• OZNÁMENIE O VOĽBÁCH DO ORGÁNU ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY

    (Rada školy)

    z radov zamestnancov školy

     

                   

    Vážení kolegovia, vážení zamestnanci,

     

    funkčné obdobie súčasnej Rady školy sa začalo dňom 24. október 2017 a končí sa dňom            23. október 2021.

     

    Vzhľadom na túto skutočnosť bude potrebné v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, § 1 a § 3, vykonať voľby troch zástupcov zamestnancov našej školy – 2 zástupcovia za pedagogických zamestnancov (1 zástupca za základné školy, 1 zástupca za materskú školu) a 1 zástupca za ostatných zamestnancov. Členom Rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani zástupca riaditeľa.

     

    Právo voliť a byť volení majú všetci zamestnanci školy a to až do doby, kým prestanú byť zamestnancom školy. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Do Rady školy sú zvolení tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa rozhodne žrebovaním.

     

    Voľby sa vykonajú dňa 21. septembra (utorok) po jednotlivých úsekoch.

     

                                                                                      

     

               

     

              PhDr. Lenka Hricová

                 riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje