• Príkaz riaditeľky

     Spojenej školy internátnej, K. Supa 48, 984 03 Lučenec

      

      

     Rozsah platnosti príkazu:

     1. Úprava prevádzky MŠ a vnútorného režimu MŠ do konca šk. roku 2019/2020.
     2. Podmienky na zabezpečenie BOZ detí a zamestnancov MŠ.
     3. Usmernenie k práci zamestnancov v období otvorenia materskej školy po prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu realizácie preventívnych opatrení nákazy COVID-19.

      

     1. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v materských školách pre deti so ŠVVP.
     2. Špeciálna materská škola internátna ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej rozhodnutím zriaďovateľa č. OU-BB-OS1-2020/005699-023 obnovuje svoju prevádzku v súlade s Príkazom riaditeľky školy z dňa 25. mája 2020, ktorým sa upravujú podmienky prevádzky materskej školy, zabezpečenie BOZ detí a zamestnancov a usmerňuje sa práca pedagogických a nepedagogických zamestnancov do konca školského roku 2019/2020.
     3. Prevádzka materskej školy od 1. júna do 31. júna 2020 prebieha v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.
     4. Počet detí, ktoré môžu v tejto dobe navštevovať materskú školu sa odvíja od priestorových, personálnych a materiálnych možností materskej školy, rozhodnutia ministra školstva a záujmu zákonných zástupcov.
     5. Kritériá výberu detí:
      1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov HaZZ alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ,
      2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
      3. deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku.
     6. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie.
     7. Do priestorov MŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
     8. Maximálny počet detí v skupine: deti s narušenou komunikačnou schopnosťou – 6 detí, deti s PAS – podľa upraveného harmonogramu dochádzky, súčasne maximálne 4 deti.
     9. Skupiny detí s narušenou komunikačnou schopnosťou budú umiestnené v 3 najväčších triedach MŠ. Dve triedy detí s PAS budú v priestoroch bočného krídla MŠ.
     10. Dieťa, u ktorého je podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo má nariadenú karanténu alebo potvrdené ochorenie COVID-19 sa do MŠ neprijme.
     11. Príchod do MŠ a odchod detí z MŠ sa upravuje tak, aby sa skupiny detí nemiešali:
      1. Podľa stanoveného harmonogramu – deti z tried nachádzajúcich sa v krídle MŠ v čase od 7:30 do 8:20podľa harmonogramu skupín a deti z triedy PAS od 8:00 do 8:10 v novovytvorenej časti budovy.
      2. Deti, ktoré majú triedy v bočnom krídle MŠ, vstupujú do priestorov MŠ vchodom do tohto krídla.

     Vstup do areálu školy cez hlavnú bránu vyznačenou trasou pre MŠ s dodržiavaním odporúčaných odstupov. Obdobným spôsobom priestory MŠ aj opúšťajú.

      1. Deti, z novovytvorených tried MŠ vstupujú do priestorov školy zadným vchodom. Do areálu školy vstupujú bočnou bránou. Obdobným spôsobom priestory MŠ aj opúšťajú.
      2. Odchod detí z MŠ je až do odvolania možný v čase obeda alebo v čase odchodu podľa harmonogramu. U detí s PAS podľa harmonogramu.
     1. Do priestorov MŠ vstupuje zákonný zástupca aj dieťa s rúškom. Ak zákonný zástupca vstupuje do šatne MŠ, dezinfikuje ruky dieťaťa aj svoje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený v šatni MŠ. Ak vstupuje do šatne len dieťa bez rodiča (predškolák), dezinfikuje mu ruky prítomný pedagogický zamestnanec. Pri príchode umiestni zákonný zástupca alebo dieťa do skrinky náhradné rúško v igelitovom vrecúšku. Do skrinky umiestni aj rúško, s ktorým príde do MŠ.
      1. Deti s diagnózou PAS majú rozhodnutím ÚVZ č. OLP/133551/2020 z 20. 4. 2020 výnimku v nosení rúšok – nemusia ich nosiť.
     2. Celkový čas pobytu v priestoroch MŠ by u zákonného zástupcu nemal presiahnuť desať minút.
     3. Príchod aj odchod dieťaťa je len v sprievode osoby, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti (súrodenec starší 10 rokov môže dieťa z MŠ len odvádzať) a ktorá odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi v priestoroch šatne, ktorý vykoná tzv. ranný filter.
     4. Povinný ranný filter vykonávapoverený pedagogický zamestnanec (učiteľka ŠMŠI) odmeriatelesnú teplotu bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ, vizuálneskontroluje, položí doplňujúce otázky. Zákonný zástupca podpíše tlačivo Prehlásenie zákonného zástupcu. Pri podozrení na ochorenie (nielen COVID-19) sa dieťa do MŠ neprijme.
     5. Pri prvom nástupe alebo pri každom prerušení dochádzky na viac ako tri dni podpisuje zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nejaví príznaky ochorenia ani nemá nariadenú karanténu.
     6. Pri prvom nástupe do MŠ podpisuje zákonný zástupca aj informované poučenie o tom, že si je vedomý rizika ohrozením ochorením COVID-19, ak je v rodine dieťaťa niekto , kto patrí do tzv. rizikovej skupiny.
     7. V dobe rizika ochorenia COVID-19 je do MŠ zakázané nosiť z domu hračky alebo iné predmety.
     8. Pri prvom príchode dieťaťa do MŠ donesie zákonný zástupca dve balenia papierových vreckoviek, jedno balenie kuchynských papierových utierok.
     9. Zákonný zástupca bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa , ak u je dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, tiež bezodkladne nahlasuje karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     10. Organizácia denného režimu:
      1. Orientačný časový harmonogram:

     Príchod do MŠ bočným vchodom: 2.tr. 7:30-7:40, 1.tr.7:40- 7:50, 4.tr.7:50-8:00,5.tr. 8:00-8:10, 7.tr.8:10-8:20

     Príchod do MŠ zadným vchodom(bočná bránička a priamy vstup do priestoru MŠ, kde rodičia nemajú prístup): 6.tr. 8:00 – 8:10

     Odchod z MŠ bočným vchodom: 2.tr. 15:00-15:10, 1.tr.15:20- 15:30, 4.tr.15:10-15:20,5.tr.12:10-12:20, 7.tr.12:00-12:10(deti, ktoré neobedujú, odchádzajú 11:20 – 11:30)

     Odchod z MŠ zadným vchodom(bočná bránička a priamy vstup do priestoru MŠ, kde rodičia nemajú prístup):6.tr.12:00-12:10

      1. Zo šatne odvedie skupinu detí učiteľka. Pred vstupom do triedy si deti umyjú ruky teplou vodou a mydlom.
      2. V ďalších týždňoch je možná zmena harmonogramu príchodov a odchodov detí.
     1. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
     2. Upravené je aj používanie toaliet a umývarky, aby sa skupiny detí nemiešali. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa.
     3. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, buďv areáli MŠ tak, aby sa skupiny detí nemiešali, alebo mimo neho. Deti sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách.Priestor pre jednotlivé skupiny je oddelený.
     4. Pedagogický zamestnanec organizuje činnosť detí takým spôsobom, aby sa vzdelávali a hrali v menších oddelených skupinkách a dodržiavali medzi sebou dostatočnú vzdialenosť. Podľa zváženia môže pedagogický zamestnanec vizuálne rozdeliť priestory triedy.
     5. Priestory tried sa často a intenzívne vetrajú.
     6. V areáli detského ihriska môže byť v jednom čase len jedna skupina detí. Ďalšia skupina detí môže vstúpiť na detské ihrisko len po dezinfekcii herných prvkov. Pieskovisko nebude sprístupnené.
     7. Strava v MŠ:
      1. Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň: 9:00 – desiata, 11:30 – obed, 14:30 - olovrant
      2. Strava, vrátane obeda, sa konzumuje v triede.
      3. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, pri výdaji pomáha pedagogický aj nepedagogický personál.
      4. Deti si samé jedlo ani nápoje neberú, neberú si samé ani príbory.
      5. Strava sa poskytuje podľa Dodatku k prevádzkovému poriadku školskej jedáln
      6. Pitný režim zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa.
     8. Popoludňajší oddych nie je v prípade detí predškolského veku povinný. V prípade, ak deti idú oddychovať, zabezpečí sa vzdialenosť medzi postieľkami najmenej jeden meter. Miestnosť je potrebné dôkladne vyvetrať. Posteľná bielizeň sa vymieňa jedenkrát v týždni bežným spôsobom.
     9. Zameranie činností v MŠ:
      1. rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole,
      2. rozvíjanie a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku;pedagogickí zamestnanci dbajú na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy, často deti k umývaniu rúk vyzývajú.
     10. BOZ detí a zamestnancov, preventívne opatrenia:
      1. BOZ detí a zamestnancov je zabezpečené vyššie uvedenými úpravami prevádzky MŠ, ktoré slúžia ako preventívne opatrenia a ďalšími opatreniami.
      2. Pedagogickí zamestnanci vedú deti k častému umývaniu rúk v zmysle uverejnených nariadení ÚVZ, najmä pred jedlom, po kýchaní, kašlaní, po príchode zvonku apod.
      3. Pedagogickí zamestnanci nabádajú deti, aby sa nedotýkali neumytými rukami úst a nosa, resp. tváre.
      4. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné:
       1. privolať zdravotnú sestru a umiestniť ho do samostatnej miestnosti,
       2. následne kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
       3. informovať príslušný RÚVZ o podozrení na nákazu COVID – 19 tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení,
      5. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      6. Ak sa COVID-19 potvrdí, postupuje MŠ podľa usmernenia RÚVZ.
      7. Skupiny detí sa nemiešajú. V prípade zníženia počtu detí v skupine sa môžu skupiny upraviť od nasledujúceho týždňa.
      8. Dezinfekcia priestorov MŠ, dezinfekcia hygienických zariadení, hrových prvkov v exteriéri sa dezinfikujú dvakrát denne, v prípade potreby aj častejšie.
      9. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
      10. V zmysle Usmernenia MŠ SR sa nepoužívajú textilné uteráky. Nepoužívajú sa ventilátory. Smetné koše sú bez veka, aby nebolo nutné ich použitie s dotykom.
      11. Mydlá sú v dávkovači. Na utieranie rúk sa používajú papierové utierky (obrúsky).
      12. Zamestnávateľ v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dostatok hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
     11. Zamestnanci vykonávajúprácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v ich zmysle zamestnávateľ.
      1. Pedagogickí zamestnanci nastupujú do práce v čase od 7,00 hod. podľa harmonogramu. Do budovy školy vstupujú výhradne hlavným vchodom. Pri príchode podpisujú vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a dezinfikujú si ruky.
      2. Nepedagogický  zamestnanec  školy  nosí  rúško  alebo  ochranný  štít. 
      3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávaciehoprocesu, v ostatných prípadoch sú na pracovisku povinní nosiť rúško alebo ochranný štít. Výnimka z povinnosti prekrývať horné cesty dýchacie uvedená v Opatrení ÚVZ č. OLP/4084/2020 z dňa 19. 5. 2020 platí pre pedagogických a odborných zamestnancov len v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
     12. Činnosť v MŠ zabezpečujú pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny zamestnancov (riziková skupina – tehotné ženy, vek nad 60 rokov, osoby s chronickými ochoreniami a s poruchami imunity).
      1. Ak začnú pracovať, vyznačia túto skutočnosť do dotazníka a podpíšu informovaný súhlas, ktorý sa založí do ich osobného spisu.
      2. Ak je to možné, umožní zamestnávateľ rizikovým pedagogickým a odborným zamestnancom aj naďalej v súlade so Zákonníkom práce vykonávanie práce z domu (homeoffice), títo zamestnanci budú pracovať  ďalej dištančnou formou s deťmi, ktoré ostávajú doma.
      3. Ak nebude možné rizikovej skupine zamestnancov (pedagogickí, odborní, nepedagogickí) určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.
     13. Pri prvom nástupe do zamestnania po prerušení prevádzky všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
     14. V súlade s potrebou zabezpečiť prevádzku MŠ, môže zamestnávateľ zamestnanca preradiť v zmysle ustanovení Zákonníka práce na iný druh práce alebo na iné miesto výkonu práce.
     15. Zamestnávateľ v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí pre zamestnancov OOP.
     16. Vedúci pedagogickí zamestnanci ukončili prácu z domu ku dňu 24. 5. 2020, pracujú na pracovisku od 25. 5. 2020.
     17. Zamestnanci, ktorí nastúpia do zamestnania, absolvujú školenie BOZ zamestnancov, zamerané na špecifické podmienky realizácie preventívnych opatrení a úpravu prevádzky MŠ v súvislosti s ohrozením ochorením COVID-19.
     18. Pedagogickí zamestnanci, ktorí pokračujú v práci z domu (homeoffice) pracujú v súlade s platnými usmerneniami MŠ SR, s pokynom riaditeľky školy z dňa 16. 3. 2020 a 29. 3. 2020.

      

      

     V Lučenci, dňa 25. 5. 2020

      

                                                                                                                                                       PhDr. Lenka Hricová

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje