•  

    Oznam

    Vážení rodičia,

    na základe Vašich podnetov o problémoch s ospravedlňovaním vymeškaných hodín detským lekárom sme so žiadosťou o vyjadrenie oslovili MUDr. Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR na pediatriu a členku Konzília odborníkov.

    Vo svojom vyjadrení MUDr. Prokopová zdôraznila dôležitosť informovania ošetrujúceho detského lekára o ochorení, resp. karanténe Vášho dieťaťa. Lekár Vášho dieťaťa musí byť o tejto skutočnosti informovaný od začiatku – musí mať vedomosť, že dieťa chýba v škole z dôvodu choroby, resp. karantény. Neznamená to, že dieťa musí byť v ambulancii vyšetrené – zákonný zástupca informuje lekára o zdravotnom stave dieťaťa (mailom, telefonicky, smskou). Po ukončení môže lekár zaslať Potvrdenie o chorobe zákonnému zástupcovi tiež mailom. Fyzicky sa vyšetrujú iba deti, u ktorých je to potrebné – a o tom rozhodne lekár.

    Dieťa, ktoré je v izolácii (s potvrdeným ochorením PCR alebo AG testom – nie samotestom!), je z medicínskeho hľadiska považované za choré. Na dištančné vzdelávanie sa pripája (alebo vypracúva pracovné listy) podľa svojho zdravotného stavu – ak sa teda stane, že sa necíti dobre, má príznaky viac ako päť dní, tak mu lekár vystaví Potvrdenie o chorobe. Ale to iba v prípade, ak ste lekára hneď na začiatku informovali. Ak lekára bezodkladne neinformujete, ten neberie spätne do úvahy predchádzajúce dni a vychádza z Usmernenia ministra školstva, že zákonný zástupca môže ospravedlniť päť po sebe idúcich vyučovacích dní. Ak sa dieťa potom cíti dobre a pripája sa po celú dobu karantény (alebo iba s výnimkou niekoľkých dní), Potvrdenie od lekára nepotrebujete. Dni neúčasti viete ospravedlniť aj sami, pretože sa „zmestíte“ do povolených piatich dní.

    Dieťa, ktoré má výnimku z karantény (= nie je v karanténe), sa musí zúčastniť dištančného vyučovania. Nie je choré, „chodí“ teda do školy. Poprípade sa zúčastňuje prezenčného vyučovania v škole, ak je toto realizované. Nárok na Potvrdenie o chorobe toto dieťa nemá.

    Rovnaký postup pri ospravedlňovaní sa uplatňuje u detí v MŠ, ktoré absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie alebo pokračujúce predprimárne vzdelávanie (škôlka je pre nich povinná). Rozdiel je iba v tom, že zákonný zástupca môže ospravedlniť až sedem po sebe idúcich „vyučovacích“ dní.

    V Lučenci, 2. 11. 2021                                                                               Vedenie školy

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje