15-16:30

      

     Rok 2013 priniesol zmenu v činnosti ŠKD v sústave výchovno-vzdelávacích zariadení. Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) týkajúce sa vypustenia školských stredísk záujmovej činnosti zo školských výchovno-vzdelávacích zariadení a ich transformácia na centrá voľného času priamo zasiahli do činnosti školských klubov detí. Tieto zmeny, ktoré priamo vyplývajú z úpravy školského zákona, sa dotýkajú organizácie činností v režime dňa ŠKD.

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

     Režimové činnosti v ŠKD

     Organizovanie režimu dňa v školskom klube detí má svoju štruktúru. Pozostáva z viacerých činností, ktoré majú svoje opodstatnenie. Vychovávatelia  dodržiavajú zásadu striedania času oddychu s časom povinností. Popritom berú do úvahy aj biorytmus dieťaťa a zohľadňujú jeho výkonnosť v priebehu dňa.

     Školský klub detí v školskom roku 2018/2019 bude poskytovať popoludňajšie animačné činnosti rekreačného, relaxačného a vzdelávacieho charakteru zamerané na rozvíjanie komunikačných, pohybových, sociálnych a manuálnych zručností detí vyplývajúcich z Výchovného programu ŠKD a to v oblastiach:

                  - vzdelávacej / VOV /

                  -spoločensko-vednej / SVOV /

                  - esteticko-výchovnej  / EVOV /

                  -prírodovedno-enviromentálnej / PEOV /

                  -pracovno-technickej  / PTOV /

                     - telovýchovno-zdravotno-športovej  / TVOV /

     Dôležitým prvkom je vzájomná pomoc a spolupráca, preto sa činnosť ŠKD bude zameriavať aj na spoluprácu s Domovom dôchodcov Ambra a Mestskou detskou knižnicou. Spolupráca sa bude zameriavať na vzájomné návštevy a účasť na spoločných akciách. Okrem toho ako podpora zdravého životného štýlu bude v našom ŠKD pracovať turistický krúžok.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude zameraná aj na skvalitnenie prípravy na vyučovanie a skupinové činnosti počas kolektívnych hodín ILI / individuálna logopedická intervencia/ zavedením  interaktívneho čítania, čitateľskej gramotnosti a fixácii správnej výslovnosti vyvodených hlások . Do PNV /príprava na vyučovanie/ budú zahrnuté moderné didaktické metódy a prvky aktívneho učenia sa. Počas výchovno-vzdelávacích činností a PNV sa v  plnej miere bude  využívať učebňa IKT, psychomotorická učebňa a lego-učebňa.

      

     Organizačný poriadok ŠKD

      

     Celková skladba výchovných oddelení

      

     Základné oddelenia

      

      

     Oddelenie

      

      

      

     Trieda

      

      

      

     Ročník

      

      

      

     Meno vychovávateľky

      

     Čas trvania

      Od –do

     Bližšie špecifikovaný v rozvrhu týždennej činnosti

      

      

     I.

      oddelenie

      

      

     P.A

      

      

     Prípravný

      

     Bc. Ľubica

     Šutarová

      

     11:30 – 16:30

      

      

      

     II.

      oddelenie

      

     P.B

      

     Prípravný

      

     Miroslava Sekerešová

      

     11:30 -16:30

      

      

      

     III. oddelenie

      

     P.C

      

     Prípravný

      

     Iveta

     Hilšerová

      

     11:30 – 16:30

      

      

      

     IV. oddelenie

      

     P.D

      

     Prípravný

      

     Bc. Želmíra Domesová

      

     11:30 – 16:30

      

      

      

     V.

     oddelenie

      

     1. A

      

      

     Prvý

      

      

     Mgr. Adriana Kohútová

      

      

     12:30 – 16:30

      

      

      

     VI. oddelenie

      

     1.B

      

     Prvý

      

     Ivana

      Imrovičová

      

      

     12:30 – 16:30

      

      

      

     VII. oddelenie

      

     2.A

      

     Druhý

      

     Mgr. Lucia

      Egedová

      

     12:30 – 16:30

      

      

      

         VIII. oddelenie

      

     3.A

      

     Tretí

      

     Mgr. Sylvia Csöbönyei

      

     12:30 – 16:30

      

      

     IX.

     oddelenie

      

     3.B

      

     Tretí

      

     Ivana

      Kulišiaková

      

     12:30 – 16:30

                      

      

      

      

      

     Špecifické oddelenia

      

      

     Ranný stretávací klub

      

     Zmiešané triedy

      

     Pravidelná a nepravidelná dochádzka

      

     Vychovávateľky  podľa rozpisu služieb

      

      

     Každý deň

     6:30 -7:45

      

      

      

     Popoludňajší stretávací klub

      

     P.A,P.B,P.C,P.D,

     1.A,1.B,2.A,2.B,3.A

      

     Všetky ročníky

      

     Vychovávateľky  podľa rozpisu služieb

      

      

     15:00 -16:30

      

      

      

      

      

     Konzultačné hodiny vychovávateľov:

      

     Meno a priezvisko:

     Deň:

     Hodina:

     •  

     Bc. Ľubica Šutarová

     Utorok

     Streda

     Piatok

     12:15-12:30

     12:15-12:30

     11:15-11:40

     •  

     Miroslava Sekerešová

     Streda

     Štvrtok

     Piatok

     10:35-10:50

     10:35-10:50

     10:35-10:50

     •  

     Iveta Hilšerová

     Pondelok

     Streda

     Štvrtok

     9:35-9:50

     10:35-10:50

     10:35-10:50

     •  

      

     Bc. Želmíra Domesová

      

              Streda

     Piatok

     10:40-11:05

     10:40-11:00

     •  

      

     Mgr. Adriana Kohútová

      

     Piatok

     9:00-9:45

     •  

      

     Ivana Imrovičová

      

     Utorok

     8:00-8:45

     •  

      

     Mgr. Lucia Egedová

      

     Utorok

     Streda

     Štvrtok

     7:45-8:00

     12:15-12:30

     7:45-8:00

     •  

     Mgr. Sylvia Csöbönyei

     Utorok

     Streda

     Piatok

     10:35-10:50

     11:35-11:50

     10:35-10:50

      

      

     Ivana Kulišiaková

     Utorok

     Streda

     Štvrtok

     11:35-11:50

     15:50-16:05

     11:35-11:50

              

      

      

     REŽIM  DŇA  ŠKD

     6.45 – 7.45

     Ranný stretávací  školský klub detí

     8.00 – 12.30

     V Y U Č O V A N I E   

      podľa rozvrhu jednotlivých ročníkov

     11.40 – 13.00

     O B E D

     12.15 – 14.00

     Oddychová činnosť a tematické oblasti výchovy

     14.00 – 15.00

     Príprava na vyučovanie, organizovaná výchovná činnosť

     15:00 – 15:15

     O L O V R A N T

     15:15 – 16:30

     Zberný školský klub

     Oddychová činnosť a rekreačná činnosť, pobyt žiakov vonku

      

      

     Vzdelávacia činnosť a oddychová činnosť  podľa Výchovného programu ŠKD

      

      

     Mesiac

     Tematická

     oblasť výchovy

     Obsahový štandard

      

     September

     Vzdelávacia

     oblasť

     Samostatnosť pri príprave na vyučovanie

      

     Efektívne spôsoby učenia sa

      

     Oddychová

      oblasť

     Rozprávanie zážitkov

      

     Spoznávanie školy

      

     Pozitívna klíma v triede

      

     Základné hygienické návyky

      

     Október

     Vzdelávacia

     oblasť

     Chcem vedieť viac - rozvoj vedomosti

      

     Didaktické hry na rozvoj slovnej zásoby

      

     Oddychová

     oblasť

     Sebaobsluha

      

     Spoznávanie okolia školy

      

     Voľné rozhovory

      

     Pohybové hry

      

     November

     Vzdelávacia

     oblasť

     Práca s dennou tlačou, časopisom

      

     Práca s IKT

      

     Oddychová

     oblasť

     Spoločenské hry

      

     Sledovanie TV, DVD

      

     Tvorivé hry

      

     Vychádzky spojené s pozorovaním zmien v prírode

      

     December

     Vzdelávacia

     oblasť

     Technika učenia, ako sa učiť

      

     Oddychová

     oblasť

     Počúvanie hudby rozprávok, piesní

      

     Vianočné tradície

      

     Zábavné hry so snehom

      

      

      

     Január

     Vzdelávacia

     oblasť

     Gramatické a matematické cvičenia

      

     Práca s informačnými zdrojmi

      

     Oddychová

     oblasť

     Zimná príroda

      

     Zimné športové činnosti

      

      

      

     Rozprávanie zážitkov

      

     Február 

     Vzdelávacia

     oblasť

     Šikovné jazýčky – jazykolamy a rozvoj slovnej zásoby

     Hra zmyslov – zmyslové hry

     Oddychová

     oblasť

     Hry podľa výberu detí

     Spoločenské hry

     Hry na rozvoj fair-play

     Marec

     Vzdelávacia

     oblasť

     Čítanie s porozumením

     Práca s informačnými zdrojmi

     Oddychová

     oblasť

     Prechádzky a sledovanie zmien v prírode

     Práca s knihou a s časopisom

     Relaxačné chvíľky

     Pohybové hry

     Apríl

     Vzdelávacia

     oblasť

     Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy

     Práca s knihou

     Oddychová

     oblasť

     Pohybové hry so spevom a hudbou

     Rozprávanie zážitkov

     Dramatické improvizácie, ilustrácie

     Kooperatívne hry

     Máj

     Vzdelávacia

     oblasť

     Sebavzdelávanie

     Sebahodnotenie

     Oddychová

     oblasť

     Tvorivé hry

     Ihrisko-loptové hry

     Pokojné zamestnania

     Letné športy

     Jún

     Vzdelávacia

     oblasť

     Reprodukcia textu

     Hlavolamy, doplňovačky, osemsmerovky

     Oddychová

     oblasť

     Turistické vychádzky

     Sledovanie videa, TV

     Telovýchovné chvíľky

     Hry podľa výberu detí

      

      

      

     Časovo – tematický plán animačných aktivít ŠKD:

     September

     Imatrikulácia

      

      

      

     DDI

     Hilšerová,

     Bc. Domesová

      

      

     Mgr. Kohútová

     Október

     Týždeň jablka

      

      

     Zdravotná príprava

      

      

      

     Program pre Domov dôchodcov

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Mgr. Csöbönyei,

     Sekerešová

      

     Kulišiaková,

      Bc. Domesová

      Bc. Šutarová

      

     Mgr. Egedová

      

     Kulišiaková

     November

     Halloween

      

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Hilšerová,

     Mgr. Egedová,  všetky vychovávateľky

      

     Mgr. Csöbönyei

     December

     Mikulášske predpoludnie

      

     Vianočná besiedka

      

      

      

      

      

     Vianočný obchodík s vianočným punčom

      

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Mgr.Tóthová

      

     Mgr. Csöbönyei, Sekerešová, všetky vychovávateľky – spoločná aktivita s učiteľkami

      

     Hilšerová,

     Mgr. Kohútová, Bc.Šutarová, všetky vychovávateľky

      

     Mgr. Egedová

     Január

     Hravá matematika – Ja a peniaze

      

      

      

      

     Zimná olympiáda

      

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Mgr. Kohútová

     Bc. Šutarová

     Bc. Domesová

     Kulišiaková

      

     Mgr. Kohútová

     Sekerešová

     Imrovičová

      

     Mgr. Kohútová

     Február

     Karneval

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Kulišiaková

     Mgr. Egedová

      

     Imrovičová

     Marec

     Popoludnie s knihou

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Mgr. Kohútová

      

      

     Bc. Domesová

     Apríl

     Zdravotná príprava

      

      

      

     Deň zeme –farebný týždeň

      

      

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Kulišiaková,

      Bc. Domesová

      Bc. Šutarová

      

     Sekerešová,

     Imrovičová,

     všetky vychovávateľky

      

     Hilšerová

     Máj

     Deň matiek

      

      

      

     Príprava na CŠH

      

     DDI

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

     Všetky vychovávateľky,

     spoločná aktivita s učiteľkami

      

     Sekerešová

      

     Mgr. Kohútová

      

     Sekerešová

     Jún

     Týždeň detskej radosti – MDD

      

     Vychovávateľky deťom - kinofilm

      

     Aktuálna výzdoba vstupnej časti školy

      

     Všetky vychovávateľky

      

     Mgr. Kohútová

      

     Bc. Šutarová

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C