• Profil školy

    •  

     Naša škola

     Spojená škola internátna v Lučenci, dnes už dáma v rokoch, má na svojom konte viaceré prvenstvá a vo svojom rodnom liste zapísaných niekoľko dátumov.

     Naša škola vznikla 1. júla 1949 pod názvom Národná škola pre nahluchlé deti ako prvá škola tohto typu na Slovensku. V roku 2019 teda oslávime okrúhle 70. výročie vzniku školy. Ďalším prvenstvom, ktorým sa môžeme pýšiť, bolo v r. 1965 zriadenie prvej Materskej školy pre nedoslýchavých na Slovensku. V r. 1990 vznikla pri škole Špeciálno-pedagogická poradňa, ktorá zorganizovala prvý Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodičov sluchovo postihnutých detí. Od roku 1992 sa začali v škole vytvárať triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Postupne tak pod jedným riaditeľstvom boli viaceré subjekty – Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna materská škola internátna a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

     Od 1. septembra 2017 bola škola zaradená do siete škôl ako Spojená škola internátna so sídlom na ulici K. Supa 48 v Lučenci

     Organizačné zložky školy:

     • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
     • Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
     • Špeciálna materská škola internátna (delí sa na triedy podľa druhu zdravotného postihnutia, spravidla pre deti so sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s autizmom)

     Organizačné súčasti školy:

     • Školský klub detí
     • Školský internát
     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
     • Školská jedáleň na ulici K. Supa 48
     • Školská jedáleň na ulici Dr. Herza 6

      

     Škola je umiestnená v dvoch budovách. V centre mesta Lučenec, na ulici Dr. Herza 6, sa nachádzajú triedy prípravného až tretieho ročníka, školský klub detí, školská jedáleň a vysunuté pracovisko CŠPP. Triedy od štvrtého ročníka po deviaty ročník, ďalšie oddelenia školského klubu detí, školský internát, špeciálna materská škola internátna, školská jedáleň a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sú umiestnené viac na okraji mesta, v budove na ulici K. Supa 48. V tejto budove sa nachádza aj riaditeľstvo Spojenej školy internátnej.

     Školu navštevuje spravidla 230 – 260 detí a žiakov, o ktorých sa stará približne sto zamestnancov. Úsilie pedagógov je zamerané najmä na rozvoj komunikačných schopností detí a žiakov vrátane čitateľskej gramotnosti a ďalších kompetencií potrebných pre ich ďalší život v spoločnosti. Našim cieľom je vybudovať progresívnu špeciálnu školu, ktorá je svojim školským vzdelávacím programom, používanými výchovno-vzdelávacími metódami a komplexnými poradenskými službami smerovanými na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na ich rodičov, zameraná na  rozvoj ich  schopností a zručností s cieľom poskytnúť základ pre ich budúce vzdelávanie, profesijný a osobný život.

     V posledných rokoch prechádza špeciálne školstvo na Slovensku zmenami, ktoré neobchádzajú ani našu školu. Zmenila sa filozofia prístupu ku vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami – rozhodujúcim faktorom pre výber základnej či špeciálnej školy je prianie rodiča.  Integrácia/inklúzia, zlepšujúce sa diagnostické metódy  a stále dostupnejšie modernejšie načúvacie aparáty vrátane  možnosti riešiť hluchotu operačne (kochleárne implantácie), vplývajú na to, že sa v špeciálnych školách znižuje počet žiakov so sluchovým postihnutím. Oproti tomu narastá počet žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou žiaci komunikačnou schopnosťou (s chybami a poruchami reči), ktorých počet v našej škole v súčasnej dobe prevláda. Pribúda žiakov, ktorí majú viac ako jeden problém. V bežných školách sa celkovo zvyšuje počet detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo so sebou prináša zvýšené požiadavky na stávajúci personál škôl – kvalifikovanosť, zloženie a počet pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

     Čím sa odlišujeme od školy bežného typu a prečo môže byť vzdelávanie v našej škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením výhodnejšie v porovnaní so vzdelávaním v škole bežného typu?

     • Naše školské vzdelávacie programy sú zamerané na rozvíjanie reči, rozvíjanie komunikačných schopností. V učebných plánoch máme zaradené predmety špeciálno-pedagogickej podpory ako sú: individuálna logopedická intervencia (ILI), komunikačné zručnosti, slovenský posunkový jazyk, ktoré vyučujú odborne pripravení a skúsení učitelia so vzdelaním v oblasti špeciálnej pedagogiky. Máme vytvorené vlastné predmety – Škola hrou, Mosty k poznaniu a Čitateľská dielňa, ktoré sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií s ohľadom na problémy žiakov, vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia (sluchové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť). Anglický jazyk sa v škole vyučuje od tretieho ročníka.
     • Každé dieťa (žiak) má vypracovaný Plán rozvoja, ktorý stanovuje individuálne úlohy v oblasti rozvoja dieťaťa (žiaka). V prípade potreby má dieťa (žiak) vypracovaný aj  Individuálny vzdelávací program.
     • Dôraz sa kladie na moderné metódy (Laheyovej model vývinu reči, Výcvik fonematického uvedomovania, auditívno-verbálne postupy u sluchovo postihnutých, Cielená terapia hrou, TEACCH program, AAK, ABA terapia, stratégie učenia, prvky Hejného matematiky....).
     • Naši učitelia a vychovávatelia majú vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky, sú tvoriví a majú skúsenosti a ochotu v oblasti práce s deťmi a žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
     • V triedach máme v porovnaní s bežnou základnou školou stanovené nižšie počty žiakov, čo dáva priestor pre individuálny prístup. V škole pracujú tiež asistenti učiteľa.
     • Školský klub detí (ŠKD) máme pre žiakov prípravného až piateho ročníka. Hlavnou náplňou činnosti je príprava na vyučovanie a oddychovo relaxačná činnosť. Záujmová činnosť v rámci ŠKD sa môže realizovať až po hlavnej náplni práce klubu.
     • Každá trieda má až po piaty ročník svojho vychovávateľa/vychovávateľku, ktorý/á sa zúčastňuje aj na hodinách ILI – pracuje so skupinou žiakov na konkrétnych rehabilitačných cvičeniach, rozvíja komunikačné zručnosti podľa pokynov učiteľa ILI alebo školského logopéda. Logopéd súčasne vyberá z hodín jednotlivých žiakov, s ktorými individuálne pracuje.
     • Záujmové činnosti sa realizujú najmä v popoludňajších hodinách pod vedením učiteľov alebo vychovávateľov v rámci činnosti školského internátu (krúžky pre deti v školskom internáte). Sú to najmä športové a umelecko-tvorivé krúžky, divadlo pantomímy, šach, pracovné a umelecké aktivity.
     • Deťom poskytujeme od pondelka do piatku možnosť ubytovania na internáte, kde je zabezpečená celodenná starostlivosť. Pod vedením kvalifikovaných vychovávateľov sa deti pripravujú na vyučovanie a v rôznych krúžkoch majú vytvorený priestor pre záujmovú činnosť.
     • Naši žiaci sú úspešní v rôznych súťažiach aj na celoslovenskej úrovni (prvé umiestnenia v celoštátnych športových hrách, hlavná cena a ocenenia na festivale záujmovej umeleckej činnosti apod.).
     • V škole pracuje aj školský psychológ, ktorý pomáha riešiť aktuálne problémy detí a žiakov, poskytuje poradenský servis aj rodičom.
     • Pitný a stravovací režim je zabezpečený v obidvoch budovách v školských jedálňach s vlastnou kuchyňou.
     • Z grantového programu Hodina deťom bola zriadená psychomotorická učebňa a muzikoterapeutická miestnosť, do ktorej boli zakúpené netradičné hudobné nástroje. V obidvoch budovách máme logopedické učebne, učebne LEGO DACTA  a počítačové učebne.
     • Súčasťou areálu školy je aj zdravotné stredisko, ktoré pozostáva z miestnosti pre zdravotnú sestru, stomatologickej ordinácie a dvoch izieb pohotovostnej (izolačnej) časti. V rámci školského internátu zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zdravotná sestra.
     • Pracujeme neustále na budovaní príjemnej, podnetnej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Aby sa deti, žiaci aj pedagógovia cítili v škole čo najlepšie, kladieme dôraz na čisté, funkčné a estetické prostredie tried, učební, školského dvora, areálu.
     • Vyučujúci podali množstvo projektov, získali najmä učebné a technické pomôcky. Dva projekty boli schválené a realizované v rokoch 2006 – 2008 z ESF – SOP Ľudské zdroje.  Boli zamerané na vyškolenie skupiny rodičov, žiakov a učiteľov z bežných ZŠ a SŠ, aby sa naučili efektívne pracovať s deťmi s NKS a so SP. Projekty podala riaditeľka školy. V ďalších rokoch boli úspešné viaceré projekty, zamerané na skvalitnenie vybavenia školy, C ŠPP. Mimoriadnym úspechom bolo získanie mimorozpočtových prostriedkov na výmenu okien od firmy DEICHMANN-OBUV s .r.o. v rokoch 2012 a 2013. V r. 2014 -2015 škola získala mimoriadne fin. prostriedky na rozvoj od Arcibiskupského úradu v Bratislave, zapojili sme sa do desiatich rozvojových projektov s cieľom skvalitnenia vzdelávania, zlepšovania vzhľadu budov a okolia školy (ihriská, dvory, telocvičňa), zvyšovania odbornej úrovne práce našich pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane ich vzdelávania v zahraničí (Erasmus + pre dve učiteľky ANJ). V rokoch 2015/2016 sme sa zapojili do programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+, ktorý podporuje vzdelávaciu mobilitu a vytváranie medzinárodných partnerstiev. Získali sme grant v rámci Kľúčovej akcie 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Erasmus +. S pomocou projektu nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 2018 sa podarilo čiastočne zrekonštruovať ihrisko materskej školy.

      

     Čo by sme chceli dosiahnuť?

     • Zvýšiť povedomie u odbornej aj  rodičovskej verejnosti o kvalite a vzdelávacom programe školy, ktorý prináša žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou aj žiakom so sluchovým postihnutím výrazné benefity, a tým presvedčiť rodičov a žiakov (najmä so SP aj s kochleárnymi implantátmi) o výhodách vzdelávania sa v našej škole.
     • Ďalej zlepšovať odbornú úroveň školy tak, aby viacerí pedagogickí a odborní zamestnanci  po získaní certifikátov aplikovali nové diagnostické, vzdelávacie a intervenčné metódy (napr. pre deti s autizmom, pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s kochleárnym implantátom ap.).
     • Udržiavať a zároveň zlepšovať technický stav budov a vybavenie školy modernými a špeciálnymi pomôckami.
     • Ďalej budovať školu rodinného typu, kde sa kladie dôraz na individuálny prístup k dieťati (žiakovi) aj k rodičom. Na základe úzkej spolupráce budovať atmosféru dôvery,  spolupráce a podpory. K tomu využívať rôzne formálne aj neformálne aktivity.

      

      

      

     15. 11. 2018                                                                   PhDr. Lenka Hricová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje