• OZNÁMENIE O VOĽBÁCH DO ORGÁNU ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY

    (Rada školy)

    z radov zástupcov rodičov

     

                   

    Vážení rodičia,

     

    funkčné obdobie súčasnej Rady školy sa začalo dňom 24. október 2017 a končí sa dňom 23. október 2021.

     

    Vzhľadom na túto skutočnosť bude potrebné v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, § 1 a § 3, vykonať voľby štyroch zákonných zástupcov detí a žiakov našej školy.

     

    Právo voliť a byť volení majú všetci zákonní zástupcovia detí a žiakov školy a to až do doby, kým dieťa prestane byť žiakom školy. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Do Rady školy sú zvolení tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa rozhodne žrebovaním.

     

    Voľby za úsek MŠ sa vykonajú dňa 14. septembra (utorok) o 15:00 hod. na celoškolskom združení rodičov.

     

    Voľby za úseky ZŠ sa vykonajú dňa 16. septembra (štvrtok) o 15:30 hod. na celoškolskom združení rodičov.

     

     

     

                                                                                                  

     

              PhDr. Lenka Hricová

                 riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje