• O klube

    •  

      

     Školský klub detí

     ako súčasť  Spojenej škole internátnej, Karola Supa 48, Lučenec

     Školský rok 2020/2021

      

     Školský klub detí (ďalej len ŠKD) tvorí organizačnú súčasť školy.  Zriadený je pre žiakov prípravného ročníka až štvrtého ročníka ZŠ. V prevádzke je počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.30 hodiny do 16.30 hodiny.

      

     PRIJATIE  DO  ŠKD

     V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  o prijímaní žiakov do školského klubu rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do ŠKD sa podáva spravidla pri zápise do školy.  

     Riaditeľka si vyhradzuje právo neprijať do ŠKD žiaka, ktorý má dominantné iné zdravotné postihnutie (napr. poruchy správania), pretože dochádzka do ŠKD nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky.

      

     POPLATOK  ZA  ŠKD

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 114 je rodič povinný vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca uhradiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

     Výška príspevku je stanovená v zmysle §-u 114 ods. 4 vo výške 7,5 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma sa upravuje vždy k septembru príslušného školského roka podľa aktuálne platnej legislatívy – zákon o životnom minime.

     Riaditeľka ŠKD zníži výšku príspevku na polovicu po predložení dokladu, že zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      

     Poplatok za ŠKD je zákonný zástupca dieťaťa povinný platiť, ak:

     -       dieťa navštevuje ŠKD pred vyučovaním (ranná družina),

     -       dieťa sa cez voľnú hodinu pripravuje s vychovávateľkou na vyučovanie na nasledujúci deň,

     -       chodí na obedy, ktoré sa realizujú spoločne – celá trieda s vychovávateľkou

     -     dieťa navštevuje ŠKD po vyučovaní.

      

     Poplatok za ŠKD pre  školský rok 2020/2021  je 7,40 eur na mesiac.

     Nezaplatenie určeného príspevku v stanovenom termíne je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do klubu zo strany riaditeľky ŠKD.

     Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku v ŠKD, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.

      

     Charakteristika výchovného programu ŠKD

     Hlavným východiskom je Štátny výchovný program a ciele a hodnoty našej školy a jej súčastí.

     • naším cieľom je umožniť deťom umiestnenie v ŠKD pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. Nakoľko sú to deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím, vyžadujú si špeciálno-pedagogický prístup zameraný na korekciu NKS a socializáciu správania a vzťahov u detí.
     • pravidelnou a systematickou výchovnou prácou na základe výchovného programu  formou rôznych činností zabezpečujeme, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu e eliminovali sme poruchy správania a sociálneho vyčlenenia žiakov.
     • podporujeme rozvoj talentovaných detí.

      

     Zameranie ŠKD

     V ŠKD sa zameriavame hlavne na:

     • na kvalitnú prípravu na vyučovanie a zmysluplnú oddychovú a rekreačnú činnosť. Školský klub detí v školskom roku 2020/2021 bude poskytovať popoludňajšie animačné činnosti rekreačného, relaxačného a vzdelávacieho charakteru zamerané na rozvíjanie komunikačných, pohybových, sociálnych a manuálnych zručností detí vyplývajúcich z Výchovného programu ŠKD a to v oblastiach:                                                            

                     - vzdelávacej / VOV

             -spoločensko-vednej / SVOV /

     -esteticko-výchovnej  / EVOV /

                     -prírodovedno-enviromentálnej / PEOV /

                     -pracovno-technickej  / PTOV /

                     -telovýchovno-zdravotno-športovej  / TVOV /

     • dôležitým prvkom je vzájomná pomoc a spolupráca, preto sa činnosť ŠKD bude zameriavať aj na spoluprácu s Domovom dôchodcov Ambra a Mestskou detskou knižnicou. Spolupráca sa bude zameriavať na vzájomné návštevy a účasť na spoločných akciách pokiaľ to situácia ohľadne pandémie COVID-19 bude dovoľovať.
     • ranný školský klub je špecifické  oddelenie pre deti s pravidelnou aj nepravidelnou dochádzkou do ŠKD pred školským vyučovaním. Náplňou práce  ranného školského klubu je schádzanie detí, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, hry a hravé činnosti, čítanie, odvádzanie detí do tried.
     • popoludňajší  stretávací školský  klub je špecifické oddelenie do ktorého sa deti spájajú na základe rozvrhu týždennej činnosti  a denného režimu ŠKD. Náplňou práce popoludňajšieho stretávacieho klubu sú pohybové hry na školskom dvore, voľné hry podľa vlastného výberu detí, individuálne zamestnanie, práca na PC, pozeranie rozprávok a hlavne zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
     • režimové momenty sú súčasťou špecifických oddelení ŠKD a patria sem osobná hygiena, sebaobslužné činnosti, úprava oddelenia, upratovanie hračiek a podobne

      

     Príprava na vyučovanie:

     • uskutočňovanie prípravy na vyučovanie so súhlasom rodičov bude  prebiehať v učebniach skupinovou formou po ročníkoch, s individuálnym prístupom zamerať sa hlavne na zopakovanie učiva a vypracovanie písomných domácich úloh
     • upevňovanie a rozvoj návykov správneho a uvedomelého čítania, pri čítaní najviac pozornosti a individuálneho prístupu venujeme  čítaniu s porozumením a práci s IKT
     • pravidelné plnenie školských  povinností
     • vedenie k samostatnosti pri práci na domácich úlohách
     • dbanie na poriadok a uloženie vecí na svojej lavici.
     • učiť šetriť školský majetok,  šetriť elektrickú energiu a vodu.

      

     Oddychové aktivity:

     • popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu detí v rámci oddychových činností.
     • každý mesiac sa bude niesť v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorých sa budú podieľať všetky výchovné oddelenia ŠKD.
     • po prebratí detí z vyučovania sa budú konať komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľka dozvie čo sa dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť.
     • realizovať formou vychádzok do blízkeho okolia s cieľom spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií  pokiaľ to situácia ohľadne pandémie COVID-19 bude dovoľovať.
     • časť činnosti ŠKD zamerať na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku pokiaľ to situácia ohľadne pandémie COVID-19 bude dovoľovať.
     • preferovať čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných kompetencií, pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národné rozprávky

      

     Výchovné oddelenia v ŠKD sa delia na základné oddelenia a špecifické výchovné oddelenia podľa režimu dňa v ŠKD. Organizovanie režimu dňa v školskom klube detí má svoju štruktúru. Pozostáva z viacerých činností, ktoré majú svoje opodstatnenie. Vychovávatelia  dodržiavajú zásadu striedania času oddychu s časom povinností. Popritom berú do úvahy aj biorytmus dieťaťa a zohľadňujú jeho výkonnosť v priebehu dňa.

      

     Zoznam  oddeleni ŠKD a pedagogických vychovávateľov

                                                                                     Meno vychovávateľky

     I. oddelenie                                                           Mgr. Sylvia Csöbönyei

     l I. oddelenie                                                         Miroslava Sekerešová

     III. oddelenie                                                         Iveta Hilšerová

     lV.oddelenie                                                          Ivana Kulišiaková

     V.oddelenie                                                           Mgr. Adriana Kohútová

     Vl. oddelenie                                                        Jana Rechtoríková

     Vll. oddelenie                                                       Mgr. Iveta Melicherčíková

     Vlll.oddelenie                                                       Mgr. Lucia Egedová

      

     Špecifické výchovné oddelenia

      

      

     Ranný školský klub

     Všetky odd. ŠKD

       6:30– 7:45

     Popoludňajší školský klub

     Všetky odd. ŠKD

     15:00- 16:30

      

      

     Časovo-tematický plán animačných aktivít ŠKD v školskom roku 2020/2021

     • September
     • Imatrikulácia
     • Európsky týždeň športu

      

     • Október
     • Týždeň zdravej výživy
     • November
     • Deti a finančná gramotnosť
     • Darčeky do  DSS a DD Ambra
     • December
     • Mikulášske predpoludnie
     • Vianočná besiedka
     • Vianočný obchodík
     • Január
     • Zimná olympiáda
     • Február
     • Karneval
     • Marec
     • Popoludnie s knihou
     • Apríl
     • Deň Zeme, farebný týždeň
     • Dopravná výchova
     • Máj
     • Deň matiek
     • Darčeky do DSS a DD Ambra
     • Jún
     • Deň otcov
     • Deň detí

      

     Spracovala:                                                             

      V Lučenci

     Schválilo zasadnutie MZ vychovávateľov

     Predložené vedeniu školy dňa: 

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje