•  

    Oznam

    Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v Spojenej škole internátnej v budove na ulici Dr. Herza po prerokovaní a so súhlasom zriaďovateľa Regionálny školský úrad Banská Bystrica informujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú triedy na ulici Dr. Herza, o poskytnutí voľna v rozsahu tri dni. Toto voľno znamená pre žiakov prechod na dištančnú formu vzdelávania v dňoch 25. (utorok) – 27. (štvrtok) januára 2022, ktoré je povinné (s výnimkou choroby).

    Dištančné vzdelávanie žiakov bude zabezpečené podľa personálnych možností školy.

    Týmto opatrením sledujeme: ochranu zdravia zamestnancov, žiakov a ich rodinných príslušníkov, karanténne opatrenie tried s potvrdenými pozitívnymi prípadmi, predchádzanie ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19, karanténne opatrenie zamestnancov školy, dôkladnú dezinfekciu priestorov a efektívnosť a kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Obnovenie prezenčného vyučovania v triedach, ktoré nebudú v karanténe, predpokladáme v piatok 28. januára 2022.

                                                                                                  PhDr. Lenka Hricová

                                                                                                     riaditeľka školy

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje