Školská jedáleň-Jedálny lístok

    • Informácie

    •  

     Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Karola Supa 48, Lučenec

      

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods.8 , riaditeľka školy určuje výšku finančného príspevku pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

      

      

     FINANČNÝ  LIMIT  NA  NÁKUP  POTRAVÍN

      

      platný od  01. 03. 2014

      

     Materská škola /od 2 – 6 rokov/:                   Základná škola I. stupeň /od 6 – 11 rokov/:

      

     raňajky:               0,33 €                                   raňajky:                   0,37 €

     desiata:                0,32 €                                  desiata:                    0,29 €

     obed:                   0,76 €                                   obed:                       1,16 €

     olovrant:              0,26 €                                   olovrant:                  0,21 €

     večera:                 0,63 €                                  večera:                     0,70 €

     večera 2:              0,33 €                                   večera 2:                  0,33 €

      

      

     Základná škola II. stupeň /od 11 – 15 rokov/:                 Základná škola SŠ stupeň /od 15 – 18 rokov/:

      

     raňajky:               0,42 €                                   raňajky:                   0,44 €

     desiata:               0,29 €                                   desiata:                    0,29 €

     obed:                  1,22 €                                    obed:                       1,33 €

     olovrant:              0,21 €                                   olovrant:                   0,21 €

     večera:                0,73 €                                    večera:                     0,74 €

     večera 2:             0,33 €                                    večera 2:                   0,33 €

      

      

     Dospelí stravníci:  

      

     obed:     0,70  €               úhrada zamestnanca  

                   0,20  €               príspevok zo sociálneho fondu 

                   1,10  €               príspevok zamestnávateľa 55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   2,00  €               úhrada cudzieho stravníka

      

     večera:  0,36 €                úhrada zamestnanca

                   0,20 €                príspevok zo sociálneho fondu

                   0,68 €                príspevok zamestnávateľa  55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   1,24 €                úhrada cudzieho stravníka              

      

     Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné do 8.00 hod. osobne, na telefónnom čísle:

     047/43 314 59  alebo e-mailom na adrese: jedalenzsi@centrum.sk

     Úhrada za stravu sa vykonáva mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci  vystavenou poštovou poukážkou alebo priamou platbou na účet SK07 8180 0000 0070 0057 8322.

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že dva po sebe nasledujúce mesiace nebude vykonaná platba za stravné, bude pozastavená možnosť stravovania sa v školskej jedálni.

     Zvolenú kombináciu stravy je možné meniť len od 1. dňa nasledujúceho mesiaca písomným oznámením zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka.

      

                                                                …………………………………….

                                                                PaedDr. Ľuboslava Porubovičová

                                                                              riaditeľka školy

      

     V Lučenci dňa 01.03.2014

      


      

     Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

      

     Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

     Špeciálna materská škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

     Špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

     ul. Karola Supa 48, 984 03  Lučenec

      

      

      

     FINANČNÝ LIMIT NA NÁKUP POTRAVÍN A VÝŠKA REŽIJNÝCH NÁKLADOV

      

     platný pre cudzieho stravníka od 1.3.2014

      

     Materská škola /od 2 – 6 rokov/:                            Základná škola I. stupeň /od 6 – 11 rokov/:

      

                          FN             +      RN                                                 FN       +       RN          

      

     raňajky:               0,33 €             0,10 €       raňajky:                    0,37 €            0,10 €

                               

     obed:                   0,76 €             0,67 €       obed:                        1,16 €            0,67 €

       

     večera:                 0,63 €            0,50 €        večera:                     0,70 €            0,50 €

      

      

     Základná škola II. stupeň /od 11 – 15 rokov/:                 Základná škola SŠ stupeň /od 15 – 18 rokov/:

      

                                 FN        +       RN                                    FN        +       RN          

      

     raňajky:               0,42 €                 0,10 €       raňajky:        0,44 €             0,10 €

      

     obed:                   1,22 €                0,67 €        obed:            1,33 €             0,67 €

      

     večera:                 0,73 €                 0,50 €       večera:         0,74 €             0,50 €

      

      

                                                                …………………………………….

                                                                PaedDr. Ľuboslava Porubovičová

                                                                               riaditeľka školy

      

     V Lučenci dňa   01.3.2014

      

      

      

      

                

      

     Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

     Karola Supa 48, Lučenec

     tel.: 047/43 314 59       

     vedúca ŠJ:  Renáta Drozdová

      

     Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

     Dr. Herza 6, Lučenec

     tel.: 047/43252968

     vedúca ŠJ: Jana Danišová

      

      

      Na stiahnutie - prihláška na stravovanie

     Na stiahnutie - prihláška na stravovanie - internát

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
   • Dominik Čaba
   • dcaba.ssilc@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku